İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 00
Haber
29 Haziran 2021 - Salı 00:40
 
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI -42-
SAĞLIK Haberi
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2021 - 42 -
Karar Tarihi : 28.06.2021

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.06.2021 Pazartesi günü saat 09.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 27.06.2021 tarih ve 10530 sayılı
Genelgesi gereğince toplandı.


Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla
mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra
hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve
Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

 

Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021-17 Mayıs
2021 tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021
tarihinden bu yana etaplar halinde “kademeli normalleşme” süreci yürütülmektedir.

 

Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz milletimizin tedbirlere uyum
noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir
ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyir
izlendiği kamuoyunun malumudur.

 

Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının
kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin
sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini
korumaktadır.

 

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs
Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran
2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalleşme sürecinin
üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden
itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

 

Bu kapsamda;

1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI

1.1- İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesinde ve Genelge
kapsamında alınan İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Kararında
belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının
(hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar
sürdürülmesine,
1.2- 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi - hafta sonu
ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat
kısıtlamalarının sona erdirilmesine ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve
şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmamasına,

2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ
Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara
uyulması kaydıyla;
2.1- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerlerinin, 1 Temmuz
2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilmelerine,
2.2- Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının, 1
Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilmelerine,
2.3- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler
arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren
yeme-içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek
kişi sayısına dair kısıtlamaların kaldırılmasına,
2.4- Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerinde söz
konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamaların 1 Temmuz 2021
Perşembe gününden itibaren sona erdirilmesine ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade
edilmesine,
2.5- Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden
itibaren tüm işyerlerinin; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından
belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilmelerine,
2.6- Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de
sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya
kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilmesine,
2.7- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla
park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair İçişleri Bakanlığının ilgili
Genelgeleri ve söz konusu Genelgeler kapsamında alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile
getirilen ilave kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılmasına,
2.8- Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu
nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara
verilmeye devam edilmesine ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde
nargile servisi yapılmamasına,


3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile
ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına
uyulmak kaydıyla;
3.1- STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve
birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya
yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı
alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülmesine,
3.2- Nikah ve Düğün merasimlerinde;
- Yiyecek/içecek ikramı yapılabilmesine,
- Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının saat 24.00’e kadar
yapılabilmesine,
- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin
korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda,
Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda
ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da
gösterilerin yapılabilmesine,

- Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına
asgari 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmemesine,
- Sokak düğünleri ile köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren
izin verilmesine,
- Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz
2021 tarihinden sonra izin verilmesine,
3.3- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda
4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak
kaydıyla izin verilmesine,


4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve
esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;
4.1- 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu
taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilmesine,
4.2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu
taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden
itibaren kaldırılmasına,


5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

 5.1- Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve esaslar ile temizlik,
maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik İçişleri
Bakanlığının ilgili Genelgeleri ve söz konusu Genelgeler Kapsamında alınan İl Hıfzıssıhha
Kurulu Kararları ile getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilmesine,
 5.2- Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve
etkinliklerde, fiziki mesafe kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde yer alan diğer usul ve esaslara uyulmasının sağlanmasına,
 5.3- İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp
vb.) yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki mesafe kurallarının uygulanabilmesi için
her türlü tedbir alınmasına,


6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

6.1- Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu
kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00-16.00 mesai uygulamasının sona
erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri
dönülmesine,


7. SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER
7.1- Ülkemize girişte sınır kapılarında uygulanacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığının
31.05.2021 tarih ve 8832 sayılı Genelgesi ile getirilen düzenlemelerde aşağıdaki değişikliklerin
hayata geçirilmesine;
- Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize gelen
kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina
uygulamasına son verilmesine ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce
yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının yeterli görülmesine,
- Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde
bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulaması süresinin 10 güne
düşürülmesine ve karantinanın 7 nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde
zorunlu karantina uygulamasının sonlandırılmasına, PCR testinin pozitif çıkması halinde ise
Sağlık Bakanlığı COVİD-19 rehberi doğrultusunda hareket edilmesine,
- Bu şekilde ülkemize gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişilerin Murat
Hüdavendigar KYK Yurdunda karantinaya tabi tutulmalarına, konaklama ücretlerinin, bu
kişilerin sınır kapılarından transferlerinin vb. hususlara ilişkin usul ve esasların Valilik
tarafından belirlenmesine ve ilan edilmesine,
7.2- Sınır kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test
raporu ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi
uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilmesine ve test sonucu pozitif çıkanların
ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanmasına,
8. GENEL ESASLAR
8.1- Valilik tarafından Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir
işkolu/faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri
yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık
verilmesine,
8.2- Gerek İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki
dönemde Valilik koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım
gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde)
yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirilmesine,
8.3-..Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile
vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici
bir yaklaşım sergilenmesine, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali
gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem
tesisinden imtina edilmemesine,


     Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,

     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince
idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
     

      Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 28.06.2021

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
0
Haber Yazılımı