Yalvaç Belediyesi EYLÜL Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı. 00
Haber
11 Eylül 2021 - Cumartesi 01:52
 
Yalvaç Belediyesi EYLÜL Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.
Yalvaç Belediyesi, Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ başkanlığında
YALVAÇ Haberi
Yalvaç Belediyesi EYLÜL Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.

Yalvaç Belediyesi EYLÜL Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı.

 


Yalvaç Belediyesi, Eylül ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ başkanlığında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin 2021 dönemine ait 07.09.2021 Salı günü saat 19:00’da Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu EYLÜL  ayı olağan  oturumundaki toplantıda müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair kararlar.

 

 


ALINAN KARARLAR

1.Madde: Belediyemiz Meclisinin 03.08.2021 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.
KARAR: 2021 yılı Ağustos ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

2.Madde:Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün belirlemiş olduğu güzergaha ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 01.09.2021 tarihli İmar Komisyonu raporu doğrultusunda onanmasının görüşülmesi.

 

KARAR: Belediye Meclisimizce yapılan müzakerelerde, 03.08.2021 tarihinde İmar Komisyonu tarafından yapılan toplantıda, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli ve E.10097279- 754/ 427268 sayılı yazısında talep edilen güzergâh değişikliği ile ilgili yazının incelenerek İmar Komisyonunca uygun görüldüğü ve düzenlemeye ilişkin NİP-32170769 numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile UİP-32249216 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

3.Madde:Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından 725 ve 740 nolu adalar arasında bulunan yeşil alana montajı yapılması planlanan bölge regülatörü alanı ile ilgili imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

KARAR: Görgücami Mahallesi, 725 ve 740 nolu adalar arasında bulunan yeşil alana montajı yapılması planlanan bölge regülatörü alanının imar planına işlenmesine yönelik, 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin hazırlatılması ve  09.10.2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği”nin 21.maddesine istinaden İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

4.Madde: Mülkiyeti Belediyemize ait olan 899 Ada, 2 parsel’deki taşınmazla. İlçemiz halkından Türkan KİTAPÇI’ya ait 774 Ada, 52 parsel’deki taşınmazın trampa yapılması konusunun görüşülmesi.

KARAR: Türkan KİTAPCI’nın 06.07.2021 tarihli ilgi dilekçesindeki aşağıda adı geçen taşınmazların takas talebi üzerine, Türkan KİTAPCI’ya ait Kaşhacıbey mahallesi, ada 774, parsel 52’de bulunan taşınmaz ilçemiz imar planında kısmen yol kısmen de park alanı olarak görülmektedir. Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonun hazırlamış olduğu komisyon raporunda 160.00 TL/m2’den*797.50 m2=127.600,00 TL ederinde olacağı kanaatinde bulunulmuştur.
Yine İlçemiz İmar Planında belediyemize ait Kaş Hacıbey Mahallesi 899 ada 2 parsel’deki 377.00 m2 taşınmaz ayrık nizam 3 kat 0,30/0,90 yapılaşma nizamında gözükmektedir. Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonun hazırlamış olduğu komisyon raporunda 340.00 TL/m2*377.00 m2=128.180,00 TL ederinde olacağı kanaatinde bulunulmuştur.
Belediye Kıymet Takdiri Komisyonunca piyasa koşulları, taşınmazın bulunduğu mevki sosyal donatılara olan yakınlığı gibi sebepler ve yıllara göre değerleme oranları dikkate alınarak Türkan KİTAPCI’ya ait Kaşhacıbey mahallesi, ada 774, parsel 52’de bulunan 797.50 m2 taşınmaz 160.00 TL/m2’den*797.50 m2=127.600,00 TL ederinde olduğu,
Belediye Kıymet Takdiri Komisyonunca piyasa koşulları, taşınmazın bulunduğu mevki sosyal donatılara olan yakınlığı gibi sebepler ve yıllara göre değerleme oranları dikkate alınarak Yalvaç Belediyesine ait Kaş Hacıbey Mahallesi 899 ada 2 parsel’deki 377.00 m2 taşınmaz 340.00 TL/m2*377.00 m2=128.180,00 TL ederinde olduğu görülmüştür. Bahsi geçen takas yapılacak olan iki taşınmaz arasında 580.00 TL fiyat farkı olduğundan takas yapım esnasında  Türkan KİTAPCI tarafından bu fiyat farkının belediyemize ödenmesi gerekmektedir. 
Ayrıca Türkan KİTAPCI dilekçesinde belediyeye ait 899 ada 2 parsel ve 1048 ada 4 parsel’i talep etmiş olsa da taşınmazlar arasındaki fiyat farkı ve 1048 ada 4 parselin 06.07.2021 tarih ve 76 karar no ile başka bir taşınmazla takas yapılması için karar alınmış olduğundan 1048 ada 4 parsel bu takasda değerlendirilmesi uygun bulunmamıştır.
 Belediye Meclisince 5393  sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin (e) bendi gereğince iki taşınmazın aradaki fiyat farkının Türkan KİTAPCI tarafından belediyemize ödenmesi halinde Türkan KİTAPCI’ya ait  ada 774, parsel 52’de kayıtlı taşınmaz ile belediyemize ait 899 ada 2 parsel’deki taşınmazların takas yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

5.Madde: Halk Bankasından alınan teminat mektubu ipoteğinin devamının görüşülmesi.

KARAR: Petrol Ofisi AŞ. ile  devam etmekte olan sözleşmemiz gereği 07.07.2020 tarih ve 49 sayılı Belediye Meclisi Kararı uyarınca Halk Bankası AŞ.’ne  ipotek olarak verilmiş olan Abacılar Mahallesi Erkan Mumcu Bulvarı No:2 Yalvaç adresindeki 301 Ada, 30.L.III.I Pafta, 69 Parseldeki 2.883.38 m2 yüzölçümlü istasyon alanına karşılık Halk Bankası’ndan halen kullanılan/ kullanılacak 4.000.000-TL (DörtmilyonTürkLirası) genel limitli nakit/gayrinakit (Teminat Mektubu ve DBS Kredisi) kredilerin revize edilerek teminata verilen ipoteğin devam etmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

6.Madde: 2020/76 sayılı Meclis Kararındaki gelir tarifesinde yer alan “Sayaçsız Abonelere Uygulanan İçmesuyu Tarifelerinin” resmi daireler için belirlenen bozuk sayaç ücret tarifesinden uygulanmasının görüşülmesi.

KARAR: Dünya genelinde var olan kuraklığın giderek artması bunun yanında diğer içmesuyu aboneleri adına eşitlik ve hakkaniyetin sağlanması için Belediyemiz tarafından yapılan rutin kontrollerde bozuk sayaç tarifesi üzerinden ücretlendirilen ve tahakkuk ettirilen mesken abonesi, ticarethane abonesi, inşaat abonesi ile geçici abonelerden oluşan abone gruplarının 06.10.2020 tarih ve 75 sayılı Meclis Kararı ile tespit edilen gelir tarifesinin bozuk sayaç kullanan resmi daireler için belirlenen ücret olan KDV dâhil 2.054,00-TL olarak tarife ücreti üzerinden ücretlendirilmesi ve tarife ücretlerinin 2021/5. Dönemden itibaren uygulanılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

7.Madde: 2020/76 sayılı Meclis Kararındaki gelir tarifesinde yer alan “Belediye otobüs tarifesi” başlığı altındaki şehir içi yolcu taşıma bilet fiyatlarının görüşülmesi.

KARAR: İlçemiz içinde şehir içi yolcu taşıma ücretlerinin, artan yakıt fiyatları ve sair masrafların da göz önünde bulundurularak tam biletin 1,50-TL, öğrenci biletinin 1,00-TL olarak uygulanmasına mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 


8.Madde:03.08.2021 tarihli ve 85 nolu alınan Meclis Kararının,  açma/kapama tahsilatları için 2021/4. Dönemde son kez uygulanmasının görüşülmesi.
KARAR: 03.08.2021 tarih ve 85 nolu alınan Meclis Kararı ile yeni geçilen (ON-LİNE) yazılım sistemine geçiş aşamasında bankalarda otomatik ödeme talimatı olan vatandaşların bankaların bu süreçte sisteme adapte olamamaları sebebiyle 2021/3. Dönem tahsilatlarında ilgili dönemin açma / kapama ücretlerinin tahakkuklarından vazgeçilmesi yönündeki uygulamanın, halen geçiş sürecini tamamlamayan bankalar olduğundan 2021/4. Dönemi içinde son kez uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

9.Madde:2021yılı Ekim ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.
KARAR: 2021 yılı Ekim ayı meclis toplantısı 05 Ekim 2021 Salı günü saat 18:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı