Reklamı Geç
HABER DETAY
Yalvaç Belediyesi OCAK Ayı Meclis Toplantı Kararları.
Yalvaç Belediyesi OCAK Ayı Meclis Toplantı Kararları.
15 Ocak 2022 - Cumartesi 00:59
YALVAÇ

Yalvaç Belediyesi OCAK Ayı Meclis Toplantı Kararları.

  Yalvaç Belediyesi, OCAK ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ başkanlığında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin; 2022 dönemine ait 07.01.2022 Salı günü saat 17:30’da Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu OCAK  ayı olağan  oturumundaki toplantıda müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair kararlar.

 

ALINAN KARARLAR

 

1.Madde: Belediyemiz Meclisinin 07.12.2021 günlü ve 17.12.2021 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması vardır.
 
KARAR: 2021 yılı Aralık ayında alınan meclis kararları ve tutanakları okunarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
2.Madde: Denetim Komisyonu üye seçiminin yapılması. (5393 say. kanunun 25. maddesi gereğince)
 
KARAR: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesinde “Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur” denildiğinden;  Denetim Komisyonunun 3 üyeden oluşması teklif edildi, meclisçe kabul edildi. Komisyona üye olarak Belediye Meclis Üyelerinden Turgut MUTAF, Abdülkadir KURUCU ve Hasan ELLİDİRHEM aday olarak gösterildi. Denetim Komisyonuna üye seçimi için gizli oylamaya geçildi ve yapılan gizli oylamanın tasnifinde Abdülkadir KURUCU 15(onbeş),  Turgut MUTAF 14(ondört), Mustafa ŞAFAK 9(dokuz), Hasan ELLİDİRHEM 6(altı)  oy aldığı tespit edildi.
SONUÇ: 2022 yılı Denetim Komisyonuna Abdülkadir KURUCU, Turgut MUTAF ve Mustafa ŞAFAK seçildi.    
 
 
3.Madde:Denetim Komisyonunda görev alacak uzman kişilere ödenecek günlük ödeme miktarının belirlenmesi.
                                                               
KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden kamu kuruluşları personelinden uzman kişi istenildiğinde, (10x10=adam/gün) konu ve kişi başına, komisyon çalışmalarına kamu personelinden katılanlara 1000 gösterge rakamı, diğer uzman kişilere 2000 gösterge rakamının devlet memurlarına 2022 yılında uygulanacak aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak ücretin ödenmesi mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
4.Madde: Belediye Meclis Başkanı ve Üyeleri’ne Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonu   Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti.
 
KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi ile 39.maddenin b) fıkrasındaki gösterge rakamına 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı K-Cetveli IV.Diğer Ödemeler başlığı altında yer alan 12.fıkrasında belirtilen 2280 gösterge rakamının ilave edilmesi sonucu, 2022 yılında belirlenen/belirlenecek Memur maaş gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunacak miktarlar gereğince; Meclis başkan ve üyelerine 2022 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3’üne  isabet eden tam oran üzerinden ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
5.Madde:Geçici İşçi Çalıştırılması konusunun görüşülüp karara bağlanması.
 
KARAR: Belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere norm kadroda belirtilen 128 adet memur kadrosunun 20’si oranında 2022 yılı içerisinde 5 ay 29 gün süre ile geçici iş pozisyonunda 26x5.29=137.54adam/ay olarak mevsimlik işçi çalıştırılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
6.Madde:Belediyemizde Çalışan Sözleşmeli Personelin 2022 Yılı Ücret Tespiti.
 
KARAR: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasında “sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” Hükmü gereğince 01.01.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında sözleşmeli olarak çalıştırılması düşünülen, Tam Zamanlı Kameraman, Tam Zamanlı Çevre Mühendisi, Tam Zamanlı Ziraat Mühendisi, Tam Zamanlı İnşaat Teknikeri, Tam Zamanlı Bilgisayar Teknikerleri, Tam Zamanlı Elektronik Teknikeri, Tam Zamanlı Elektrik Teknikeri, Tam Zamanlı Elektrik Teknisyenleri, Kısmi Zamanlı Mimar ve Kısmi Zamanlı Avukatın net ücretlerinin;  
 
Tam Zamanlı Kameraman                   4523,20-TL/Ay
Tam Zamanlı Çevre Mühendisi               4303,90-TL/Ay
Tam Zamanlı Ziraat Mühendisi               4303,90-TL/Ay
Tam Zamanlı İnşaat Teknikeri               4523,20-TL/Ay
Tam Zamanlı Bilgisayar Teknikeri 4523,20-TL/Ay
Tam Zamanlı Bilgisayar Teknikeri 4303,90-TL/Ay
Tam Zamanlı Elektronik Teknikeri 4523,20-TL/Ay
Tam Zamanlı Elektrik Teknikeri 4303,90-TL/Ay
Tam Zamanlı Elektrik Teknisyeni 4303,90-TL/Ay
Tam Zamanlı Elektrik Teknisyeni              4303,90-TL/Ay
Kısmi Zamanlı Avukat 3343,80-TL/Ay
Kısmi Zamanlı Mimar 1434,60-TL/Ay
Ücrete kadar Tam Zamanlı  ve Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılmalarına, Sözleşmeli Personelin devlet memurlarına gelen zamlardan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim Ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi ekindeki ek ödeme oranlarından faydalandırılmalarına  mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
7.Madde:Belediye Meclisinin 2022 yılı için 1 (bir) aylık tatil zamanının belirlenmesi.
 
KARAR: 2022 yılı içinde Belediye Meclisinin tatil yapmamasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
8.Madde: Zabıta ve itfaiye birimlerinde fiilen görev yapan personele ödenecek fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi. 
 
KARAR2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetveli kısmında  yer alan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücret bölümünün ilgili paragrafla izah edildiği şekli ile Belediyemizin dahil olduğu (10.001’den 50.000’e kadar olanlar) grup için öngörülen en üst limitten Belediyemiz İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde İtfaiye ve Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışanlara (Destek Hizmeti yürüten personel hariç) maktuen en fazla 386,00 - TL brüt mesai ücreti ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
9.Madde: Belediyemizde görev yapan Memur ve Sözleşmeli personele Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS)yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin konusunun görüşülmesi.
 
KARAR:  Belediyemizde  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memur personel ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) tazminatı ödeme yapılmasına ve yetkili sendika ile görüşmeler yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
 
 
10.Madde: 470 Ada, 14 parseldeki YED alanının kuzey ve güneyindeki yeşil bandın yol yapılması için imar planı tadilatının onanmasının görüşülmesi. 
 
KARAR: 470 Ada, 14 parseldeki YED alanının kuzey ve güneyindeki yeşil bandın yol yapılması için imar planı tadilatının onanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın komisyondan gelecek raporun karara bağlanmak üzere 11.01.2022 tarihine denk gelen Salı günü saat 14:00’da Ocak ayı 2. Birleşiminde yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
11.Madde:369 Ada’nın Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının talebine istinaden (Adalet Sarayı) hazırlatılan imar planı tadilatının onanmasının görüşülmesi.
 
KARAR:  369 Ada’nın Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının talebine istinaden (Adalet Sarayı) hazırlatılan imar planı tadilatının onanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın komisyondan gelecek raporun karara bağlanmak üzere 11.01.2022 tarihine denk gelen Salı günü saat 14:00’da Ocak ayı 2. Birleşiminde yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
12.Madde: İlçemizin içmesuyu İsale hattı birinci kısım işinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına ve Belediye Başkanına bu konuda yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 
KARAR: 5393 Sayılı Belediye Kanunun ilgili maddeleri uyarınca İlçemizin içmesuyu İsale hattı birinci kısım işinde kullanılmak  üzere  İller  Bankası  A.Ş.’den kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (40’ın dışında ve 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinde yer alan koşulların  yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi  yapmaya Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’nün yetkilendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
13.Madde: Mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazlardaki mevcut kiracıların Kira Sözleşmelerinin yenilenmesi, sözleşmede mevcut olan bedellerinin günümüz enflasyon rakamlarına göre yeniden değerlendirilmesi ve dört dönem olan ödeme şeklinin görüşülmesi ayrıca kiracılardan belirli dönemlerde tahsil edilen temizlik bedellerinin görüşülmesi.
KARAR: Mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazlardaki mevcut kiracıların Kira Sözleşmelerinin yenilenmesi, sözleşmede mevcut olan bedellerinin günümüz enflasyon rakamlarına göre yeniden değerlendirilmesi ve dört dönem olan ödeme şeklinin görüşülmesi ayrıca kiracılardan belirli dönemlerde tahsil edilen temizlik bedellerinin görüşülmesi hususu ile ilgili olarak Turgut MUTAF, Mehmet KOCA, Fevzi YÜNCÜ, Mustafa ŞAFAK ve Osman KÖSE’den oluşan komisyon kurularak, konunun komisyonca değerlendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
14.Madde: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Yalvaç Belediye Başkanlığı arasında “bir adet yarı olimpik yüzme havuzu yaptırılabilmesi” konulu sözleşmenin imzalanan / imzalanması yönünde Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 
KARAR: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Yalvaç Belediye Başkanlığı arasında “bir adet yarı olimpik yüzme havuzu yaptırılabilmesi amacıyla bu tesiste teşkilat başkanlığının ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın reklamlarının yer alması karşılığında Teşkilat Başkanlığınca Belediye Başkanlığına reklam bedeli verilmesi” konulu sözleşmenin imzalanan / imzalanması yönünde Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’ye yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
15.Madde: Belediyemize ait taşınmazlar hakkında her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 
KARAR: Tapu Müdürlüğünde yapılacak Kurumumuzu ilgilendiren taşınmazların her türlü iş ve işlemlerinin doğru, sorunsuz ve hızlı bir şekilde yürütebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
16.Madde:2022 yılı Şubat ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.
KARAR: 2022 yılı Şubat ayı meclis toplantısı 01 Şubat 2022 Salı günü saat 17:30’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
 
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Yalvaç Belediye Meclisinin 2022 dönemine ait 11.01.2022  Salı günü saat 14:00’da  (Yeni) Belediye Meclis Salonunda yapmış olduğu OCAK  ayı olağan  2.Birleşimindeki toplantıda müzakere edilerek karara bağlanan hususlara dair karar özetidir.
 
ALINAN KARARLAR
17.Madde: 07.01.2022 tarihli ve 2022/10 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen “470 Ada, 14 parseldeki YED alanının kuzey ve güneyindeki yeşil bandın yol yapılması için imar planı tadilatının onanması” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 
KARAR  : 07.01.2022 tarihli ve 2022/10 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen “470 Ada, 14 parseldeki YED alanının kuzey ve güneyindeki yeşil bandın yol yapılması için imar planı tadilatının onanması” konusu ile ilgili 10.01.2022 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
18.Madde: 07.01.2022 tarihli ve 2022/10 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen “369 Ada’nın Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının talebine istinaden (Adalet Sarayı) hazırlatılan imar planı tadilatının onanması” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 
KARAR   : 07.01.2022 tarihli ve 2022/10 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen “369 Ada’nın Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının talebine istinaden (Adalet Sarayı) hazırlatılan imar planı tadilatının onanması” konusu ile ilgili 10.01.2022 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekilde kabul edilerek NİP-32900615 1/5000 Nazım İmar Planı ve UİP-32869678 1/1000 Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
Editör:Yalvacfm

Adınız
Yorumunuz
Hiç yorum yapılmamış.

0