Yalvaç Belediyesi HAZİRAN Ayı Meclis Toplantı Kararları. 00
Haber
14 Haziran 2022 - Salı 22:20
 
Yalvaç Belediyesi HAZİRAN Ayı Meclis Toplantı Kararları.
Yalvaç Belediyesi HAZİRAN Ayı Meclis Toplantı Kararları.
YALVAÇ Haberi
Yalvaç Belediyesi HAZİRAN Ayı Meclis Toplantı Kararları.

Yalvaç Belediyesi HAZİRAN Ayı Meclis Toplantı Kararları.

 

                Yalvaç Belediyesi,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin 2022 dönemine ait 07.06.2022 Salı günü saat 20:00’da Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu HAZİRAN ayı olağan 1.birleşim toplantısında müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özeti.

 

ALINAN KARARLAR 


1.Madde:Belediyemiz Meclisinin 10.05.2022 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.

KARAR: 2022 yılı Mayıs ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

2.Madde:2022 Mali yılı gelir tarifesindeki “37/ı “ maddesinde belirlenen 750,00-TL’lik ücretin yeniden belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

KARAR: 2022 Mali Yılı gelir tarifesi “37/ı “ maddesindeki; “İlçemiz İmar planı içerisindeki ruhsatlandırılmış olan tüm yapıların proje tipi ve içeriği fark etmeksizin (mimari, statik, yapı aplikasyon, jeoloji, jeofizik, sıhhi tesisat, elektrik vb.) herhangi bir tadilat, revizyon ve talepleri sonucu projenin teknik olarak onayı halinde alınması gerek ücretin” meclis karar tarihinden geçerli olmak üzere (dörtbin) 4.000,00-TL olarak yeniden belirlenmesine mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

 


3.Madde:Yenilenebilir Enerji Sistemleri kurulması düşünülen yapılar için verilecek güç tarifesine dayalı izin belgesi harç miktarlarının belirlenmesi.

KARAR: Yenilenebilir Enerji Sistemleri kurulması düşünülen yapının tamamına yada izne konu blok için yapı kullanma izin belgesi alınmış veya güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri kurulması düşünülen ve mülkiyet tapu kaydı bulunan yapı kayıt belgesi alınmış (sonradan yapı kayıt belgelerinin herhangi bir sebeple iptal edilmesi durumunda alınan ücretlerin geri iade edilmemek üzere)  mevcut yapılar için gerekli izin yazıları/belgelerinin aşağıda belirtilen harç miktarlarının ilgili kurumdan alınan çağrı mektubundaki kurulu güç dikkate alınarak verilecek izin belgesi güç tarifesi harç miktarlarının;
Kurulu Güç Miktarı 0-4,99 KW arası izin talepleri 320,00-TL,
Kurulu Güç Miktarı 5-9,99 KW arası izin talepleri 400,00-TL,
Kurulu Güç Miktarı 10 KW ve üzeri izin talepleri KW*65,00-TL olarak tahsil edilmesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

4.Madde: İçme suyu iletim hattı ve Debimetre Odası yapımı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması konusunun görüşülmesi. 

KARAR: BELEDİYE MECLİSİNE / İçme suyu İletim Hattı ve Debimetre Odası Yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den 4.366.000.-(dörtmilyonüçyüzaltmışaltıbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (40’ın dışında ve 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 


5.Madde: 2022 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.

KARAR: 2022 yılı Temmuz ayı meclis toplantısı 07 Temmuz 2022 Salı günü saat 19:00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Kaynak: Editör: Yalvacfm
Yorumlar
0
Haber Yazılımı 0