Reklamı Geç
HABER DETAY
Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteklemesi Müracaatları
Toprak Mahsulleri Ofisi Arpa, Buğday Desteklemesi Müracaatları
24 Ağustos 2022 - Çarşamba 19:17
TARIM

    Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteklemesi Müracaatları


     TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) Alım Primi Desteklemesi müracaatları 16 Eylül 2022 tarihinde sona erecektir.

     2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 06.06.2022 ile 01.09.2022 (dahil) tarihleri arasında satan, TMO'ya ürün satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday ürünü için kilogram başına 1-TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50-TL olarak destekleme ödemesi yapılmaktadır.

     TMO dışındaki diğer gerçek/tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyecektir.

     TMO Alım Primi Desteğinden faydalanmak isteyip, halen başvuru yapmayan çiftçilerimizin 16.09.2022 (Cuma) tarihi mesai bitimine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    Çiftçilerimize önemle duyurulur.


----------------

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteği (Karar Sayısı: 5802)
21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31899

Karar Sayısı: 5802

Ekli “Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ALIM PRİMİ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere destekleme ödemesi yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Alım satım belgesi; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve çiftçiler tarafından TMO’ya ürünün satıldığını gösteren fatura, müstahsil makbuzu veya ELÜS alım satım belgesini,

b) Bakanlık; Tarım ve Orman Bakanlığını,

e) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş’yi,

ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

e) Karar kapsamındaki ürünler: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak 2022 üretim yılında hasat edilen ve TMO’ya satışı yapılan arpa, buğday ürünlerini,

f) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

Destekleme ödemesinin kapsamı ve müracaat

MADDE 4- (1) 2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, 5488 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (g) bendi hükümleri kapsamında buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, arpa ürünü için kilogram başına 0,50 TL “TMO Alım Primi Desteği” ödenir.

(2) 2022 yılında üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre belirlenen verim değerlerinin maksimum iki katma kadar ve alım satım belgesinde yer alan miktar esas alınarak destekleme ödemesi yapılır.

(3) Bu desteklemeden yararlanan üreticiler, Bakanlık tarafından 2022 üretim yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılır.

(4) Bu destekleme ödemesinde, 6/6/2022 ile 1/9/2022 tarihleri arasında TMO’ya ürün satışlarım gösteren alım satım belgeleri dikkate alınır.

(5) 2022 üretim yılı içerisinde ÇKS’de kayıtlı olan ve desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin en geç 1/9/2022 tarihine kadar ürünlerini TMO’ya satarak bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 16/9/2022 tarihine kadar ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ödeme esasları ve finansman

MADDE 5- (1) Destekleme ödemeleri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS’ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Banka aracılığı ile yapılır.

(2) Ödemeler, bütçe imkânları dâhilinde 2022 yılı içinde Bakanlık bütçesinden Banka aracılığı ile yapılır.

(3) Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının 0,2’si oranında Bankaya hizmet komisyonu ödenir.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 6- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemeden, kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

(2) 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler, bu Kararda yer alan destekleme ödemesinden faydalanamaz.

(3) 2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan ancak ürettikleri ürünlerini TMO’ya satmayanlar için bu Kararda belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve cezai hükümler

MADDE 7- (1) Bu Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemelerine ilişkin desteklenen kısmın bedeli, desteklemenin yapıldığı tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ile destekten yararlananlar, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

(3) Bu Karar ile belirtilen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 8-(l) Bu Kararda yer alan desteklemeye ilişkin ödeme icmalleri il müdürlükleri tarafından ÇKS’den alınarak oluşturulur. İl/ilçe müdürlüklerince ilçeye ait desteklemeye esas icmaller, ilçe müdürlüğü ve ilgili köy/mahallede ilgili il/ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle beş iş günü süre ile askıya çıkarılır.

(2) Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler ile bu Karar kapsamında destekleme ödemelerine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Karar, 6/6/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Editör:Yalvacfm

Adınız
Yorumunuz
Hiç yorum yapılmamış.