İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI KARAR NO: 2020 / 100

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI

Hıfzıssıhha

Hıfzıssıhha

حفظ الصحّة

Sağlık bilgisi ve sağlığın 
korunmasıyla ilgilenen tıp dalı.

Karar No : -100-

Karar No : 2020 - 100 -
Karar Tarihi : 29/11/2020

     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.11.2020 Pazar günü saat 17.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
     Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı
alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
      İl Hıfzıssıhha Kurulunun 18/11/2020 tarihli ve 2020/95 sayılı kararı ile restoran,
lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında
sadece paket servis veya gel­al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği; restoran, lokanta veya
online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş
üzerine paket servis hizmeti verilebileceği hüküm altına alınmıştır.
     Öte yandan oteller ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan restoran ve lokantaların
hangi esaslar çerçevesinde faaliyet verebilecekleri ise İçişleri Bakanlığınca yayınlanan “Sıkça
Sorulan Soruların” 9 uncu maddesinde açıklanmıştır.
      Buna rağmen bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için
belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya
konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak
adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketlerinin satışa
sunulduğu görülmektedir.
     Bu kapsamda;
     1- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 18/11/2020 tarihli ve 2020/95 sayılı kararı ile yeme-içme
yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta
veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti
verebilmelerine,
     2- Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi
yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine,
     3- Bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin
artırılmasına,
     4- Kimlik Bildirme Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan “Bu Kanunun 2 nci
maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda
günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut
bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.”

hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak
denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin
konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol
edilmesine,
     5- Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama
tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine,

     6- Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında
saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil)
hiçbir şartta izin verilmemesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 29.11.2020

Karar No : -99-

Karar No : 2020 - 99 -
Karar Tarihi : 28/11/2020

     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.11.2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
     Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
     Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı; “Dünyada halen COVID-19 vaka artışları devam
etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka
sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu
hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda
Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin
korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 (üç) ay
sonraya ertelenmesini önermiştir.”

     17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256
sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına
yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık
sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. İçişleri Bakanlığının
24.11.2020 tarihli Onayı ile Derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar
ertelenmiştir.
     Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda;
     İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarihli ve 2020/89 sayılı Kararı ile daha önceden
01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve
kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021
tarihine kadar ertelenmesine;
     Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,
     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 28.11.2020

Karar No : 2020 -98-

Karar No : 2020 - 98 -
Karar Tarihi : 27/11/2020

     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 27.11.2020 Cuma günü saat 15.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

     Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı
alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

     Covid-19 salgınının yayılımının önlenmesi, olumsuz etkilenmenin en az seviyeye
indirilmesi, enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu
tavsiyelerine uygun şekilde alınan tedbirlerin uygulanabilirliğini artırarak istenilen hedefe
ulaşılması, ülke olarak içinden geçtiğimiz sürecin hassasiyeti ve önemi, vatandaşlarımıza
sunulan hizmetin devamlılığı ve kalitesi için İlimiz genelinde geçerli olmak üzere;

     1- a) Milli Eğitim Bakanlığının resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerine 31
Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı gereği okulların kapalı
olması nedeniyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan memur, hizmetli, kadrolu işçi
ve TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında çalışan diğer personellerin gönüllülük
esasına göre
ihtiyaç duyulması halinde geçici olarak filyasyon ve saha çalışmalarında sağlık
personellerine yardımcı olmak üzere Valilik ile Kaymakamlıklar tarafından İl ve İlçe Sağlık
Müdürlükleri emrine görevlendirilmesine,
     b) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yüz yüze eğitime başlanması durumunda
ilgili personel görevlendirmelerinin sonlandırılmasına,
     c) Konu ile ilgili tedbirlere ilişkin yapılacak uygulamalarda, Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, zaman, yer ve sayının Valilik ve
Kaymakamlıklarca belirlenmesine,
     2- Kayıtlı bulunduğu oda nedeniyle market ruhsatı almakla birlikte fiilen bakkal
durumunda olan, depolama alanı hariç olmak üzere toplam 100 metrekarenin altındaki
yerlerin
uygulamada bakkal (alkol satışı yapılan yerler hariç) olarak kabul edilmesi ve çalışma
saati kısıtlamasına tabi tutulmamalarına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,
     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 27.11.2020

 

Karar No : 2020 - 97 -

Karar No : 2020 - 97 -
Karar Tarihi : 21/11/2020

     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.11.2020 Cumartesi günü saat 16.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

     Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı
alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
     İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde
bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler
belirlenmektedir.

     Bu kapsamda;
     1- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları
ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim
faaliyetlerinin devamının sağlanmasına,
     2- Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık
Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde
çalışmalarını temin etmek amacıyla Isparta Valiliği ve bağlı oldukları Müdürlüklerince etkin
bir şekilde denetlenmesine,
     3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş ve
altı vatandaşlarımızın (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila
16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarında
olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmişti.
     65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızdan Cuma namazını kılmak isteyenler için
sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma günleri;
     65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00 saatleri,
     20 yaş ve altı vatandaşlarımızın ise 12.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri
şekilde düzenlenmesine,
     Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,
     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 21.11.2020

Karar No : 2020 - 96 -

Karar No : 2020 - 96 -
Karar Tarihi : 20/11/2020

    Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 20.11.2020 Cuma günü saat 12.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
    Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son
dönemlerde artış yaşandığı görülmektedir. İlimizde de salgınla mücadele kapsamında birçok
yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçilmektedir.
    
     Bu çerçevede;
    1-İlimizde, çalışma statüsüne bakılmaksızın pandemide görev alan sağlık kurum
ve kuruluşlarında görev yapan sürekli işçiler dahil bütün personelin toplu ulaşım
araçlarını kullanması yoğunluğunun azaltılması, gidiş-gelişlerde teması en aza
indirilmesi, pandemi döneminde kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması
amacıyla kendi taleplerinin olması halinde aylık çalışma süreleri dikkate alınarak 24 saat
üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve planlamanın buna göre yapılmasına,
    2-İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10/11/2020 tarihli ve 94 sayılı Kararı ile
Vatandaşlarımızın İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruşları binalarına ve
AVM’lere girişlerinde, düzenlenecek kültürel ve sportif tüm faaliyetlere girişlerde, Hayat
Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının kurumların kendi bünyesinde görevlendirdiği
görevlilerce yapılmasına karar verilmişti.
    HES Kodu Sorgulamasının 30 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren İlimizde
bulunan tüm Kamu ve Özel Bankalara girişlerde uygulanmasına,

   Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, ilgili kurum ve
kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
    Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 20.11.2020

 

Karar No : 2020 - 95 -

Karar No : 2020 - 95 -
Karar Tarihi : 18/11/2020

     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 18.11.2020 Çarşamba günü saat 11.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
     Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı
alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
     2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının
yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle
Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla
mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.
      Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler
göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler
belirlenmektedir.
     Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat
20:00
den itibaren geçerli olacak şekilde;
     1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin sadece saat
10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunmalarına,
     2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10:00 ila 20:00
saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olmalarına,
Çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren işyerlerinin masa, sandalye/taburelerini kaldırmak
ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla 10:00 ila 20:00 saatleri arasında açık kalmasına,
     Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece
telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermelerine,
     Yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan
ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer
alan yeme-içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulmalarına,
     3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise
kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo
salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin durdurulmasına,
Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen
devamının sağlanmasına,

     4. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10/11/2020 tarih ve 2020/94 sayılı Kararı ile İlimizdeki 65
yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe
kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmeleri kararının
kaldırılmasına,
     65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı
vatandaşlarımızın (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00
saatleri
arasında sokağa çıkabilmelerine (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı
vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki
vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
     5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa
çıkma kısıtlamasının
uygulanmasına,
     Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulmasına,
     Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 22
Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 23 Kasım
Pazartesi 05:00 saatine kadar
sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,
     Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar
yukarıda belirtildiği şekilde devam edilmesine,

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;


     5.1- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
     a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten iş yerleri,
     b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
     c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Havalimanı, gümrük, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon
merkezi, Acil Çağrı Merkezi, AFAD Birimleri-afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar,
Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
     ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
     d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan
firmalar,
     e) Oteller ve konaklama yerleri,
     f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
     g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
     ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
     h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete
dağıtıcıları,

     ı) Yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen
şehirlerarası karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda
akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları
ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
     i) Sebze/meyve toptancı halleri,

     5.2- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
     a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli
veya çalışanlar,
     b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dâhil),
     c) Valilik Personelleri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay,
AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,
     ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler
(bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav
görevlileri,
     d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
     e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve
altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
     f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve
yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
     g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
     ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,
     h) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
     ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,
     i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
     j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
     k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
     l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
     m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş
yeri hekimi vb.),
     n) Veteriner hekimler,
     o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile
bunların veli/vasi veya refakatçileri,

     ö) İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi ve Isparta Valiliği İl
Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.05.2020 tarih ve 4036 sayılı yazısı kapsamında oluşturulan
Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
     p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı,
pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
     r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını
karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
     s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde
görevli olanlar,
     ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler
(mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
     t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
     u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar
ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek
belgeleyenler,
     ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.
     6. İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgesinde belirtilen
“vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan
meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı” getirilmesi
uygulamasının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilmesine,
     7. Yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak,
seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere
her türlü tedbirin alınmasının sağlanmasına,
     8. İçişleri Bakanlığının 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgesi ile düğünler ve nikah
merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;
     - Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari
düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesine,
     - Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi
şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesine,
     - Ayrıca İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgesi ve İl
Hıfzıssıhha Kurulunun 30/07/2020 tarihli ve 2020/74 sayılı Kararı çerçevesinde toplu taziye
yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanmasına,
     9. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde
vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamalarına,
     Ancak;
     - Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu
ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
     - Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine
katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

     - Bulunduğu yere son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp
ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti,
geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
     - Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
     - Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
     - Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
     Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait
E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan
başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat
edebilmelerine,
     Tüm kamu görevlilerimizin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda
toplumsal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ağırlık vermelerine,

     Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına,

     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 18.11.2020

Karar No : 2020 - 94 -

Karar No : 2020 - 94 -
Karar Tarihi : 10/11/2020

       Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 10.11.2020 Salı günü saat 12.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
       İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen
tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.
       Öte yandan, Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri
olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde
bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler
belirlenmekte ve kararlar alınmaktadır.

       Gelinen aşamada; Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşağıda belirtilen kararların
alınması gerekmektedir.

       Bu çerçevede, 11 Kasım 2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde;
    1- İlimizdeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik olarak da İl Hıfzıssıhha Kurulunun
       10/06/2020 tarih ve 2020/54 sayılı Kararı ile her gün 10.00-20.00 saatleri arasında
       sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı
       çıkabilmelerine, 27/08/2020 tarih ve 78 sayılı Kararı ile 16.00-19.00 saatleri arasında
       şehiriçi toplu taşıma araçlarına binmelerinin kısıtlanmasına ve saat 18.00’den sonra
       AVM’lere girmelerinin kısıtlanması kararının kaldırılmasına,
    2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın
her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe
       kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,
       Ancak, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan;
       a) kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin
       sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar,
       seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb.
       olmak üzere kamu görevlilerinin,
       b) İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan
       durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket
       Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları
       başkanlarının
saat kısıtlamasından muaf tutulmasına,

    3- a) Vatandaşlarımızın İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruşları binalarına ve
       AVM’lere girişlerinde, düzenlenecek kültürel ve sportif tüm faaliyetlere girişlerde,
       Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının kurumların kendi bünyesinde
       görevlendirdiği görevlilerce yapılmasına,
       b).HES kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık
       Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya e-Devlet uygulamasından
       HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına,
       c) HES kodu ‘’Riskli’’ görülen kişilerin binalar ile AVM’lere alınmamasına ve kolluk
       kuvvetine bildirilmesine,
    4- İl giriş-çıkışlarında tüm araçlarda (özel araçlar dahil) seyahat edenlerin izolasyonda
       olup olmadığının sorgulanmasına,
    5- İlimiz Kaymakkapı Meydanı, Hükümet Caddesi (114. Cadde), Çayboyu, 6 Mart Atatürk
       Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Kafeler Bölgesi, pazar yerleri,
       açık-kapalı otobüs durakları ile yeme-içme yerlerinin önlerinde bekleme yada hareket
       halinde sigara içilmesinin yasaklanmasına,
    6- Çay ocağı gibi sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanan işletme ve benzeri
       mekanlarda küçük masalar etrafına en fazla iki kişi oturacak şekilde düzenleme
       yapılmasına, bu iki kişinin oturma yönlerinin birbirine doğru değil aynı yöne bakacak
       şekilde düzenlenmesine,
    7- İşyeri sahiplerinin ve misafirlerinin işyeri önlerinde masa ve sandalye koymak suretiyle
       oturmalarına veya ayakta topluluk oluşturulmasının yasaklanmasına,

       Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

       Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
       Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 10.11.2020

Karar No : 2020 - 93-

Karar No : 2020 - 93 -
Karar Tarihi : 04/11/2020

       Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 04.11.2020 Çarşamba günü saat 12.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
       Koranavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı
alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
       Bilindiği üzere Covid-19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve
vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir
yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok
Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
       Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler
göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler
belirlenmektedir.
       Bu çerçevede, 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 04.11.2020 Çarşamba
gününden itibaren geçerli olacak şekilde;

       1-Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ilgili İçişleri
Bakanlığı Genelgelerinde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim
faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar,
toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri
gibi yerlerde
yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı
denetimlere ağırlık verilmesine,

       2-Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanmasına;
       -Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta,
restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),
       -Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,
       -Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,
       -Nikah/düğün salonları,
       -Halı sahalar ve spor salonları,
       -İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
       -Tiyatro, sinema ve konser salonları,
       -Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

      3-26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta
kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında
uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde
faydalanılmasının sağlanmasına,
       Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz
önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl
Pandemi Kurulunda değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesine,
       Valiliğimize bilgi verilmek suretiyle, Kurum Amirlerin tarafından kurumlarının
çalışma saatleri hakkında değerlendirme yapmasına ve kamuoyuna duyurulması şartı ile
mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00’dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara
dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00-15:00, 06:30-15:30, 07:00-16:00, 07:30-16:30, 08:00-
17:00, 08:30-17:30, 09:00-18:00
vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine,

       4-Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller
dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları
konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine,

      Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

       Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 04.11.2020

Karar No : 2020 - 92 -


Karar No      : 2020 - 92 -
Karar Tarihi : 19/10/2020

      Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 19.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

      Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup
özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde
kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir.

       Ülkemizde de koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat
döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri
ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek
kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.

       Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte
değerlendirilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine İçişleri Bakanlığı İller
İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.10.2020 tarihli ve 17174 sayılı “Koronavirüs Salgını Ek
Tedbirleri” konulu Genelgesi kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla aşağıdaki
belirtilen kararlar alınmıştır.

      Bu kapsamda;

      1. İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının 24 Saat İçerisinde Toplanmasının Sağlanması;
Tüm İlçelerimizde en geç 24 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanması
ve salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair TAKİP, DENETİM,
UYARI
ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim
faaliyetlerinin değerlendirilmesine,
       Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin
yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim
ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususların görüşülmesi ve karara
bağlanmasına,

       2. 7 Gün 7 Konu 7 Denetim;
       19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca aşağıda belirtilen 7
ayrı konuda İlimiz Merkezi ve ilçelerimizde genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli
planlama ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra edilmesine,
       Buna göre;
       19 Ekim Pazartesi Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe,
restoran gibi yeme içme mekânları,
       20 Ekim Salı Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım
araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler,
       21 Ekim Çarşamba Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan
fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri,
       22 Ekim Perşembe Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler,
      23 Ekim Cuma AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri,
      24 Ekim Cumartesi Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya
açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.),
      25 Ekim Pazar Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik
oyun yerleri, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar,

       Etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak
denetim faaliyetlerinde, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz
önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe
müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak
şekilde belirlenmesine,

       3. Anons ve Duyuruların Etkinliği;
       Gerek belediyelerin, kolluk araçlarının, sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan
anonsların gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi)
yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusundaki telkin
ve çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilmektedir. Maske kullanımı konusundaki
hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın
arttırılması gerekmektedir.
       Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı
öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması
gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı
açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her
türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem taşımaktadır.
       Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesinin
sağlanmasına,
       “Kıymetli vatandaşlarımız;
Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok
dikkatli olmalıyız.
       Saygıdeğer hemşerilerimiz,
Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı
alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz
birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

       4. Temaslı Bildiriminin Önemi;
       Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı
bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde temaslı
oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem
taşımaktadır.
       Covid19 tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik/gerçeğe
aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması kararı 24.09.2020
tarih 86 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında alınmıştır.
       Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar
dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görülmektedir.
       Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe
aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara
ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,

       5. Şehir İçi Toplu Ulaşım HES Entegrasyonu;
       İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30.09.2020 tarih 88 sayılı Kararı ile, her türlü şehir içi toplu
ulaşım aracıyla (otobüs, minibüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale
getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES)
uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması talimatlandırılmıştır. Sağlık
Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların hızlandırılmasına,
çalışmaların şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin 
temel usul ve esaslara dair hükümlerin yer aldığı İçişleri Bakanlığının 18.10.2020 tarih 17174
sayılı genelgesinin ekinde gönderilen (Ek-1) doğrultusunda yürütülmesine,

       Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının
ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete
neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili
maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin
Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına
karar verilmiştir.

       Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

       Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 19.10.2020

 

Karar No : 2020 -91-


Karar No : 2020 - 91 -

Karar Tarihi : 12/10/2020

           Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 12.10.2020 Pazartesi günü saat 12.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen
tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.

           Bu kapsamda, “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” ile
ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 02/06/2020 tarihli ve 2020/46 sayılı Karar, 05/08/2020
tarihli ve 2020/75 sayılı Karar ile 30/09/2020 tarihli ve 2020/88 sayılı Karar alınmış, süreç
içerisinde görülen lüzum üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/46 sayılı Kararının “Denetim”
bölümünden önce gelmek üzere “Güvenli Turizm Sertifikası” başlıklı bölüm eklenmiş ve
Isparta Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.07.2020 tarihli ve 5604 sayılı yazısı ile kurum
ve kuruluşlara bildirilmiştir.
            Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak “Güvenli Turizm Sertifikası” ile
50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil)
alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve
üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu
hale getirilmiş olup İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02/06/2020 tarihli ve 2020/46 sayılı Kararının
“G) Güvenli Turizm Sertifikası” başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“ G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI
              COVİD-19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir
turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için;
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web
adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen
koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle
devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın Kültür ve Turizm
Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama
tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.
           Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel
idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin
verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete
geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal
olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine
kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin
ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen
‘Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları
gerekmektedir.
            ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin,
sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan,
COVID¬19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen
misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak
hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin belirtilen koşullarda konaklamalarının
sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali
dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir.”

           Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden
olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
           Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 12.10.2020

 

Karar No : 2020 - 90 -

Karar No : 2020 - 90 -

Karar Tarihi : 09/10/2020

     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 09.10.2020 Cuma günü saat 17.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

     Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

     Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nca ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve güncellenmektedir.

     COVID-19 salgın sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alınarak 28 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. sınıflarda haftada 2’şer (iki) gün yüz yüze eğitim, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitim gerçekleştirilmektedir. 2020-2021 eğitim öğretim yılının yüz yüze ve uzaktan eğitim imkânlarının birlikte kullanılması ile sürdürüleceği, diğer kademe ve sınıf düzeylerine ilişkin değerlendirmelerin salgının seyrine bağlı olarak ilan edileceği, öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olacağı değerlendirilmektedir.

     Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında “İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.” düzenlemesine yer verilmektedir.

     Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığının 08.10.2020 tarihli ve E.14430520 sayılı yazıları ve 09.10.2020 tarihli ve E.14484931 sayılı yazıları doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunca aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

     İl genelinde 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yapılacak yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleriyle ilgili olarak;

- Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına,

- Kayıtlı çocuk sayısının yeterli olduğu durumlarda okul öncesi eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre bir grupta en az 10 çocuk olacak şekilde şubeler oluşturulmasına,

- Kayıtlı çocuk sayısının az, öğretmen sayısının fazla olduğu okullarda ise COVID-19 salgını süresi ile sınırlı olmak kaydıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılmasına,

- Fiziki imkânları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüplerinin açılabilmesine,

- İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında haftada 2’şer (ikişer) gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilmesine,

- Yüz yüze eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu haftalık ders çizelgeleri uygulanmasına, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı ve 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararındaki Çizelgelerde yer alan diğer derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine,

- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullarda Milli Eğitim Bakanlığı Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararındaki Çizelge doğrultusunda derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine,

- Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı ve 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararındaki Çizelgelerde yer alan derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine,

- Yüz yüze eğitimlerde okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında bir ders/etkinliklerin 30 dakika; ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında teneffüslerin 10'ar dakika olacak şekilde planlanmasına,

- Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanarak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanması ve öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimince alınmasına,

- Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısının buna göre belirlenmesine,

- İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında gerekli görülmesi halinde Valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirebilmesine,

- Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformların da kullanılabilmesine,

- Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınması ve okula gelmeyen öğrencilerin devamsız sayılmamasına,

Okul öncesi eğitime devam edecekler ile 1’inci sınıfa başlayacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için 21 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak;

- 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları günlük 6 etkinlik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam etmelerine,

- 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda yüz yüze başlamasına,

- 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim ilkokulları ile diğer ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında 1’inci sınıfa kayıtlı olan öğrencilere ek olarak 2, 3 ve 4. sınıf seviyesindeki tüm özel eğitim okul ve sınıflarındaki (İlkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları dahil) öğrenciler de yüz yüze eğitime 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren dahil olacaklardır. Bu kapsamda öğrencilerin gruplara ayrılarak haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılmasına,

- 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okulları yüz yüze eğitime başlayacaktır. Ancak bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak olup, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerinde yüz yüze eğitime devam etmelerine,

- 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren ortaöğretim seviyesindeki tüm özel eğitim okulları (özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim uygulama 3. kademe) yüz yüze eğitime başlayacaklardır. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların bünyesinde açılmış olan özel eğitim sınıflarında uygulama dersleri yüz yüze olarak her grup öğrenciye haftada 2 (iki) gün yapılmasına,

- Özel eğitim meslek okullarında ve bu okul programının uygulandığı özel eğitim sınıflarında iş eğitimi ve meslek ahlakı dersi kapsamında ve özel eğitim meslek liselerinde işletmelerde mesleki eğitim dersi kapsamında yapılacak staj/beceri eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili yazıları dikkate alınarak uygulanmasına, bu okullar ve sınıflarda uygulama derslerinin yüz yüze olarak yapılmasına,

- Her öğrenci grubu için haftanın iki günü yapılacak olan yüz yüze eğitim faaliyetinde ders süreleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak şekilde yapılacaktır. Okullarda yüz yüze eğitim faaliyetlerine örnek teşkil etmesi bakımından Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri esas alınarak hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılmasına, ayrıca COVID-19 ile mücadele kapsamında okullardaki öğle yemeği verilmesi uygulaması ikinci bir talimata kadar yapılmamasına,

- Yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacaktır. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda yazılı mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecek olup devamsız sayılmamalarına,

- Evde eğitim kararı bulunan öğrencilerden tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başlanacaktır. Evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim kapsamında alınan tüm tedbirler uygulanacaktır. Öğrencilerin evde yüz yüze eğitim almalarında velinin tercihi esas alınacaktır. Velilerin evde yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecektir. Evde ya da hastanede eğitim faaliyetlerinde HES kodu uygulamasından faydalanılarak iş ve işlemlerin yürütülmesine,

- Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda hijyen için gerekli olan koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile COVID-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda yapılmasına, bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi" içeriklerinin ilgililerle paylaşılarak bilgilendirme yapılması ve farkındalık oluşturulmasına,

- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazılarında, yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda güçlükler yaşanabileceği dikkate alınarak öğretmenler tarafından azami özen gösterilmesine ve bu alışkanlığın kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına,

- Okul servis araçlarında yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenmesine, ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanında refakatçı olarak bulunması zorunlu olanlar dışında okul servislerine özel eğitim öğrencisi haricinde kimsenin alınmamasına, zorunlu refakatçıların okul servisine binmeleri gerektiğinde maske takmalarına ve belirtilen koltuk dışında bir koltuğa oturtulmamalarına, okul servis araçları ile yürütülen taşıma hizmetinin takibinin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

- Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veli/refakatçılar için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulmasına ve velilerin okulda bulundukları süre boyunca maske takmaları ve hijyen kurallarına uymalarına,

- Kaynaştırma/bütünleştirme kapsamında eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencileri için sunulan destek eğitim hizmetlerine yeni bir açıklamaya kadar başlanmamasına,

- Bilim Sanat Merkezleri tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri uzaktan/canlı olarak devam edilmesine,

     Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda öğrencilerimizin öğrenim hayatlarının var olan şartlar içinde en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için mümkün olan bütün imkânların kullanılarak gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz ve zamanında alınmasına,

     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için tüm Kaymakamlıklara, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2020 - 89 -

Karar No     : 2020 - 89 -

Karar Tarihi : 02/10/2020

     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.10.2020 Cuma günü saat 11.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
     Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
     Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; COVID19 
Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nca ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel
bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin ülkemizdeki
kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve
güncellenmektedir.
     Dünyada halen COVID19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid19
vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına
alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış
gösterebilmesi beklenmektedir.
     Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan COVID19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel
mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını
ve ileri tarihe ertelenmesini önermektedir.

     Bu kapsamda;

     Mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak 02.10.2020 tarihinden itibaren
01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan
Genel Kurulları ve etkinliklerin ertelenmesine,

     Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk
Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 02.10.2020

Karar No : 2020 - 88 -


Karar No      : 2020 - 88 -

Karar Tarihi : 30/09/2020

     Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.09.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
     İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen
tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.
     Öte yandan, Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı
durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi de bu süreçte üzerinde durulması gereken en
önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı
konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını
temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması
geliştirilmiştir.
     Gelinen aşamada HES kodu kontrolü uygulaması bakımından 30.09.2020 tarihinden
itibaren konaklama tesisleri ve şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla (otobüs, minibüs vb.) yapılan
yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanması amacıyla aşağıdaki
tedbirlerin alınması ihtiyaç duyulmaktadır. 

     Konaklama Tesislerinde;

     1.Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat
veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.)
müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesi ve gerekli sorgulama
yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine,
     2.HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında
yapılması, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı
olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
     3.1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci ve ek 1 inci maddesi hükümlerine göre
konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel
kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid-19 
tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanmasına,
     4.Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama
gerekse konaklama süresi esnasında Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit
edilen kişilerle ilgili olarak İl Hıfzıssıhha 2020/46 sayılı Kararı ve 2020/82 sayılı Kararı ile
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin“ Konaklama Tesislerinde Alınması
Gereken Önlemler” başlıklı maddesinin 87.2 numaralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve
işlemlerin yerine getirilmesine,
     Bu çerçevede Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle
ilgili olarak;
     Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, “Güvenli Turizm
Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilmelerine,

     5.Bu Karar hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu
sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken
müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin 10 gün süre ile faaliyetten men
edilmesine,

     Şehir içi Toplu Ulaşım Araçlarında;

     1.Başta Belediye Başkanlığı olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından
yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, minibüs vb.) yapılan seyahatlerde
kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık
Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına,
     2.Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz
kişiselleştirmemiş durumda olan Belediye Başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca,
halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi
amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılmasına,
     3.Covid­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlarımıza
ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya
alınmasına,
     4.Covid­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği
kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen
kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanmasına ve gerekiyorsa suç duyurusunda
bulunulması için Valilik ile paylaşılmasına,
     5.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri göz önünde
bulundurularak HES uygulaması ile şehir içi toplu ulaşım sistemleri arasında gerekli
entegrasyonların bir an evvel sağlanmasına,

    Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

     Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 30.09.2020

 

Karar No : 2020 -87-


Karar No : 2020 -87-

Karar Tarihi : 29/09/2020

   Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.09.2020 Salı günü saat 16.00’ da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
   İlimiz Merkeze bağlı 1118 nüfuslu Küçükhacılar Köyü’nde COVID-19 vakalarının ve
temaslı sayısının çok olması nedeniyle, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve
toplum sağlığının korunması amacıyla, Isparta Merkez Küçükhacılar Köyü’nün 15 Eylül 2020
tarihi saat:17.00 itibariyle 29 Eylül 2020 tarihi saat: 17.00' e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların
izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmişti.
    Ancak vakaların görülmeye devam etmesi ve son vakanın 24.09.2020 tarihinde
görülmesi nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması
amacıyla 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. maddesi gereğince Küçükhacılar
Köyünde 29 Eylül 2020 Salı günü saat 17.00 itibariyle 10 (on) gün boyunca karantinanın devam
etmesine,
    Kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin titizlikle alınmasına, karantina
sürecinde yasaklara aykırı davranışta bulunanlara İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet
etmemekten dolayı 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca haklarında adli ve idari
işlem başlatılmasına;
    Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine,
halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.29.09.2020

Karar No : 2020 - 86 -

Karar No     : 2020 - 86 -

Karar Tarihi : 24/09/2020

    Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 24.09.2020 Perşembe günü saat 15.30’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

    Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

    İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/07/2020 tarih ve 2020/74 sayılı Kararı ile evde izolasyona
alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon
koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla Vali Yardımcısı başkanlığında “Filyasyon
Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturulması kararı alınmış, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel
Müdürlüğünün 14.08.2020 tarihli ve 13180 sayılı Genelgesine istinaden Isparta Valiliği İl Yazı
İşleri Müdürlüğünün 18.08.2020 tarihli ve 6873 sayılı yazısı ile salgınla mücadelede alınan
tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın
Denetim Merkezi bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, İl Hıfzıssıhha
Kurulunun 11/09/2020 tarih ve 2020/81 sayılı Kararı ile de izolasyon koşullarını ihlal eden ya
da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliğe tahsis
edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.

    Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak
bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında
doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin
(temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi)
temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

    Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının
sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı
oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem
taşımaktadır.

   Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ile  “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine
sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya
adlî para cezası ile cezalandırılacağı” 
hükme bağlanmıştır.

    Bu bağlamda;

    Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik,
yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili
maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara
ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,

    Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

    Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 24.09.2020

Karar No : 2020 -85-

Karar No : 2020 - 85 -

Karar Tarihi : 23/09/2020

    Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 23.09.2020 Çarşamba günü saat 08.30’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
    Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
    Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
    Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
    Salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak;
    1- Mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçların koltuk kapasiteleri kadar yolcu taşımalarına,
    2- Mevsimlik işçi transferi öncesinde şoförler tarafından araçların dezenfekte edilerek
ateş ölçümü yapılmasına ve işçilerin maske kullanma zorunluluğu konusunda uyarılmasına,
    3- İşçilere verilecek yemeklerin sosyal mesafe kuralarına riayet edilerek her çalışan için
ayrı ayrı tabldot veya kumanya şeklinde olmasına,
    4- Tasnifleme ve işleme merkezlerinde sosyal mesafe ve maske kullanma zorunluluğu
konusunda gerekli önlemlerin alınmasına,
    5- Tarlalarda yapılacak çay ve su ikramlarında tek kullanımlık bardak kullanılmasına,
    6- Konaklamalı gelen işçilere aile olarak oda verilmesine,
    7- Tarım işçilerince toplu çalışılan ve konaklama alanlarında en az günde bir kere ilgili
Kaymakamlığınca oluşturulacak (sağlık, tarım vb.) ekiplerce denetlenmesine,
    8- İlimizdeki cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00’de, öğleden sonra ise saat
15.00’de kılınmasına,
    9- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden kapanış saatleri saat 02.00’den sonra
olan işyerlerinin ilgili Belediyelerce kapanış saatlerinin saat 01.00’e çekilmesinin
sağlanmasına,
    Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
    Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 23.09.2020

Karar No : 2020 -84-


Karar No : 2020 - 84 -

Karar Tarihi : 16/09/2020

 Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 16.09.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
COVİD-19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve hâlihazırda
kapalı olması gereken bazı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece
kulüplerinin belediye veya il özel idaresine başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri ya da
mevcut ruhsatlarına talî faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettikleri bilgisine
ulaşılmıştır. Bu kapsamda;
1- Ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece
kulübü olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ana faaliyet konusunu değiştirerek kafe,
restoran, lokanta vb. olarak faaliyet göstermek istemeleri durumunda İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma
işlemi yapılmasına,

2- 15.03.2020 tarihi itibariyle ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar,
birahane, taverna veya gece kulübü olup belediye ve il özel idarelerine müracaat ederek
15.03.2020 tarihinden sonra eski ruhsatını iptal edip yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet
konusunu değiştiren ya da ruhsatına talî faaliyet konusu ekleyen işyerlerinin;
-Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup
sonradan ilgili yerel yönetime müracaat ederek ana faaliyet alanını değiştiren işyerlerinin
salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine
devam ettiği tespit edilen işletmelerin İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22/03/2020 tarih ve 2020/5
sayılı Kararı çerçevesinde derhal kapatılmasına, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmeliğin Ek 3 ncü maddesi çerçevesinde ayrıca işlem yapılmasına,
 -Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup
ruhsatına talî faaliyet işleten işyerlerinin çalışmasına müsaade edilmemesine,

 Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve mağduriyete neden
olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
 Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye
zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
 Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 16.09.2020

Karar No : 2020 - 83 -


Karar No : 2020 -83-

Karar Tarihi : 15/09/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 15.09.2020 Salı günü saat 17.00’ de Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
İlimiz Merkeze bağlı 1118 nüfuslu Küçükhacılar Köyü’nde COVID-19 vakalarının ve
temaslı sayısının çok olması nedeniyle, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve
toplum sağlığının korunması amacıyla, Isparta Merkez Küçükhacılar Köyü’nün 15 Eylül 2020
tarihi saat:17.00 itibariyle 29 Eylül 2020 tarihi saat: 17.00' e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların
izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, Kolluk kuvvetleri tarafından gerekli
önlemlerin titizlikle alınmasına, karantina sürecinde yasaklara aykırı davranışta bulunanlara İl
Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmemekten dolayı 3.150,00 TL idari para cezası
uygulanmasına, ayrıca haklarında adli ve idari işlem başlatılmasına;
Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine,
halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.15.09.2020

 

Karar No : 2020 - 82 -


Karar No : 2020 - 82 -

Karar Tarihi : 11/09/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 11.09.2020 Cuma günü saat 12.00’da Vali Vekili Ömer Faruk
ATEŞ başkanlığında toplandı.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla
mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet
edilmesi elzemdir.
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun
30/05/2020 tarih ve 2020/36 sayılı Kararı ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren,
otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod
alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirilmişti. Ancak uygulamada
şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri
gelen şikayetlerden anlaşılmış olup aşağıdaki tedbirlerin alınması zaruri hale gelmiştir:
 1. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından
her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden
HES kodu talep edilmesi ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına,
 2. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların
HES kodunun kontrol edilmesi, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan
yolcuların araçlara binebilmesine,
 3. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19
tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince
kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına,
 4. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet
satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması
hususları etkin şekilde denetlenmesine,
 5. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara
Vali/Kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın
yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edilmesine,
 6. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan
şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin İçişleri Bakanlığının
ilgili Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 11/09/2020 tarih ve 2020/81 sayılı Kararı
çerçevesinde Valilikçe belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,
 Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve mağduriyete neden
olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

 Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye
zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 11.09.2020

Karar No : 2020 - 81 -

Karar No : 2020 - 81 -

Karar Tarihi : 11/09/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 11.09.2020 Cuma günü saat 12.00’da Vali Vekili Ömer Faruk
ATEŞ başkanlığında toplandı.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla
mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet
edilmesi elzemdir.
İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/07/2020
tarih ve 2020/74 sayılı Kararı ile Valilik bünyesinde “İl Salgın Denetim Merkezi” ve Vali
Yardımcısı başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturulmasına karar
verilerek izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar
hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları
belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmiştir.
Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde
Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici
nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli
güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır.
Ayrıca İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere
rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak
ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere
bulaşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72 nci maddesinde yer alan
“hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği
tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat
memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede
altına vaz'ı.” hükmü yer almaktadır.
 Bu çerçevede;
 1. İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan
geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak
üzere yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine,
2. Valiliğe tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonların aşağıdaki görev paylaşımına göre
çalışmalarına;
a) Yurt veya pansiyonların yönetimi Vali Yardımcısı Haluk ŞİMŞEK’in genel
koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanmasına,
b) Gerekli görüldüğü takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel
görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacının karşılanmasına,
 c) Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçların
AFAD tarafından karşılanmasına,
 ç) Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile
görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından
karşılanmasına,
 d) Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık
durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine
etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun
çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilmesine,
 e) Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmemesine,
 f) 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemlerinin Vali Yardımcısı
Haluk ŞİMŞEK gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanmasına,

 3. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve
mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini
geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişilerin;
 a) Kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirmesi ve izolasyon
süresinin burada tamamlatılmasına,
 b) Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin Valilik
tarafından karşılanmasına,
 4. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk
etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerin;
 a) Haklarında İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri çerçevesinde gerekli idari işlemler
yapılması ve TCK 195 nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına,
 b) Ayrıca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek
zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 11.09.2020

Karar No : 2020 - 80 -


Karar No : 2020 - 80 -

Karar Tarihi : 08/09/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.09.2020 Salı günü saat 16.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı
alınarak uygulamaya geçirilmektedir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş
kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem
taşımaktadır.
Bu çerçevede, farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler
doğrultusunda;
1. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15/05/2020 tarih ve 2020/28 sayılı Kararı ile İlimizde
bulunan tüm vatandaşlarımıza maske takma zorunluluğu getirilmiş, 18/06/2020 tarih ve
2020/57 sayılı Kararı ile de Hıfzıssıhha Kurulu Kararına uymayanlar hakkında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiş,
2. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 05/06/2020 tarih ve 2020/48 sayılı Kararının 9. maddesi
ile kent içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılmış,
3. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarih ve 2020/37 sayılı Kararı ve 02/06/2020
tarih ve 2020/40 sayılı Kararı ile lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik
faaliyetlerine kısıtlama getirilmişti.
Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince
riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması
nedeniyle;
1.
Maske takma zorunluluğunun İlimizdeki (meskenler hariç olmak üzere) tüm
alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu
ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.
) vatandaşlarımızda istisnasız şekilde
uygulanmasına,
2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve
kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının
uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında
ayakta yolcu alınmasına kesinlikle
müsaade edilmemesine,

Bunların dışında kalan koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi
ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı
olmayacak şekilde ayakta yolcu alınmasına,
3. (Alkollü/alkolsüz) restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde (Turizm
İşletme Belgesi olanlar dahil) saat 24.00’ten sonra
müzik yayınına (canlı müzik, kayıt
dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil)
hiçbir şartta izin verilmemesine,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27/08/2020 tarih ve 2020/78 sayılı Kararının 7. maddesi gereğince
işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 08.09.2020

 

Karar No : 2020 - 79 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 79 -
Karar Tarihi : 03/09/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 03.09.2020 Perşembe günü saat 16.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, kamu
düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun
13.06.2020 tarih ve 2020/55 sayılı Kararı, 25.06.2020 tarih ve 2020/60 sayılı Kararı, 08.07.2020
tarih ve 2020/69 sayılı Kararı, 30.07.2020 tarih ve 2020/74 sayılı Kararı ve 27.08.2020 tarih ve
2020/78 sayılı Kararı ile Düğün, Nikah, Sünnet, Kına Gecesi, Mevlüt Yemeği, Nişan vb.
etkinliklere yönelik tedbirler alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet
edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle;
düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir araya
geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun 02.09.2020
tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda aşağıdaki kararların alınması gerektiği değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 04 Eylül 2020
tarihinden itibaren;
1. Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade
edilmemesine,

2. Ancak nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1
saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,
3. Nikâh merasimi şeklinde düğün veya nikâh yapılacak düğün salonlarında,
sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da
kapatacak şekilde oluşturulmasına,
4. Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikâhlarda oyun oynanması/dans
edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek
servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,
5. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh törenlerine katılmasının
yasaklanmasına,
6. Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh törenlerine en az bir kamu
görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık
verilmesine,
7. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikâh merasimi şeklindeki düğün ve
nikâhlarda, bu Genelge ile düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri 

ile Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve
tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,
aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılmasına;
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 03.09.2020

Karar No : 2020 - 78 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI


Karar No : 2020 - 78 -
Karar Tarihi : 27/08/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 27.08.2020 Perşembe günü saat 12.00’de Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, kamu
düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
Salgının yayılım hızının azaltmak, salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz
önünde bulundurularak;

1- Düğün, nikah ve sünnet düğünü etkinliklerine izin verilmesine, kına gecesi, mevlüt
yemeği, nişan vb. etkinlere izin verilmemesine,
2- 01/09/2020 tarihi itibariyle Sokak ve Köylerde yapılacak Düğün, Sünnet düğünü ve
nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı
(paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına, Düğün salonlarında ikram edilecek
(pasta, çerez vb) yiyecek içecek servislerinin ambalajlı olarak her kişiye ayrı ayrı olarak
yapılmasına,
3- Koronavirüs tedbirlerine uymak kaydıyla, köylerimizde ve/veya sokaklarda yapılan
düğün, nikah ve sünnet düğünü etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde en erken 17.00 ile en
geç 21.00 saatleri arasında izin verilmesine,
4- 10.06.2020 tarihli ve 2020/54 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına riayet etmek
ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın
16.00-19.00 saatleri arasında şehiriçi toplu taşıma araçlarına binmelerinin kısıtlanmasına,
5- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 18.00’den sonra AVM’lere girmelerinin
kısıtlanmasına,
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler ve meslek odaları dahil) yemekhane
hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil)
yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, ziyaretçi
kabul edilmemesine,
7- Tüm işletmeler için İl Hıfsızsıhha Kurulu Kararlarıyla bugüne kadar alınan tedbirlere riayet etmemeleri halinde;
- Birinci ihlalde uyarı,
- İkinci ihlalde idari para cezası,
- Üçüncü ihlalde 1 gün faaliyet durdurma,
- Dördüncü ve daha sonraki her ihlalde 3 gün faaliyet durdurma cezası faaliyet alanına
göre ilgili kurum tarafından uygulanmasına,
8- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu karar ile düzenlenen
hususlar dışında İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar ile Sağlık Bakanlığı Covid19
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet
edilmesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 27.08.2020

Karar No : 2020 - 77 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 77 -
Karar Tarihi : 13/08/2020

   Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 13.08.2020 Perşembe günü saat 16.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
   Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
   Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22.03.2020 tarih ve 2020/5 sayılı Kararı ile her türlü oyun salonlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verilmiş ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.06.2020 tarih ve 2020/45 sayılı Kararının “Genel Esaslar” başlıklı 8’nci maddesi ile spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren etkinliklere ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesi kararlaştırılmıştı.
   İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır.

Bu kapsamda;

   1) Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dâhil) 13.08.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamasına,
   2) Sağlık Bakanlığınca belirlenen, Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ekinde yer alan ve güncel hali “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yayınlanacak olan “Covid-19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına,
   3) Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

   Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.13.08.2020

Karar No : 2020 - 76 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 76 -
Karar Tarihi : 11/08/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 11.08.2020 Salı günü saat 17.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının ülkemizde
kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek
amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve İl
Hıfzıssıhha Kurulunun 22.03.2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı ile halı sahalar kapatılmıştı.
COVID-19 salgını ile mücadelede gelinen son aşamada olumlu gelişmeler
doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın
başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun
önerileri doğrultusunda 01 Haziran 2020 tarihi itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde spor
faaliyetlerine başlanabileceği kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda;
Pandemi süreci ile ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca getirilen kurallar,
Gençlik Spor Bakanlığınca belirlenen genel kurallar ve Futbol Federasyonunca belirlenen
branşa özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerinin 12.08.2020 tarihi itibarı
ile açılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 11.08.2020
 

Karar No : 2020 - 75 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 75 -
Karar Tarihi : 05/08/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.08.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Bu kapsamda:
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.06.2020 tarihli ve 2020/46 Kararının Denetim bölümünden
önce gelmek üzere Güvenli Turizm Sertifikası bölümü eklenmiştir.
Süreç içerisinde görülen lüzum üzerine Güvenli Turizm Sertifikası (G) bölümünden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
Ğ) COVID-19 TESTİ VE NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ
Güvenli Turizm Sertifikası alınmasının zorunlu olduğu 50 oda ve üzeri konaklama
tesislerinde (belediye ve il özel idaresi ruhsatlılar), ikamet adresi yurtdışında olan misafirlerin
talebe bağlı olarak Covid-19 testi yaptırabilmelerinin numune almak için eğitim almış sağlık
personeli ile sağlanması veya numune almak için yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olarak
hizmet vermeleri gerekir. Numune alınan misafirler için izleme kayıtlarının tutulmasına,
Sağlık personeli sayısı haftanın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis kapasitesine
uygun olarak belirlenmesine,
Numune alınma işlemleri için her türlü hijyen ortamı, kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi
atıkların diğer atıklardan ayrı bertarafı için gerekli tedbirler işletme tarafından sağlanmasına,

Tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve
kuruluşlarla irtibat halinde olacak irtibat kişisi belirlenir ve Valiliklere (İl Sağlık
Müdürlükleri/il Kültür ve Turizm Müdürlükleri) tesis işletmesi tarafından irtibat kişisi,
numune alan personel adları ve bu personelin iletişim bilgilerin bildirilmesine,
İrtibat kişileri, tesiste hasta misafir çıkması halinde ilgili Valiliklere (İl Sağlık
Müdürlükleri/İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) bildirmekle yükümlü olup, misafirin sağlık
kuruluşuna yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini yönetmelerine,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde, konaklama tesislerinde numune alma
işlemleri ile ilgili hususları koordine edecek ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği sağlayacak
görevli personel belirlenir. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından numune alımı
yapan/yapacak konaklama tesislerinin il ve ilçe bazlı listeleri hazırlanır, izlenerek
güncellenmeleri sağlanır.
İkamet adresi yurtdışında olan misafirlere talep etmeleri halinde Covid-19 testini ücretli
olarak test merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabileceklerine, çalışma
saatlerine, testin içeriği, süresi ve test sonucu hakkında bilgilendirme ile ülkelerine dönüşte
Covid-19 testi zorunluluğu bulunan misafirlere, gecikmelere veya yaşanabilecek yoğunluğa
maruz kalmamak için yolculuklarından 48 saat önce test yaptırmalarına, hasta olduğu tespit
edilen misafirlerin ise konakladıkları tesisin yönetimine, havalimanlarında ise danışma
birimlerine hemen bilgi vermeleri gerektiğine ilişkin, tesise girişte ve odalarında olmak üzere,
Türkçe ve en az iki yabancı dilde yazılı bilgilendirme yapılır. Aynı bilgilendirme yazısında,
test yaptırılabilecek yerlerin isim ve adres bilgileri ile test ücretinin havalimanları ve
konaklama tesislerinde 30 Euro, test merkezlerinde ise 110 Türk Lirası olmasına,
Test yaptırmak isteyen misafirleri yönlendirebilmek için İl Kültür ve Turizm
Müdürlükleri ve Danışma Büroları bünyesindeki personel test yapılan tüm yerlerin güncel
bilgilerini edinmeleri ve hasta olduğu tespit edilen misafirler ile başvuran olduğunda bilgilerini
alarak Sağlık Bakanlığı Alo 184 hattını aramaları konusunda bilgilendirilmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 05.08.2020

Karar No : 2020 - 74 -

Karar No : 2020 - 74 -
Karar Tarihi : 30/07/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.07.2020 Perşembe günü saat 22.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında
tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs
salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir.
Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve
alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir. Bu
yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem
kazanmıştır. Kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda;
1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;
a- Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin
evlerinde alınmasına,
b- İzolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine,
c- Tedavilerinin evlerinde yapılmasına,
ç- Sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine,
2-İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek
özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk
birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine,
3. Vali Yardımcısı başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturulması;
hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek
her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya
gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve
izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan
filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca
gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının
sağlanmasına,

4. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için
vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına
başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,
5. Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki
paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,
6. Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,
7. Düğün, nişan ve sünnet vb. organizasyonlarda;
a- Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle
müsaade edilmemesine,

b- Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve
esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının
ilgililere tebliğ edilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,
c- Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine,
Birinci ihlalde uyarı, İkinci ihlalde idari para cezası, İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın
sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü
ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına,
ç-Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini
tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim
yapılmasına,
8. Taziye evlerinde, Evlerde ve Açık alanlarda toplu taziye uygulamasının
yapılmamasına,
9. Kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerin artırılmasına,
10. Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;
a- Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve
yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına,
b- İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin
kurulmasına,
c- Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim,
adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının
teşkil edilmesine,ISSIHHA KURULU KARARI
ç- Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman
denetim ekipleri oluşturulmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 30.07.2020
 

Karar No : 2020 - 73 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 73 -
Karar Tarihi : 22/07/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 22.07.2020 Çarşamba günü saat 14.00’da Vali Vekili
Ömer Faruk ATEŞ başkanlığında toplandı.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet
alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler
çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmaktadır.
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08/05/2020 tarihli ve 2020/25 sayılı “Berber/Güzellik
Salonu/Kuaförler
” ile ilgili almış olduğu Kararlar ile 23/03/2020 tarihli ve 2020/6 sayılı
Market ve Süpermarketler” ile ilgili almış olduğu Kararlara ilaveten;
Bu kapsamda;
a) Berberlerde sakal tıraşı yapılması,
b) Güzellik salonları-kuaförler gibi yerlerde makyaj yapılması,
Ayrıca;
“Çalışan ve müşteri dahil en az 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri
alınmalıdır” cümlesi “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye
müşteri alınmalıdır” şeklinde değiştirilmiş ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla yeme içme
alanları, gıda maddelerinin paketlenmesi,
“Bilimsel Danışma Kurulu” önerisi ile yukarıdaki kararlar alınmıştır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 22.07.2020

Karar No : 2020 - 72 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 72 -
Karar Tarihi : 21/07/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.07.2020 Salı günü saat 14.00’da Vali Vekili Ömer
Faruk ATEŞ başkanlığında toplandı.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet
alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler
çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmaktadır.
Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10/06/2020 tarihli ve 2020/54 sayılı Kararı ile
restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. yeme içme hizmeti sunan işletmelerce sunulan
hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin
24.00’a uzatılmasına karar verilmişti,
Gelinen aşamada;
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen
tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21.07.2020 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe,
kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek
lokali vb
. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına; belirtilen
işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette
bulunabilmelerine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 21.07.2020

Karar No : 2020 - 71 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 71 -
Karar Tarihi : 17/07/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 17.07.2020 Cuma günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş olup, anılan salgınla ilgili
tedbirler yeniden değerlendirilmiş olup;
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 05/06/2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı ile Isparta Oto
Pazarının sosyal mesafe, maske ve hijyen şartlarına uyularak 08/06/2020 tarihinden itibaren
açılmasına karar verilmişti.
COVID-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyla bulaşmakta olup, açık oto
pazarları insan hareketlerinin yoğun olduğu, gerekli önlemler alınmaması halinde sosyal mesafe
kuralının bozulabileceği toplu bulunulan yerlerden olduğu için COVID-19 bulaşma açısından
riski olması sebebiyle, bulaşma riskini en aza indirmek için açık oto pazarlarında uyulması
gereken kurallar
yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
Açık oto pazarlarında aşağıdaki belirtilen önlemlerin alınmasına:
A- Genel Önlemler
1- Açık oto pazarları girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere COVID-19’dan korunma
önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu afişlerin asılmasına, bu bilgilendirme
afişlerinde; sosyal mesafenin korunması (en az 1 metre), maske takma, el hijyeni ve
tokalaşmama ile ilgili uyarıların yer almasına,
2- Açık oto pazarı girişinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler
gösteren, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olan kişilerin içeriye girmemeleri gerektiğini
belirten bilgilendirme afişinin asılmasına,

3- Oto pazarı alanına alınacak kişi sayısı müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye bir
kişi olacak şekilde planlanmasına, içeri alınacak satılık araçların yakın park edilmemesine,
araçlar arası mesafenin en az 2 metre olmasına,
4- Oto pazarına ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılarak girilmesine, içeride de
takılması sürdürülmesine, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesine, değiştirilmesi
öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmasına,
5- Oto pazarında maske ve mesafe kontrolünü yapacak bir personelin
görevlendirilmesine,
6- Çalışan personelin sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni kurallarına uyum
göstermesine,
B- Açık Oto Pazarına Giriş-Çıkışta Alınması Gereken Önlemler
1- İçeri giren günlük ziyaretçi sayısı gözetilerek, kalabalık oluşmasına neden olmayacak
şekilde giriş ve çıkış kapılarının planlanmasına,
2- Giriş ve çıkışların kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde
düzenlenmesine, giriş ve çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmasına ya
da şerit çekilmesine,
3- Girişte el antiseptiği bulundurulmasına ve oto pazarına girenlerin el antiseptiği
kullanmasına,
C-Alışveriş Sırasında Satıcı ve Müşterilere Yönelik Alınması Gereken Önlemler
1- İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları
açıklayan bilgilendirmenin okunmasına ve belirtilen kurallara uyulmasına,
2- Satıcı ve müşterilerin oto pazarına girdiklerinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az
%70’lik alkol içeren kolonya kullanmasına,
3- Satıcı ve müşteriler arasındaki en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunmasına,
4- Satıcı ve müşterilerin oto pazarına girmeden önce ağzı ve burnu kapatacak şekilde
maske takmasına, oto pazarlarında bulunulduğu sürece maskenin çıkarılmamasına,
5- Araç almak isteyen kişilerin otomobili incelerken içine girmeleri, oturmaları,
otomobilin içindeki çeşitli alanlara dokunmaları COVID-19 bulaşması açısından risk teşkil
etmekte olup bu nedenle bu tür davranışlardan kaçınılmasına, bakılması zaruri alanlara
dokunulursa mutlaka el antiseptiği kullanılmasına,
6- Her müşteriden sonra sık temas edilen yüzeylerin (direksiyon, kapı kolları, cam açma
düğmesi, emniyet kemeri tokaları, vites kolu, el freni vb.) önce su ve deterjanlı bezle
silinmesine, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik
alkol/kolonya ile dezenfekte edilmesine,

7- Pazarlık aşamasında veya satış aşamasında el sıkışma yapılmamasına, sosyal
mesafenin korunmasına,
8- Test sürüşü yapılacaksa;
- Araç içinde şoför dahil herkesin maske takmaya devam etmesine,
- Araca şoför dahil 3’den fazla kişi alınmamasına,
- Araçlarda klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması
şeklinde olmasına, Klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye
verilmesi) fonksiyonunun önlenmesine,
- Aracın camlarının açık tutulmasına,
- Her test sürüşünden sonra araçların sık dokunulan yüzeylerinin (direksiyon, kapı
kolları, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları, vites kolu, el freni vb.) önce su ve
deterjanlı bezle silinmesine, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya
%70’lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmesine,
Ç- Açık Oto Pazarlarında Bulunan Lavabo ve Tuvaletlerde Alınması Gereken
Önlemler
1- Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılmasına,
2- Tuvaletlere kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmasına,
3- El kurutma cihazlarının çalıştırılmamasına,
4- Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmasına ve devamlılığının sağlanmasına,
(Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur)
5- Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunlukların mümkünse fotoselli olmasına,
6- Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına,
temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmasına, ellerini
en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamasına,
7- Tuvalet pencerelerinin açık tutulmasına,
8- Çevre kirliliğini önlemek için kapaklı, pedallı çöp kutularının bulundurulmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 17.07.2020

Karar No : 2020 - 70 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 70 -
Karar Tarihi : 10/07/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 10.07.2020 Cuma günü saat 14.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid-19 salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.
Bu çerçevede; ilgi (a) Genelgemizle o tarihte sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18
yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat
izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri, ilgi (b) Genelgemizle
18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde
olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması hususları düzenlenmişti.
Bu kapsamda;
1- 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde
yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına,
2- Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu
ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde
olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına,
3- Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu
taşıma araçlarına yönelik Bakanlığımızca çıkarılmış olan Genelgeler ile Koronavirüs Bilim
Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 10.07.2020
 

Karar No : 2020 - 69

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.07.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet
alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler
çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmaktadır.
Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 25/06/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Kararı ile
01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren düğün salonlarının belirlenen kurallara uygun şekilde
hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış; düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan,
sünnet düğünü vb. etkinlikler
de uyulması gereken esaslar bildirilmiş ve bahse konu
etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmişti.
Buna rağmen bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy
oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı
olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske
atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda
kalındığı görülmektedir.
Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda anılan
salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Koronavirüs tedbirlerine uymak kaydıyla, köylerimizde ve/veya sokaklarda
yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin
aynı gün içerisinde en erken 12.00 ile en geç 21.00 saatleri arasında izin verilmesine,
İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına riayet etmeyenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282 inci maddesi kapsamında 3,150,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
aykırılığın durumuna göre anılan Kanunun maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 08.07.2020

Karar No : 2020 - 68 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 68 -
Karar Tarihi : 08/07/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.07.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm Dünya'da etkisi görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş
kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına anılan
salgınla ilgili tedbirler alınmış olup, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 22/03/2020 tarihli ve 2020/5
sayılı Kararının 17. Maddesi ile asker eğlencesi, uğurlaması vb. organizasyonlar geçici olarak
ertelenmişti.
Öte yandan son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin
ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir.
Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan
vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır.
Bu kapsamda;
1.Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık
teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç
konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,
2.Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün
birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında
akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,
3.Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi
verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe
kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi
aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına,
4.Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin
Valiliğimize/İlçe Kaymakamlıklarına bildirilmesine,
5.Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, pandemi
kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle
hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri
birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine,

6.İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına riayet etmeyenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282 inci maddesi kapsamında 3,150,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
aykırılığın durumuna göre anılan Kanunun maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu
suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli
işlemlerin başlatılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 08.07.2020


 

Karar No : 2020 - 67 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 67 -
Karar Tarihi : 04/07/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 04.07.2020 Cumartesi günü saat 16.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş olup, anılan salgınla ilgili
tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
1- Lunapark ve tematik parkların 06 Temmuz 2020 tarihinden itibaren gezici olmamak
(2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile aşağıda belirtilen kurallara
riayet ederek faaliyette bulunabilmelerine;
a) Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgi (b) yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinin “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler”
başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır.
b) Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli
tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
c) Giriş/çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek,
girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe
kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacaktır.
ç) Lunapark ve tematik parklardaki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanları
kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacaktır.
d) Personele Covid19’ un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler
hususunda eğitim verilecektir.

e) Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve
diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışacaklardır.
f) Covid19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim
ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumluları
görevlendirilecektir.
2- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02/06/2020 tarihli ve 2020/46 sayılı Konaklama
Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler ile ilgili Kararının Denetim Bölümünden
önce gelmek üzere aşağıdaki bölümün eklenmesine;
Covid19 kapsamında olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi
mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenilirliğini sağlayabilmek için Türkiye
Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde
belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen
koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle
devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın, 50 oda ve üzeri tüm
konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.
Halen faaliyette olan konaklama tesislerinin ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı alabilmeleri
için 15/7/2020 tarihine kadar, faaliyete yeni geçecek tesislerin ise faaliyete geçmelerini takiben
yedi gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web
adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm
Sertifikası’ koşullarını yerine getirerek sertifika almaları gerekmektedir.
‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin,
sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm
belgesi iptali dahil her türlü cezai işlem saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 04.07.2020

Karar No: 2020-66-

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No: 2020-66-
Karar Tarihi: 02/07/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.07.2020 Perşembe günü saat 21.00' de Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
İlimiz Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Caddeden başlamak üzere 5101 sokak., 5103
sokak. 5105 sokak, Zafer Mahallesi 212.cadde 54/2 ile Zafer Mahallesi 215.cadde No:24 sayılı
adresler ilgili sokaklar ve sayılı adreslerde toplamda 12 vatandaşın Covid-19 testi pozitif çıkmış
olması nedeniyle;

Vakaların temaslı sayısının çok olması, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının
engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Muzaffer Türkeş Mahallesi 212
Caddeden başlamak üzere 5101 sokak, 5103 sokak ve 5105 sokak ile Zafer Mahallesi 212.cadde
54/2 , Zafer Mahallesi 215.cadde No:24 sayılı bölgelerin 02 Temmuz 2020 tarihi saat: 23.00
itibariyle 16 Temmuz 2020 tarihi saat: 23.00' e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı
olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, Kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin
titizlikle alınmasına, karantina sürecinde yasaklara aykırı davranışta bulunanlara İl Hıfzıssıhha
Kurulu kararına riayet etmemekten dolayı 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca
haklarında adli ve idari işlem başlatılmasına;
Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine,
halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.02.07.2020
 

Karar No : 2020 - 65 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 65 -
Karar Tarihi : 01/07/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 01.07.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında
tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş
kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu kapsamda:
Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini
engellemek için birçok umuma açık yerde tedbirler alınmış olup İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun
23/03/2020 tarihli ve 2020/6 sayılı kararı ile marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet
vermeleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 27/03/2020 tarihli ve 2020/8 sayılı kararı ile pazar/satış
yerlerinin en geç saat 19.00’a kadar faaliyetlerini yürütmeleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun
08/05/2020 tarihli ve 2020/25 sayılı kararı ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş
yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun
11/05/2020 tarihli ve 2020/27 sayılı kararı ile alışveriş merkezlerinin 10.00-22.00 saatleri
arasında faaliyetlerini yürütmeleri kararlaştırılmıştı,
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen
tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen
işletmelerin (marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş
yerleri ile alışveriş merkezleri)
çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına,
belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette
bulunmalarına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 01.07.2020

Karar No : 2020 - 64 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 64 -
Karar Tarihi : 30/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.06.2020 Salı günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının ülkemizde
kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek
amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve
uygulamaya geçirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş
kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu kapsamda:
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün
(Covid19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 22/03/2020
tarihli ve 2020/5 sayılı kararı ile “tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve konser salonu” gibi
kültürsanat tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştı.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin
“Covid19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken
Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 23/06/2020 tarihli
ve 432597 sayılı Genelgesinde işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı ile “tiyatro, sinema,
konser salonu ve gösteri merkezleri
”nin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine
başlayabilmelerine,
İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 23/05/2020 tarihli ve 2020/32 sayılı Kararı ile Camilerde
Ortak kullanım alanlarının asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı
tutulması kararlaştırılmıştı,
Camilerimizdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin, AVM, lokanta vb mekanlarda
bulunan
benzer yerler için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde belirtilen kriterlere uyulmak kaydıyla 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren
kullanıma açılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 30.06.2020

Karar No : 2020 - 63 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 63 -
Karar Tarihi : 28/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.06.2020 Pazar günü saat 16.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş olup, anılan salgınla ilgili
tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 26/03/2020 tarihli ve 2020/7 sayılı Kararı ile geçici olarak
durdurulan Muhtar/Halk Toplantılarının aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması kaydıyla 01
Temmuz 2020 tarihinden itibaren yeniden başlatılmasına,

1- Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında
alınan tedbirlere eksiksiz uyulmasına,
2- Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılmasına; temizlik, maske ve
mesafe kurallarına dikkat edilmesine,
3- Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim
Kurulunun rehberleri doğrultusunda;
- Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına (her
yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek
şekilde),
- Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin
ölçülmesine, 38 °C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi
maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,

- Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınmasına ve toplantı boyunca maske
kullanmasına, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske bulundurulmasına,
- Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin
yapılmasına,
- Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği
bulundurulmasına,
- Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa
tutulmasına, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler açılarak ortam
havalandırmasının yapılmasına,
- Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih
edilmesine,
- Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının
doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, havalandırma sistemlerinin
bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,
- Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmamasına, kullanılmasının
zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde
Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,
- Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVID19)
kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı
yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,
- Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekte
edilmesine ve havalandırılmasına,
- Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,
kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat
edilmesine,
- Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,
- Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılmasına, yiyecek
ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesine,
- Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske
kullanmalarının sağlanmasına,
- Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün
saklanmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 28.06.2020

Karar No : 2020 - 62

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 62 -
Karar Tarihi : 26/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 26.06.2020 Cuma günü saat 11.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş olup, anılan salgınla ilgili
tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
İnternet kafe/salonları ve elektronik oyun yerlerinin faaliyetlerine izin veren
mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb) ile iş sağlığı
ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması kaydıyla
01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına,
A) Genel Esaslar
1. Bu işyerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere bu
Karar’da yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallarla ilgili tedbirleri
eksiksiz şekilde almakla yükümlüdür.
2. Bu çerçevede işletmeciler tarafından, genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine
ilişkin mesafe planı hazırlanacak, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin
müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi işletmenin girişinde
görülebilir bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilecektir.
3. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin
bilgilendirme afişleri internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin girişlerine ve
içerisinde uygun yerlere asılacaktır.

4. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri içerisinde aynı anda
bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler dâhil edilerek hesaplanacak
şekilde) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılacaktır.
5. Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe
kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecektir. Tek ünitede iki ve daha fazla
kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacaktır.
6. Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla
teması azaltıcı tedbirler alınacaktır.
7. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan
alınmayacaktır. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilecektir.
Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılacak ve düzenli olarak boşaltılacaktır.
8. Bahse konu işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını
engellemek için giriş kapısında tedbir alınacaktır. Bu kapsamda, dış kapıya içeriye girilmesini
engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek
basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit vb.) konulacaktır.
9. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.
10. Müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca
nakit ödemeden kaçınılması sağlanacak, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminali
(POS cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka %70’lik alkol ile temizlenecek/dezenfekte
edilecektir.
11. Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve
malzemeler her müşteri kullanımından sonra %70’lik alkolle silinecektir.
12. Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak
yapılacak olup kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmeyecektir.
13. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler
kullanılacaktır.
14. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı
ve servis alanları, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02 Haziran 2020 tarihli ve 2020/40 sayılı Kararı
hükümlerine ve COVID-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından
kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenecektir.
B) Personele Yönelik Önlemler
1. Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilenmesi sağlanacaktır.
2. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız
ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün
süreyle saklanacaktır. 

3. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde COVID-19 semptomlarını
görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirecektir.
4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan personel, tıbbi maske
takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
5. COVID-19 tanısı alan ve temaslısı personel il sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık
Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecektir.
6. Personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği veya en az %70’lik alkol
içeren kolonya kullanacaktır.
7. Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak ve bu konuda personel sürekli
uyarılacaktır.
8. Personelin iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilecektir.
9. Bu işyerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki
çalışanlar (sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmayacaktır.
10. Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafe korunacak ve
maske takılacaktır.
C) Müşterilere Yönelik Önlemler
1. İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları
açıklayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara uyulacaktır.
2. Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut ısısı 38 dereceden
yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ateş ölçen
personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır.
3. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası
veya temaslısı kişiler internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine alınmayacaktır.
4. Müşterilerin diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki en az 1 metre mesafeyi
korumaları hususunda uyarılması sağlanacaktır.
5. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce ağız ve burnu
tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacaktır. İşletme sahiplerince girişlerde
yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılacaktır.
İçeride maske çıkarılmayacaktır.
6. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antiseptiği veya en
az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılacaktır. 

Ç) Temizlik ve Hijyen
1. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli olarak
temizlik yapılacaktır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecektir.
2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecektir. Toz
çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır.
3. Bu işyerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri,
mouselar, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine
dikkat edilecektir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100
sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:
7681-52-9) kullanılacaktır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri,
telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacaktır.
4. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan
yüzey dezenfektanları kullanılabilecektir.
5. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun
şekilde temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60o C’da
yıkanması sağlanacaktır.
6. Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılacaktır.
7. Tuvaletlere tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulacaktır. Hava ile el
kurutma cihazları çalıştırılmayacaktır.
8. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.
9. Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olacaktır.
10. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit
Cas No: 7681-52-9) kullanılacaktır.
11.Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacaktır.
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak, ellerini en az
20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.
12. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması doğal hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacaktır.
13. Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında
Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilecektir.
14. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak
yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılması sağlanacaktır. 

D) Diğer Hususlar
Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de (kaydırak,
salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) bu Kararda belirtilen usul ve esaslar
dahilinde hizmet verebilecektir.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 26.06.2020

Karar No : 2020 - 61 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 61 -
Karar Tarihi : 25/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 25.06.2020 Perşembe günü saat 11.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Gelinen aşamada ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki
azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb.
yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş
olup, anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
A-65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Turizm Amaçlı Seyahatleri:
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda turizm amaçlı
seyahatlerine izin verilmesine;
1- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar,
immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm
amacıyla yapacakları yolculuklarda “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” almak şartıyla
istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir.
2- Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız
kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da
kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabileceklerdir.
3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak elektronik
ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin
işlemleri başlığının altında yer alacak turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmesi alt başlığını
seçerek başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. 

4- Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili
gerekçelerinden biri seçilecektir. Vatandaşlarımız;
 Otel tatili için rezervasyon belgelerini,
 Yazlık/devremülk için tapu örneklerini,
 Kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini,
 Karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu
olarak başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir.
5- Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlarımız otobüs, uçak, tren ve
özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabileceklerdir.
6- Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon
sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden
otomatik olarak sorgulanacaktır.
7- Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valiliğe
gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik
olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
8- İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca eDevlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.
9- İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik
olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları
aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.


B) YKS Sınavlarında Alınacak Tedbirler:
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 18/06/2020 tarihli ve 2020/58 sayılı Kararı ile Yükseköğretim
Kurumları Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarla gerçekleştirilebilmesi için 27
Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü saat
09.30 ila 18.30 arasında kararda belirtilen istisnalar çerçevesinde vatandaşlarımızın sokağa
çıkmaları kısıtlanmıştı.
Öte yandan, turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş-çıkış kısıtlamalarının
kaldırılması sonrasında önümüzdeki süreçte yerli ve yabancı misafirlerin turizm beldelerine
yoğun rağbet göstermesi beklendiğinden anılan Kararda yer alan istisnalara ek olarak;
1- Daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının
olumsuz etkilenmemesi adına hâlihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları
yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin;
a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar,
gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki
transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar),

b) Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk
plajları dahil),
c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri
ziyaretleri,
2- Ayrıca bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların,
YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 25.06.2020


 

Karar No : 2020 - 60 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 60 -
Karar Tarihi : 25/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 25.06.2020Perşembe günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş olup, anılan salgınla ilgili
tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
Düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren düğün törenleri için
kullanılacak mekanların faaliyetlerine izin veren mevzuat ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirlere uygun şekilde hizmet vermeye
başlamalarına,
A) Genel Esaslar
1. Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak
ve süre kısa tutulacaktır.
2. Düğünlerin yapılacağı mekânların işletmecileri/sorumluları tarafından genel kullanım
alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, düğün mekânının misafir
kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek
ve kapasite bilgisi düğün mekânının girişinde görülebilir bir yere asılacaktır. Hazırlanan plan
çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya
yardımcı yer işaretlemeleri yapılacaktır.

3. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin
bilgilendirme afişleri düğün yapılacak mekânların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere
asılacaktır.
4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 0C’den yüksek olan
kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ateş ölçen personel/sorumlu
tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır.
5. Düğün mekânlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi,
kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak, teması
mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları ve misafirlerin
ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır.
6. Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği
bulundurulacaktır.
7. Düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde
yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacaktır.
Ayrıca maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil
olmak üzere) sağlanacaktır.
8. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması
olan (pencereli) odalar tercih edilecektir.
9. Düğün esnasında veya akabinde yemek ikramı olması durumunda 02/06/2020 tarihli
ve 2020/40 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı tarafından
hazırlanan “COVID19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve
İçerisinde Yemeİçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır.
10. Misafirlerin oturma düzeni masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm
olacak şekilde düzenlenecektir.
11. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir
grubu için uygulanmayacaktır.
12. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da
kucaklama/sarılma yapılmayacak, mesafe korunacaktır.
13. Takı merasimi, hediyelerin düğün mekânının uygun bir yerinde bulundurulacak
sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacaktır.
14. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında
gelin ve damat hariç mesafe kurallarına uyulacaktır. Ancak maske kullanmak ve mesafe
kuralına uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilecektir.

15. Bu Karar kapsamında düğün yapılacak mekânlarda, kişiler arasında temasa neden
olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri
yapılmayacaktır (gelin ve damat hariç). Sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını
(canlı müzik dâhil) yapılabilecektir.
16. Düğün mekânlarında bulunan mescitler 23/05/2020 sayılı ve 2020/32 sayılı İl
Hıfzıssıhha Kurulu Kararı hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecektir.
17. Düğün mekânlarında bulunan kantin/kafeteryalarda temizlik, maske kullanımı ve
mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb.
malzemeler kullanılacaktır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından
yayımlanan “COVID19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler”e
uyulacaktır.
18. Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske,
eldiven gibi malzemeler için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer
atıklarla birleştirilmeyecektir.
19. Davetlileri düğün yapılacak mekânlara taşıyacak otobüs/minibüslerde Sağlık
Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili
Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır.
20. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu,
direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecektir.
21. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin
binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecektir. Asansör içerisinde mesafeyi
korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak
şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir.
B) Düğün Yapılacak Mekânlar
1. Kapalı Alanlarda Yapılacak Düğünler;
a) Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekânın sağlıklı havalandırılması için iki
düğün arasında en az 1 saatlik zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere
açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacaktır.
b) Düğün yapılacak kapalı mekanlarda bulunan çocuk oyun alanları kullanılmayacaktır.
2. Açık/Kır/Bahçe vb. Yerlerde Yapılacak Düğünler;
Açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik
ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulacaktır.
Koronavirüs (COVID19) bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren
aktiviteler yapılmayacaktır.

3. Köy/Sokak Düğünleri;
a) Düğün sahiplerine düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken bu Genelge
hükümleri tebliğ edilecek, aynı zamanda düğün sahiplerinden Karar hükümlerine uyulacağına
ilişkin taahhütname alınacaktır. (EK-1)
b) Yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb.)
tercih edilecektir.
C) Düğün Esnasında veya Akabinde Kokteyl vb. Etkinlik Olması
1. Kokteyl vb. masaları arası en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecektir.
2. Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği
bulundurulacaktır.
3. “Açık Büfe” uygulanması durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirler
tarafından alınmasını ve misafirlerin yiyeceklerle temas kurmalarını engelleyici bir cam siperlik
bulundurulacaktır. İstenen yiyeceklerin önlemler dâhilinde bir görevli tarafından misafirlere
verilmesi sağlanacaktır.
4. Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri
cihazların personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilecektir.
D) Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması
1. Düğün mekânlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve bu mekânlar düzenli olarak
havalandırılacaktır.
2. Düğün mekânlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine
azami düzeyde dikkat edilecektir.
3. Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanacaktır.
4. Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek,
düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacaktır.
Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu
bulundurulacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun
ünitelerinin mümkünse fotoselli olmaları sağlanacaktır. El kurutma cihazlarının kullanımına
izin verilmeyecektir.
5. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal
havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık
Bakanlığının İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulacaktır.

E) Düğün Yapılacak Mekânlarda Görevli Personele Yönelik Önlemler
1. Personelin COVID19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
ilgilenmesi sağlanacaktır.
2. Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacaktır.
3. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız
ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün
süreyle saklanacaktır. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs (COVID19)
açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacaktır.
4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanlar tıbbi
maske takılarak COVID19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna
yönlendirilecektir.
5. Düğün mekanlarında çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman
bulundurulacaktır. Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez
maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı kullanacaktır. (Maske
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise el
temizliğine özen gösterilecektir.)
6. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacaktır.
7. Personel, el hijyenine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılacaktır. (El hijyenini
sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun olmadığı
durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususu esas alınacaktır.)
8. Düğün mekânlarında görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal
alanları mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit,
bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen
kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecektir. Bu alanların
temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır. Ayrıca
buralarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır.
9. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs (COVID19)
semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine
bildirecektir.
10. Düğün mekânının yönetimi tarafından personele belirli periyotlar halinde ve
herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma
duyusunda kayıp, halsizlik vb.) halinde Koronavirüs (COVID19) testi yaptırılacak, sonuçlar
kayıt altına alınarak muhafaza edilecek, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif
biriyle temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatif
test sonucundan itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte kişinin
şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucu alınana kadar
çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

F) Diğer Hususlar
Nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerde de yukarıda belirtilen kural ve
esaslara uygun hareket edilmesi sağlanacaktır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 


 

Karar No : 2020 - 59 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 59 -
Karar Tarihi : 24/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 24.06.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınının yayılımına engel olmak amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.
 Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış
hızının düşüşe geçmesi ve bu yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü
sosyal hayat dönemine geçilmiş olup, Cami ve Mescitlerle ilgili alınan tedbirler ve YKS
sınavlarında alınacak tedbirler
yeniden değerlendirilmiştir.
 Bu kapsamda;
 
  A) Cami ve Mescitlerde Cemaatle Vakit Namazlarının ve Cuma Namazlarının
kılınması:
 1. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 23/05/2020 tarihli ve 2020/32 sayılı Kararı ve Koronavirüs
Bilim Kurulu tarafından belirlenen "Cami ve İbadethanelerde Alınacak Önlemler” ile ilgili
belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve
mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilebilmesine,
 2. İlimizde yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde dış mekanlarda
kılınabileceği belirtilen cuma namazlarının ise hava durumuna (yağışlı olması, aşırı sıcak vs.)
bağlı olarak temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere ilgili kurallara uyulmak kaydıyla
cami içerisinde de kılınabilmesine,

  B) YKS Sınavlarında Alınacak Tedbirler:
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 18/06/2020 tarihli ve 2020/58 sayılı Kararı ile Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riski
azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 27 Haziran 2020
Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 09.30 ile
18.30 arasında kararda belirli istisnalar haricinde vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları
kısıtlanmıştı.
Sınava girecek öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla
YKS sınavının yapılacağı okulların/sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin ve
çalışanlarının belirtilen kısıtlamadan 27.06.2020 ve 28.06.2020 tarihlerinde muaf tutulmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 24.06.2020
 

Karar No : 2020 - 58 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 58 -
Karar Tarihi : 18/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 18/06/2020 Perşembe günü saat 20.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim
Kurumlar Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı
tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
1- Liselere Geçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu
09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de
tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu
ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa
çıkmalarının kısıtlanmasına,

2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020
Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020
Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020
Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın
sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020
Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında
aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ilimiz
sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,


3- Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının
toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi
halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakınının sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmamasına,
4- LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması
amacıyla merkez ilçe nüfus müdürlüğü;
- LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma
günleri saat 20.00’a kadar,
- LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri
arasında,
- YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma
günleri saat 20.00’a kadar,
- YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri
arasında,
- YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında,
açık bulundurulmasına,
5- LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve
yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında (belediye/halk otobüsü, minibüs,
dolmuş, taksi vb.) herhangi bir aksama olmaması için Isparta Belediyesi tarafından gerekli
tedbirlerin alınmasına ve ihtiyaca göre sefer sayılarının artırılmasına,
6- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren vs.) biletleme yapmış
olanların
sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmamasına,
7- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günler/saatlerde daha önceden
belirlenmiş/gün alınmış olan nikah törenlerinin aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin
katılımıyla icra edilmesine,
8-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı
fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri,
market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri
(vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak
şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş
yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),
b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten iş yerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Valilik, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri,
yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı
Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
d) Akaryakıt istasyonları,
e) Valilik tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları
içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak
üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan
şirketler,
ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
ı) İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller,
süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya
üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç
duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan
firmalar,
j) Oteller ve konaklama yerleri,
k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
l) Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya
çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama
aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede
kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden
sahaları ile sınırlıdır.),
m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde
yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler
(mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),


o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
ö) Valilik tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum,
fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,
p) Sebze/meyve toptancı halleri,
9- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Kararın (8) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev
alanlar,
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim
ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve
yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile
bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek
dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması
gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta,
balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve
nakliyesinde çalışanlar,
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
j) İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında
oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,


k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını
karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş
yeri hekimi vb.),
o) Veteriner hekimler,
ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,
p) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye
ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan
patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler
(mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek
mensupları ile beraber çalışanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 18.06.2020

Karar No : 2020 - 57 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 57 -
Karar Tarihi : 18/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 18.06.2020 Perşembe günü saat 15.30’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Koranavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına
kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımı da
son derece önem taşımaktadır.
Bu çerçevede;
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15.05.2020 tarihli ve 2020/28 sayılı kararı ile İlimizde bulunan
tüm vatandaşlarımızın; başta pazar yerleri, marketler, işyerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı,
müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her
türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve
araçlarında ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönünceye kadar maske
kullanımının zorunlu olması getirilmiş ve yasağa aykırı hareket edenlere 3.150,00 TL
idari para cezası uygulanmakta iken 19.06.2020 tarihinden itibaren maske takma yasağı
zorunluluğuna uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca
900,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk
birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 18.06.2020 

Karar No : 2020 - 56


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 56
Karar Tarihi : 13/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 12.06.2020 tarihli ve Emniyet Genel
Müdürlüğü ifadeli 894 sayılı “Güvenlik Tedbirleri” konulu genelgesi doğrultusunda 13.06.2020
Cuma günü saat 15.00’de Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye
devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs
(Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek için İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesi uyarınca gereken
tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bir siyasi partinin il teşkilatlarına gönderdiği talimatla, 4 Haziran 2020 tarihinde 2
milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesini protesto etmek amacıyla, “Demokratik
Mücadele Programı” adı altında 7 Haziran 2020 tarihinde başlatılan, beş aşamadan oluşan ve 1
Eylül Dünya Barış Günü sona ermesi planlanan eylem/etkinlikler düzenleneceğinin öğrenilmiş
olduğundan bahisle;
Kurulumuzca bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, 2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi
dikkate alınarak, mevcut kamu düzeninin
korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve Koronavirüs salgınının yayılmasının
önlenmesi amacıyla;
1. İlimiz genelinde siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından
gerçekleştirilmesi muhtemel eylem / etkinlik programları kapsamında sivil toplum kuruluşları,
siyasi partiler ve sendikalara yönelik yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına
uygun hareket edilmesinin sağlanmasına,
2. İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti/sendika/dernek/sivil
toplum kuruluş binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve
sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceğine,
3. Yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi
eylem ve etkinlerin hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan, bu tür eylemlere
müsaade edilmemesine,
4. Olası provokatif eylemler ile salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla,
Milletvekilleri hariç olmak üzere, farklı illerde düzenlenmek istenen toplantı ve gösteri
yürüyüşleri ile basın açıklamaları vb. eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla İlimizden hareket
edecek grupların İlimizden çıkışlarının ve benzer şekilde İlimizde düzenlenmek istenecek
eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla İlimize gelecek grupların İlimize girişlerinin
kısıtlanmasına,
5. 13-20 Haziran 2020 tarihleri arasında İlimiz genelinde ve açık alanlarda, sosyal mesafe
kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma,
bildiri/broşür/stiker dağıtma, stand açma vb. eylemlere müsaade edilmemesine, 


6. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk
birimleri tarafından yapılmasına,
7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde
ayrı ayrı olmak üzere; a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı
195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir
yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin,
haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk
birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için tüm Kaymakamlıklara ve
ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 13.06.2020

Karar No : 2020 - 55


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 55
Karar Tarihi : 13/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 13.06.2020 Cuma günü saat 15.00’de Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış
hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü
normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 09.06.2020
tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda
nikâh salonlarının 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde
hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmıştır.
Bu kapsamda; nikâh merasimi için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren
mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı
ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması
gerekmektedir.
1. Nikâhlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada
yapılacak ve sürenin mümkün olduğu kadar kısa tutulmasına,
2. Nikâh merasimi yapılacak mekânların işletmecileri tarafından genel kullanım
alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, tesisin misafir kapasitesi
mesafe planına göre belirlenecek, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve
kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacaktır. Hazırlanan plan çerçevesinde
mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer
işaretlemeleri yapılmasına,
3. Kurallar, mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme
afişlerinin nikâh yapılacak mekanların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılmasına,
4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 0C'den yüksek olanların
en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,
5. Mekân girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini
dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişlerinin sağlanmasına,


6. Nikâh yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın
girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz misafirlere mekân girişinde maske
dağıtılacaktır. Nikâh merasimi sürecinde de maske takılmasının (gelin, damat, nikâh memuru
ve şahitler dâhil) sağlanmasına,
7. Nikâh Merasimi Yapılacak Mekânlar;
A. Yemek, kokteyl vb. ikram yapılarak nikâh merasimi düzenlenen mekânlarda;
• Misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm
olacak şekilde düzenlenmesine,
• Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir
grubu için uygulanmasına,
• Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği
bulundurulmasına,
• Nikâh esnasında veya akabinde yemek, ikram, kokteyl vb. olması durumunda İl
Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02/06/2020 tarihli ve 2020/39 nolu kararındaki hükümlerine
uyulmasına,
B. Nikâh salonu olarak kullanılan masasız (sandalye/koltuk düzeni olan)
mekânlarda;
• Sabit sandalye/koltuk düzeni olan nikâh mekânlarında oturma düzeni bir
sandalye/koltuk boş olacak şekilde misafir kabul edilmesine,
• Sabit sandalye/koltuk düzeni olmayan nikâh mekânlarında oturma düzeni
sandalye/koltuklar arası 1 metre mesafe olacak şekilde misafir kabul edilebilmesine,
8. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması
olan (pencereli) odalar tercih edilmesine,
9. Nikâh merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa
neden olan davranışlardan uzak durulmasına ve mesafe konulmasına,
10. Takı merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık vb. bir
toplama kutusuna konulması şeklinde yapılmasına,
11. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında
gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilmesine,
12. Nikâh yapılan mekânlardaki ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi,
kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak, teması
mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları sağlanacaktır.
13. Aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında
(oturma düzeni dâhil) mesafe şartı aranmamasına,

14. Bu karar kapsamında nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden olabilecek
dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılmayacaktır. Ancak sadece
misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilmesine,
15. Nikâh mekânı bünyesinde bulunan mescitler İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 23/05/2020
tarihli ve 2020/32 nolu kararındaki hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilmesine,
16. Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak
düzenlenecek, düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık
tutulacaktır. Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu
bulundurulacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun
ünitelerinin mümkünse fotoselli olmaları sağlanmasına. El kurutma cihazlarının kullanımına
izin verilmemesine,
17. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal
havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık
Bakanlığının İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulmasına,
18. Kapalı alanlarda yapılacak nikâh merasimlerinde mekânın sağlıklı havalandırılması
için iki nikâh merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara
göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanmasına,
19. Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske,
eldiven gibi temizlik malzemeleri için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken
diğer atıklarla birleştirilmemesine,
20. Nikâh yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanları kapalı olacak, açık
mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve
dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulacaktır. COVID19
bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktivitelerin yapılmamasına,
21. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu,
direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra aracın misafire teslim edilmesine,
22. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin
binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecektir. Asansör içerisinde mesafeyi
korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak
şekilde yer işaretleriyle belirlenmesine,
23. Nikâh merasimlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili
Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemeler takip
edilerek uygulama gözden geçirilecek ve gerekli hallerde güncellenmesinin sağlanmasına,
24. Nikâh Yapılacak Mekânlarda Görevli Personele Yönelik Önlemler
• Personelin COVID19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilenmesinin sağlanmasına,


• Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulmasına,
• Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş
ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle
saklanacaktır. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs (Covid19) açısından
izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınmasına,
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanlar tıbbi
maske takılarak COVID19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna
yönlendirilmesine,
• Mekanlarda çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman
bulundurulacaktır. Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez
maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanın kullanılmasına (Maske
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise el
temizliğine özen gösterilecektir.),
• Personel kıyafetlerinin günlük temizliğinin sağlanmasına,
• Personel, el temizliğine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılmasına (El temizliğini
sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun olmadığı
durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususu esas alınacaktır.),
• Nikah yapılacak mekanlarda görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve
sosyal alanları mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri,
şerit, bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen
kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecektir. Bu alanların
temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır. Ayrıca
buralarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanın bulundurulmasına,
• Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs (Covid19)
semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin mekân yöneticisine
bildirmesine,
• Nikah yapılacak mekan yönetimince personele belirli periyotlarla ve herhangi bir
şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp,
halsizlik vb.) halinde Koronavirüs (Covid19) testi yaptırılacak, sonuçlar kayıt altına alınarak
muhafaza edilecek, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması
nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatif test sonucundan
itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli
durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucu alınana kadar çalışmasına
kesinlikle müsaade edilmemesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 13.06.2020

Karar No : 2020 - 54 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 54 -
Karar Tarihi : 10/06/2020

   Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 10.06.2020 Çarşamba günü saat 09.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

   Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
   Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
   Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
   Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;
1- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 05/06/2020 tarihli ve 2020/48 sayılı Kararı ile lokanta,
restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil,
okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb.
ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) belirlenen kurallar dâhilinde
saat 22.00’a kadar hizmet verebilmelerine karar verilmişti,
Salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte
günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya,
kıraathane vb. yeme içme hizmeti sunan işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın
artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 24.00’a uzatılmasına,

2- 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük
çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına,

3- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00
saatleri arasında sosyal mesafe kurlarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı
çıkabilmelerine,

  Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerekuygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

  Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 10.06.2020

Karar No : 2020 - 53 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 53 -
Karar Tarihi : 05/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 23.00’de Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
1- Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske
takmak kaydıyla, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan ve
0-18 yaş aralığındaki genç ve çocuklarımızın aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istisna olarak
dışarı çıkabilmelerine;
a) 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 07.06.2020 Pazar
günü, 14.00 – 20.00 saatleri arasında
,
b) 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin (01.01.2003 ve sonrası
doğumlu olanlar) 10.06.2020 Çarşamba ve 12.06.2020 Cuma günü, 14.00 – 20.00 saatleri
arasında,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 05.06.2020

Karar No : 2020 - 52 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

1 /10
Karar No : 2020 – 52 -
Karar Tarihi : 05/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 17.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşıyan, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan
olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler ile normalleşme sürecine geçilmiş ve anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden
değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Gençlik Ve Spor Bakanlığına Bağlı Kamplarda Alınması Gereken Önlemler:
COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Gençlik
kamplarına katılan gençler farklı iller arasında geliş-gidiş nedeniyle hareketlenmeye neden
olacağından ve kamp yaşantısının topluluk aktivitelerine dayalı programlar içermesi nedeniyle
COVID-19 bulaşması açısından risk oluşturabilirler. Bu nedenle gençlik merkezlerinde
COVID-19 kapsamında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Kamplara katılan öğrenci ve personel
kayıtlarının tam ve düzenli tutulması, olası olgu çıkması durumunda temaslıların doğru şekilde
yönetilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Kamp liderleri kamp süresince COVID19 ile ilgili bilgilendirme ve yönetimden sorumlu olmalıdır.
 1)Kamplarda Alınması Gereken Genel Önlemler:
*Seyahat Sırasında Alınması Gereken Önlemler
a-Seyahat edilecek araçların temizliği su ve deterjan yapılmalıdır.
b-Seyahat başlarken, kampa gidecek gençlerin, kamp liderlerinin ve ulaşım aracı
sürücüsünün semptom sorgulaması (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı) ve ateş
ölçümü yapılarak semptomu ve ateşi olanlar, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanların
seyahatine izin verilmemelidir.
c-Seyahat edilecek araçlarda alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.
ç-Seyahat boyunca bütün yolcular maske takmalıdır.
d-Seyahat sırasında oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe
olacak şekilde yapılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz
oturma olmalıdır. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir
kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalıdır.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
2 /10
e-Ulaşım aracının gidiş yönüne göre son sıradaki koltuklar (seyahat sırasında olası
semptomu çıkanları oturtmak amacıyla) boş bırakılmalıdır.
f-Seyahat sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi gösteren
bireyler tıbbi maske takılarak en son koltuğa alınmalıdır. Seyahat sonunda kamp alanında ayrı
bir yerde izolasyona alınmalı, bu durum kampın bulunduğu İl/ilçe sağlık müdürlüklerine
bildirilmelidir.
g-Araçta bulunan kişi sayısının en az iki katı olacak şekilde maske bulundurulmalıdır.
ğ-Nakil sırasında su gereksinimini gidermek üzere yeterli miktarda kapalı, tek
kullanımlık ambalajlı su araçta bulundurulmalıdır.
h-Yolda kumanya verilecek ise tek kullanımlık malzemeden yapılmış kaplarda
verilmeli ve yemekten önce ve sonra alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
ı-Mola öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır. Eller tekniğine uygun şekilde en az
20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği kullanılmalıdır. Mola alanında sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.
i-Maskenin nemlenince, kumanya verilecek ise yemekten sonra veya 2-3 saatte bir
değiştirilmesi sağlanmalıdır. Maske değiştirme öncesinde ve sonrasında el hijyenine dikkat
edilmelidir.
j-Kullanılmış maskeler araç içinde bulunan çöp torbasına atılmalı ve çöp torbasının ağzı
kapatılmalıdır.
2) Kampların İçinde Alınması Gereken Önlemler:
* Mavi ve Yeşil Kamplarda Uyulması Gereken Kurallar Aşağıda Sunulmuştur.
a-Gençlerin ve kamp liderlerinin kamp öncesi dönemde COVID-19 bulaşma ve
korunma yolları konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
b-Gençlerin kalacakları odanın görünür bir yerinde COVID-19 ile ilgili uyulması
gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler asılmış olmalıdır.
c-Kampa ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları olan,
COVID-19 tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olması nedeniyle takibe giren kişi/kişiler
alınmamalıdır.
ç-Gidilecek kamp yerlerindeki odalar uygun şekilde temizlenmelidir. Yüzeyler uygun
el ile sık dokunulan yüzeyler, camlar – aynalar gibi nefese maruz kalacak yüzeyler uygun
dezenfektan ile silinerek dezenfekte edilmelidir. Odaların temizliği yapılmış ve havalandırılmış
olması sağlanmalıdır.
d-COVID-19 salgını süresince kamplarda aynı illerden gelenlerin aynı odada kalması
sağlanmalıdır.
e-Her Odada, aktivite uygulama alanlarının girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en
az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır.
f- Gençler, kamp boyunca kişisel eşyalarını kullanmaları konusunda bilinçlendirilmeli
gerekirse uyarılmalıdırlar.
g- Kamplarda yapılacak tüm aktivitelerde sosyal mesafe kurallarına COVID-19 |
uyulmalıdır.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
3 /10
ğ-Kapalı alanlarda yapılacak (seminerler, halk oyunları, tiyatro, müzik etkinlikleri, el
sanatları, zeka oyunları gibi) aktivitelerde sürenin kısa tutulmasına, sosyal mesafe ve hijyen
kurallarına uyulmasına dikkat edilmelidir.
h-Toplu yapılan aktivitelerde (koşu, halk oyunu gibi efor gerektiren sporlar ve
faaliyetler hariç) kuralına uygun maske takılması sağlanmalıdır. Ancak bu faaliyetlerde en az 2
metrelik sosyal mesafe korunacaktır.
ı-Maskenin takılmadığı spor faaliyetlerinde olası temaslar için kişinin yanında maske
bulundurulmalıdır.
i-Deniz kamplarında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi”nde yer alan plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler ile ilgili
uyarılar dikkate alınmalıdır.
j-Yeşil kamplarda park, piknik alanları, mesire yerleri, millî park alanları ve dağ gezileri
gibi etkinliklerde maskesiz girilmesine izin verilmemelidir.
k-Yeşil kampların yapıldığı alanlarda bulunan spor aletlerinin ve çocuk oyun alanlarının
kullanılması sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Ulaşılabilir
alanlarda el antiseptiği bulundurulmalıdır. COVID-19 bulaşma riskini artıracağı için 1
metreden yakın/bedensel temas gerektiren sporlar ve aktiviteler yapılmamalıdır.
l-Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulunmasına
dikkat edilmelidir.
m-Piknik alanı içinde bulunan çöplerin gün içinde belirli aralıklarla toplanması
sağlanmalıdır.
n-Piknik alanındaki tuvaletlerinin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak
düzenlenmeli, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu
sağlanmalıdır.
o-Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu
bulundurulmalı, bu ürünlerin eksik olması halinde yerine ilave ürün konulmalıdır.
ö-Kamp bünyesinde bulunan kafeterya, restoran, lokantalar için COVID-19 salgın
yönetimi “Covid-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri
Rehberi”nde yer alan uyarılar dikkate alınmalıdır.
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19-
KapsamindaBufeKantinveBayilerIcinAlinacakKorunmaOnlemleri-14052020.pdf
p-Kamplarda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları
gelişen, COVID-19 temaslısı olan ve COVID-19 tanısı alan kişi/kişiler bulunması durumunda
diğer kampa katılan bireyler ivedilikle ayrılıp, tıbbi maske takılması sağlanarak sağlık
kurumuna (varsa kamptaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanır.
r-Olası COVID-19 vakası ve temaslıları İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Sağlık
Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre yönetilir.
s-COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılır ve boş
tutulması sağlanır, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenmeli, 1/100 oranında
sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52- 9) ile silinmelidir. Tuvalet
dezenfeksiyonunda 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:
7681-52- 9) kullanılmalıdır. Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilir.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
4 /10
3) Kamp Alanlarında Çalışanlara Yönelik Önlemler:
a-Çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda
bilgilenmesi sağlanmalıdır.
b-COVID-19 tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olması nedeniyle takibe giren
personel çalıştırılmamalıdır.
c-Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık
semptomları gelişirse, tıbbi maske takılı olarak ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
Kamp alanlarında hizmet verilirken en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.
Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
ç-Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller
en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol
bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
d-Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaş riskini artıracağından çalışanlar
kağıt, kalem ve çeşitli eşya ile teması önlemek üzere eldiven kullanmamalıdır. Ellerin
yıkanması veya el antiseptiği bu aşamada yeterli olacaktır.
e-Personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi korumalı ve maske
takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için
bunun yapıldığı kapalı alanlarda aynı anda birden fazla kişinin bulunmaması sağlanmalıdır.
4) Kamp Kullanıcılarına Yönelik Önlemler:
a-Kampa girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları
açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.
Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan
kullanıcıların kampa girmemeleri uyarısına özellikle dikkat edilmelidir.
b-Kamplara katılanların toplu aktivitelerde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması
sağlanmalıdır.
c-Kullanıcı kapalı kamp alanlarına girdiğinde el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren
kolonya kullanmalıdır.
ç-Diğer kullanıcılar ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre) korunmalıdır.
d-Kamp alanına girmeden önce uygun şekilde maske takılmalıdır. Bu tip yerlerde ve
genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı
kurallarına uyulmalıdır. Kampın içinde ve bölümlerinde maske çıkarılmamalıdır.
e-Kamp içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı, sık sık eller yıkanmalı
veya el antiseptiği kullanılmalıdır.
5) Kamplarda Yemekhanede Alınması Gereken Önlemler:
a-Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.
b-Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde
(tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
5 /10
c-Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli
ve mümkün ise aynı kişilerin sürekli aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme
molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.
ç-Yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalıdır.
Kumanya dışında yemek hizmeti sağlanacaksa mutfak ve servis alanlarında Covid-19
Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafeler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Rehberi
tedbirlerine uyulmalıdır.
d-Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca
yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının
uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır.
e-Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık
olacak şekilde sunulması sağlanmalıdır.
f-Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske
takmalıdır.
e-Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.
6) Kamplarda Genel Temizlik Kuralları:
a-Odalar ve diğer kapalı alanlardaki pencereler günlük rutin temizlik esnasında açık
olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır.
b-Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği
eldivenle yapması gereklidir. Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılmalı eller uygun
şekilde yıkanmalı ve bir sonraki oda temizliğinden önce yeni eldiven giyilmelidir.
c-Kamp odalarının her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve
malzemeler daha sık temizlenmelidir.
ç-Kamp temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri,
masa yüzeyleri, bilgisayar malzemeleri) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve
deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay
bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri
yüzeylerde korozyon oluşturabilen, dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir
dezenfektanlardandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
d-Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz
yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
e-Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan
yüzey dezenfektanları kullanılabilir.
f-Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde
temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 oC’de yıkanması
önerilir.
g-Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
ğ-Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalıdır. Hava ile el
kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
6 /10
h-Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik
içeren sabuna gerek yoktur.
ı-Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
i-Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik
sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
j-Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kamptaki kapalı alanların havalandırması
temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin
bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Vantilatör
kullanılmamalıdır.
k-Kamp kapalı alanları sık sık havalandırılmalıdır.
l-Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla
yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.
m-Misafirin kullandığı tekstil (nevresim, çarşaf, havlu vb.) ürünleri katlanarak
bohçalanmalı, bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek (çırpma ve
silkeleme yapılmamalıdır) şekilde toplanmalıdır.
n-Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri ise en az 60 oC’de deterjan ile çamaşır
makinesinde yıkanmalıdır.
o-COVID-19 virüsü dezenfektanlara karşı duyarlı olduğundan bu havuzların rutin
olarak ve aksatılmadan dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Havuzlara yönelik yapılan
dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için havuz suyunda Sağlık Bakanlığından ruhsatlı
dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalıdır.
ö-Bütün özel alanlarda (Havuz, plaj, piknik alanı, kafe vb.) varsa Sağlık Bakanlığının
COVID-19 kapsamında bu alanlarla ilgili yayınladığı rehberlere uyulmalıdır.
7) Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Gençlik Merkezlerinde Alınması Gereken
Önlemler:
*- COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Gençlik
merkezleri kapalı alanda, toplu hizmet sunduklarından ve çalışma koşulları nedeniyle
çalışanlarına ve ziyaretçilerine COVID-19 bulaşması açısından risk oluşturabilirler. Bu nedenle
gençlik merkezlerinde COVID-19 kapsamında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Gençlik
merkezlerinde sunulan hizmetler on-line eğitim programlarıyla zenginleştirilmeli ve randevulu
sistemle kullanıcı kabul etmelidir.
*- Gençlik merkezlerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama,
maske kullanımı ve kütüphanenin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Gençlik
merkezlerinin girişinde ve içerdeki bölümlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
8) Gençlik Merkezlerinde Alınması Gereken Genel Önlemler:
a-Gençlik merkezleri kullanıcılarının giriş/çıkış saatleri kaydedilmelidir.
b-Gençlik merkezleri girişinde ateş ölçümü ve semptom sorgulaması, maske ve mesafe
kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilmelidir. Ateş ölçümü yapacak personel maske ve
yüz koruyucu kullanmalıdır.
c-Ateşi 38 oC’den yüksek olanlar, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri
olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı gençlik merkezine alınmamalıdır.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
7 /10
ç-Gençler ve ailelerinin COVID-19 semptomları konusunda eğitim almaları sağlanmalı,
semptomlar konusunda dikkatli olmaları ve hasta olduklarında sağlık kurumuna gitmeleri
konusunda bilgilendirilmelidir.
d-Gençlik merkezlerine maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmelidir.
e-Gençlik merkezlerinin giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre)
uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar,
aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. Merkez
yöneticileri tarafından kalabalığın oluşmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.
f-Gençlik merkezlerinde yer alan okuma salonları, kurs odaları, toplantı ve etkinlik
alanları, spor salonlarında yapılacak faaliyetler sosyal mesafe kurallarına göre planlanmalıdır.
Gençlik merkezlerinde toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha
az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir. Etkinlik aralarındaki
sürelerde koridorların kalabalık olmaması sağlanmalıdır.
g-Gençlik merkezlerinde genel olarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel
ve ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre
düzenlenmelidir. Etkinliklerin planlanmasında da bu durum göz önüne alınmalıdır.
ğ-Gençlik merkezlerinde okuma/çalışma salonlarında, kurs odalarında ve internet
alanındaki sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde azaltılmalıdır. Oturma düzeni
yüz yüze olmamalı, çapraz oturma tercih edilmelidir. Bireyler arasında olması gereken sosyal
mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilmelidir.
h-Gençlik merkezi içinde kütüphane bulunması durumunda kitap ödünç alma
alanlarında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. Kullanıcıların ortak kitap, dergi ve
gazetelerle temasından önce ve sonra el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.
ı-Gençlik merkezlerinin koridorları, odaları ve spor salonlarında su dışında içecek ve
yiyecek tüketilmesine izin verilmemelidir.
i-Gençlik merkezlerinde bulunan kantin, büfe vb. yerlerde sosyal mesafe korunmalı,
maske kullanılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb.
malzemeler kullanılmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından
yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantın Ve Bayilerde Alınması Gereken
Önlemler”e uyulmalıdır.
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salginyonetimi/salgin-yonetimi-ve-calismarehberi/COVID19-ALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf
j-Gençlik merkezinin diğer bölümlerine kantinden paket servis yapılmamalıdır.
k-Gençlik merkezlerinde yer alan spor salonunda kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi
olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.
l-Gençlik merkezlerinde spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle gençlerin birbiri
ve çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını
artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalıdır.
m-Yakın temas gerektiren (boks, güreş, futbol, voleybol, basketbol gibi) sporların
yapılmaması uygundur. Temas gerektirmeyen sporlar kişiler arası sosyal mesafe (en az 1,5
metre) korunarak yapılabilir.
n-Kullanıcıların kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalıdır.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
8 /10
o-Spor salonunu kullanacak gençlerin kişisel eşyalarını kendilerinin getirmesi
sağlanmalıdır.
ö-Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt
havlular bulunması sağlanmalıdır.
p-Gençlik merkezlerinde spor salonları açıldığında “COVID-19 Kapsamında Spor
Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” e uyulmalıdır.
r-Gençlik merkezinde bulunan mescit içerisinde kalabalık oluşturulmamalıdır. Vakit
namazları bireysel kılınmalıdır. Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye (en az 1
metre) uyulmalı ve mesafe işaretlemeleri yapılmalıdır. Mescite girerken maske takılmalı ve
namaz esnasında da maske çıkarılmamalıdır. Seccade ve tespih kişiye özel olmalıdır.
s-Merkezlerde asansör bulunması durumunda asansörlerin kullanımı
sınırlandırılmalıdır. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı
asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin
durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle
belirlenmelidir.
9) Çalışanlara Yönelik Önlemler:
a-Çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilenmesi sağlanmalıdır.
b-Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı
alan veya temaslısı olanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere
sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
c-Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
ç-Çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller
en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol
bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal
sabun yeterlidir.
d-Gençlik merkezlerinde idari ofislerde çalışan personel “COVID-19 Kapsamında Ofis
ve Benzeri İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler”e uymalıdır.
e-Çalışan personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı
ve maske takmayı sürdürmelidir. Ortak yeme-içme ünitelerinde sosyal mesafe kurallarına
uygun olarak masa ve sandalyeler düzenlenerek bu alanların kapasitesi belirlenmeli ve
belirlenen kapasite kadar personelin aynı anda kullanımı sağlanmalıdır.
10) Öğrencilere Yönelik Önlemler:
a-İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları
açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.
Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan
gençlerin merkeze girmemeleri uyarısı yer almalıdır.
b-Gençler, merkezde bulundukları süre içerisinde diğer gençler ve çalışanlar ile aradaki
sosyal (en az 1 metre) mesafeyi korumalıdırlar.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
9 /10
c-Gençlik merkezine girmeden önce uygun şekilde maske takılmalıdır. Bu tip yerlerde
ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske
kullanımı kurallarına uyulmalıdır. Gençlik merkezinin içinde ve bölümlerinde maske
çıkarılmamalıdır.
ç-Gençler merkeze girdiğinde el temizliği için alkol bazlı el antiseptiği veya en az
%70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.
d-Gençlik merkezinde semptomu başlayan gençlere tıbbi maske takılarak en kısa sürede
aileleri ile iletişime geçilmeli ve sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Bu süre içinde diğer
gençler ve personel ayrı bir yerde mümkünse ayrı bir odada tutulmalıdır. Bu alan
havalandırılmalı, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmelidir.
e-Hasta genç izolasyon süresi sonlanmadan merkeze dönmemelidir.
f-Gençler gün boyu aynı kurs odalarında ders görmeli, oda değişikliği yapılmamalıdır.
Değişiklik zorunlu ise odaların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu
yapılmalıdır.
11) Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması:
a-Merkezlerin her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve
malzemeler daha sık temizlenmelidir.
b-Merkezlerin özellikle sık dokunulan yüzeylerinin (çalışma/okuma masaları,
sandalyeler, tırabzanlar, yürüyen merdiven bantları, kapı kolları, telefon ahizeleri gibi)
temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için
1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit
Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı
yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10
sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
c-Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar masaları, bilgisayar klavyeleri, telefon,
ders araç gereçleri, spor malzemeleri ve diğer cihaz yüzeyleri vb. sık dokunulan yüzeyler her
kullanıcı sonrası %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonları sağlanmalıdır.
ç-Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun
şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 oC’de
yıkanması önerilir.
d-Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
e-Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma cihazları
çalıştırılmamalıdır.
f-Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik
içeren sabuna gerek yoktur.
g-Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
ğ-Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik
sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı, ellerini en
az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı
el antiseptiği kullanmalıdır.
h-Gençlik merkezleri içinde spor salonlarında her gün düzenli olarak temizlik
yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
10 /10
ı-Gençlik merkezlerinde mescitlerde bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli,
mescit ve varsa abdest alınan yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir. Mescitler sık sık
havalandırılmalıdır. Abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır.
i-Gençlik merkezlerinin varsa kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması
sağlanmalıdır.
j-Merkezi havalandırma sistemleri bulunan gençlik merkezlerindeki bölümlerin
havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.
Klimalar ve vantilatör kullanılmamalıdır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 05.06.2020

Karar No : 2020 - 51 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

1 / 4
Karar No : 2020 – 51 -
Karar Tarihi : 05/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 17.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşıyan, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan
olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler ile normalleşme sürecine geçilmiş ve anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden
değerlendirilmiştir.
COVID-19 pandemisi kapsamında enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için Millet
Kıraathanelerinde Koronavirüs (COVİD-19) bulaş açısından risk oluşturması sebebiyle
belirtilen yerlerde uyulması gereken kurallar yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Millet Kıraathanelerinde aşağıda belirtilen kurallara uyulmasına;
COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Millet
Kıraathaneleri kapalı alanda hizmet sunduklarından ve çalışma koşulları nedeniyle çalışanlarına
ve ziyaretçilerine COVID-19 bulaşması açısından risk oluşturabilirler. Bu nedenle Millet
kıraathanelerinde COVID-19 kapsamında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.
Millet Kıraathanelerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske
kullanımı ve kıraathane içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Millet Kıraathanelerinin
girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
1. Millet Kıraathanelerinde Alınması Gereken Genel Önlemler
a-Millet Kıraathaneleri giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre)
uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar,
aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. Kalabalığın
oluşmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.
b-Millet Kıraathanelerine maske takılarak girilmeli, içeride de takılması
sürdürülmelidir.
c-Millet Kıraathanelerine okuma/çalışma salonundaki ve internet alanlarındaki
sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde azaltılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze
olmamalı, karşılıklı oturma yapılacaksa çapraz oturma tercih edilmelidir. Bireyler arasında
olması gereken sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilmelidir.
ç-Varsa kitap ödünç alma alanlarında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
2 / 4
d-Kıraathane ziyaretçileri ile çalışanlar arasında kitap alışverişi, kaynak bulma, kitap
arama gibi işlemler sırasında sosyal mesafe korunmalıdır.
e-SARS CoV-2’nin yüzeylerde sağ kalımını araştıran çalışmalarda kitap ve basılı
materyalde virüs saptanmamıştır. Bu nedenle kitaplar için özel bir işleme gerek yoktur.
Kitaplara temas öncesi ve sonrası el antiseptiği kullanılması yeterlidir.
f-Her misafirin ortak kullanım kitap, dergi ve gazetelerle temasından önce ve sonra el
antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.
g-Okuma/çalışma bankolarında 1 metre mesafenin korunamadığı durumlarda şeffaf
materyalden oluşan bir bariyer yerleştirilerek çalışanlar ve kullanıcılar arasındaki temas
önlenmelidir.
h-Kullanıcıların çalışma/oturma alanlarında su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine
izin verilmemelidir. Yiyecek ve içecek tüketimi varsa kafeteryalarda veya dış alanlarda
yapılmalıdır. Bu alanlarda yiyecek ve içecek tüketimine izin verilecekse “COVID-19
Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Korunma Önlemleri Rehberi”ne göre
düzenlenmelidir.
ı-Kullanıcıların ödeme ihtiyacı olduğunda tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan
ödeme yapmaları istenmelidir.
2. Kurslar ve Kurs/seminer Salonlarında Alınması Gereken Önlemler
a-Kurslar ve kurs salonları “COVID-19 Kapsamında Mesleki Eğitim Merkezleri,
Olgunlaşma Enstitüleri Ve Halk Eğitim Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler”ne göre
düzenlenmelidir.
3. Kafeterya Bulunması Durumunda Alınması Gereken Önlemler
a-Millet Kıraathanelerinde kafeteryalar açıldığında “COVID-19 Kapsamında Restoran,
Lokanta ve Kafelerde Korunma Önlemleri Rehberi”nde yer alan uyarılar dikkate alınmalıdır.
4. Millet Kıraathanesi Ziyaretçilerine Yönelik Önlemler
a-Yoğunluğu önlemek adına Millet Kıraathaneleri ziyaretçileri mümkün olduğu kadar
randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalıdır.
b-İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları
açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.
Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri
olan ziyaretçilerin kıraathaneye girmemeleri uyarısı yer almalıdır.
c-Millet kıraathanelerinde okuma salonlarında 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde
personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre
düzenlenmeli ve oturma kapasitesinin yarısını geçmemelidir.
ç-Diğer ziyaretçiler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre) korunmalıdır.
d-Millet Kıraathanelerine girmeden önce uygun şekilde maske takılmalıdır. Bu tip
yerlerde ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez
maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır. Millet Kıraathanelerinin içinde ve bölümlerinde
maske çıkarılmamalıdır.
e-Ziyaretçi, Millet Kıraathanesine girdiğinde el temizliği için alkol bazlı el antiseptiği
veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.
5. Çalışanlara Yönelik Önlemler
a-Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilenmesi sağlanmalıdır.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
3 / 4
b-Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen çalışanlar tıbbi
maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna
yönlendirilmelidir.
c-COVID-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar Sağlık Bakanlığı COVID-19
Rehberindeki kurallara göre yönetilmelidir. (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/)
ç-Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
d-Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak
için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda
alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur,
normal sabun yeterlidir.
e-Çalışan personel dinlenme odalarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve
maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı
için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.
6. Millet Kıraathanelerinde Ortam Düzenlenmesi, Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu,
Havalandırılması
a-Millet Kıraathanelerinin her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. Sık kullanılan
alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.
b-Millet Kıraathanelerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, sandalyeler, bilgisayar malzemeleri) temizliğine dikkat
edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış
(5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9)
kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir.
Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için
1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
c-Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz
yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
ç-Ziyaretçiler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70’lik
alkol ile temizlenmelidir.
d-Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun
şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 oC’de
yıkanması önerilir.
e-Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
f-Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı konulmalıdır. Hava ile el
kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
g-Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik
içeren sabuna gerek yoktur.
h-Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
ı-Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik
sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
i-Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kıraathanenin ve odaların havalandırması
temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin
bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klimalar ve
vantilatör kullanılmamalıdır.
j-Millet Kıraathaneleri ve odaları sık sık havalandırılmalıdır.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
4 / 4
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 05.06.2020

Karar No : 2020 - 50 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

1 / 5
Karar No : 2020 - 50 -
Karar Tarihi : 05/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 17.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşıyan, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan
olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler ile normalleşme sürecine geçilmiş ve anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden
değerlendirilmiştir.
COVID-19 pandemisi kapsamında enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak Özel Okul
Öncesi Eğitim Kurumları Özel Öğretim Kursları ve Özel Muhtelif Kurslarında Koronavirüs
(COVİD-19) bulaş açısından risk oluşturması sebebiyle belirtilen yerlerde uyulması gereken
kurallar yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Özel Öğretim Kursları ve Özel Muhtelif
Kurslarda aşağıda belirtilen kurallara uyulmasına;

Genel Düzenlemeler:
1.Okullar açılmadan önce okullarda kullanılacak alanlar belirlenmelidir. Bu alanlarda
doğal havalandırma koşullarının sağlandığından emin olunmalıdır.
2.Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit
edilerek işaretlenmelidir.
3.Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi
maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmalıdır.
4.Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el
dezenfektanı yeterli değilse artırılmalıdır.
5.Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya
sterilize edilmelidir.
6.Asansörleri kullanılması planlanan okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun
kullanım sağlanmalı (kişi sayısı sınırlandırılmalı) asansör giriş ve içerisinde yeni kullanım
kuralları tabelalar ile bildirilmelidir.
7.Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde her okul
için önceden tespit edilmiş bir İzole oda nakil öncesinde kullanılmak üzere ayarlanmalıdır.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
2 / 5
8.Okullarda öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmalı, okullar
hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmeli ve bu İşleme ilişkin belgeler il
müdürlüklerine teslim edilmelidir.
9.Okuldaki tüm ortamların planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilmesi
sağlanmalıdır.
10.Okula kayıtlı bulunan öğrencilerin hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve hizmet
alacakların hangi tarihten itibaren devam edeceği tespit edilmelidir.
11.Sınıflarda sınıf kontenjanının yarısı kadar sayıda öğrenci bulunması sağlanmalıdır.
12.Ortak kullanım alanlarında aynı anda o alan için belirlenen kontenjanın yarısı kadar
öğrenci bulunmalıdır.
13.Öğrencilerin uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe
bırakılmalıdır.
14.Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olmalıdır. Gruplar arası
geçişe izin verilmemeli ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi
sağlanmalıdır.
15.Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir.
16. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi)
ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.
17.Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık birimlerince
uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenmelidir.
18.Sınıf temizlenirken eldiven kullanılmalı ve odanın temizliğinden hemen sonra
eldiven çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla
yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalıdır.
19.Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır.
20.Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılmalıdır.
21.Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki
kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.
22.Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına
alınmalıdır.
23.Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmalı ve grup odaları temizlenmelidir.
24.Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı, kullanılması
durumunda ise periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri temizlenmeli veya
değiştirilmelidir.
25.Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmalı ve atılmalıdır.
26.Kullanılan tıbbi tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu
malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanmalı, çöp kovalarının üzeri kapalı
tutulmalıdır.
27.Okullara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemelidir.
28.Kayıt kabul işlemleri okulda öğrencilere hizmet verilmeyen zamanlarda
yapılmalıdır.
29.Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak
organizasyonlara ara verilmelidir.
30.Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul
girişine belirleyici işaretler konulmalıdır.
31.Sivil savunma planlarına Covid-19'a ilişkin güncellemeler eklenmeli ve il
müdürlüklerine bildirilmelidir.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
3 / 5
Personel ile İlgili Önlemler:
1.Okul müdürü tarafından Covid-19 ve korunma yolları hakkında personele
bilgilendirme yapılmalıdır.
2.Personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
3.Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanmalı ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla
değiştirilmelidir.
4.Personelin okul İçinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olmalıdır.
5.Personel mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmamalıdır.
6.Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve ilgili tüm tedbirler
alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
Çalışma Ortamının Düzenlenmesi:
1.Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe
bırakılmalıdır.
2.Sınıflarda giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden sınıf
öğretmenleri ve nöbetçi yöneticiler sorumlu olacaktır.
Güvenlik Noktaları ve Okula Girişlerin Düzenlenmesi:
1.Okul içerisine girişlerde personel tarafından ateş ölçümü yapılmalıdır.
2.Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre
farklı saatler belirlenmelidir.
3.Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmemelidir.
4.Mal kabulü kurum bahçe kapısında yapılmalı, ürünler dezenfekte edildikten sonra
binaya alınmalıdır.
Servis Araçları İçin Yapılacak Düzenlemeler:
1.Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği
günde en az iki kez yapılmalıdır.
2.Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalıdır.
3.Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmelidir.
4.Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske takmaları
sağlanmalıdır.
Yemekhane/Kantin[Yiyecek Otomatı ve Su Sebillerinin Kullanımları ile İlgili
Düzenlemeler:
1.Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak
yemekhane alanı masa düzenine uygun şekilde ayarlanmalıdır.
2.Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, öğrencilerin aynı masada
oturmaları halinde aralarında en az I metre mesafe olmalıdır.
3.Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb.
malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis
yapmaları sağlanmalıdır.
4.Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı,
hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek kullanımlık
bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler kullanılmalıdır. 
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
4 / 5
Öğrenciler ile İlgili önlemler:
l.Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmemelidir.
2.Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilmeli ve elleri dezenfekte edilmelidir.
3.Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülmeli ve kayıt
altına alınmalıdır.
4.Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilmeli, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını
kullanmasına müsaade edilmemelidir.
5.Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilmelidir.
6.Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı
eğitimleri verilmelidir.
7.Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin yaş
ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalıdır.
8.Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci
izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmelidir. Aile, sağlık
kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılmalıdır.
Ailelerin Alması Gereken Önlemler:
1.Aile hasta çocuğu okula getirmemelidir.
2.Aile çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir.
3.Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli,
çocuğun sağlık durumu okula bildirmelidir.
4.Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmelidir.
5.Çocuklarını servis aracı ile okula gönderecek aileler, servis aracı için gerekli
tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmelidir.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 05.06.2020

Karar No : 2020 – 49

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI


Karar No : 2020 – 49 -
Karar Tarihi : 05/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 17.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşıyan, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan
olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler ile normalleşme sürecine geçilmiş ve anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden
değerlendirilmiştir.
COVID-19 pandemisi kapsamında enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için Kreşlerde,
Gündüz Bakımevlerinde ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Koronavirüs (COVİD-19) bulaş
açısından risk oluşturması sebebiyle belirtilen yerlerde uyulması gereken kurallar yeniden
değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Kreşlerde, Gündüz Bakımevlerinde ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında aşağıda
belirtilen kurallara uyulmasına;

- Yeniden kabul aşamasında velilere daha önceden hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı
Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin ilgili
bölümde yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” iki nüsha halinde imzalatılmalı ve
bir nüshası kendilerine verilmelidir.
- Bu kurumlarda gruptaki çocuk sayısı sınıf/grup odası büyüklüğüne göre belirlenmeli,
çocuk sayısı 10’un üzerinde olmamalıdır.
 1) Girişte Alınması Gereken Önlemler:
 a-Kuruma her gün girişte, çıkışta ve gün içinde çocukların ateş ölçümü yapılmalıdır.
Çocuk ve aile bireylerinin COVID-19 belirtileri olup/olmadığı sorgulanmalıdır. Çocukların ateş
ölçüm sonuçları hazırlanan çizelge ile kayıt altına alınmalıdır.
 b-Çocuk, hastalık belirtileri açısından (yanaklarda kızarıklık, hızlı veya zor nefes
alma, yorgunluk gibi) gözlemlenmelidir.
 c-Ateşi 38 oC’den yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjuktivit, öksürük,
iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi
belirtileri olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı olan çocuklar içeri alınmamalı, tıbbi
maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna
yönlendirilmelidir.

2 / 6
 ç-Aile içerisinde de benzer şikayette kimsenin olup/olmadığı sorgulanmalıdır. Ailede
de semptom olması durumunda çocuk kuruma alınmamalıdır.
 d-Kurumda ateş ölçümü yapacak olan personel tıbbi maske ve yüz koruyucu
kullanmalıdır. Çocukla kapsamlı bir temas gerekecekse önlük de giyilebilir. Veli ve çocukla en
az 1 metre mesafe korunmalıdır. Mümkünse personelin cam/plastik bir pencere gibi fiziksel bir
bariyerin arkasında durması sağlanarak ateş ölçümü esnasında veya öksürük, hapşırık gibi
durumlardan korunması sağlanır. Temassız ateş ölçer kullanılmalıdır. Kapıdaki kontrol
işlemleri bittikten sonra kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık önlük, maske, yüz
koruyucu) çıkartılmalı, tekrar kullanılabilir yüz koruyucular %70’lik alkol ile dezenfekte
edilmeli, tek kullanımlık önlük ve maske poşetlenerek çöp kutusuna atılmalı, önlük tekstil ise
en az 60 oC’de yıkanmalıdır. Bu işlemler sonrası eller yıkanmalı ya da el antiseptiği
kullanılmalıdır.
2) Kurumlarda Alınması Gereken Genel Önlemler:
a-Okulun/kuruluşun giriş ve çıkışlarında çocukların el hijyenini sağlayabilmeleri için el
antiseptiği bulundurulmalıdır.
b-El antiseptiklerinin bulunduğu yerler çocukların ulaşamayacağı yerler olmalı ve bu
alanlar eğiticiler tarafından kontrol edilmelidir. Yutma riski nedeniyle çocuklar el antiseptiği
kullanırken mutlaka denetlenmelidir.
c-Servislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “COVID-19 Kapsamında
Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” geçerlidir. Sürücü, servis
görevlileri, 2 yaş ve üzeri tüm öğrenciler/çocuk maskeli olmalıdır. Serviste alkol bazlı el
antiseptiği bulundurulmalıdır.
ç-Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler kreşe alınmamalı, teslimatlar dış kapıda
yapılmalıdır.
d-Mümkünse sınıflarda/grup odalarında her gün aynı öğrenciler/ çocuklar ve aynı
personel olmalıdır.
e-Mümkünse ailelerde kurum içerisine alınmamalıdır.
f-Farklı sınıfların/grup odalarının bir araya gelebileceği grup toplantıları veya
etkinliklerinden kaçınılmalı, ziyaretçi alınmamalıdır.
g-Çocukların günlük grup etkinlikleri değiştirilmeli veya durdurulmalıdır. Sanat, müzik,
beden eğitimi ve diğer etkinliklerde grupların birbirine karışması önlenmelidir.
ğ-Çocukların sınıflarda/grup odalarında en az 1 metre arayla oturmaları sağlanmalıdır.
Konuşma, öksürme, hapşırma gibi durumlardan kaynaklanan bulaşmayı azaltmak için
çocukların yüz yüze oturmasını engelleyerek, masalar aynı yöne bakacak şekilde
düzenlenmelidir.
h-Sınıflar/Grup odaları mümkün olduğunca kapı, pencere açılarak temiz hava ile
havalandırılmalıdır. Klima ve vantilatör kullanılmamalıdır. Havalandırma sistemlerinin düzgün
çalıştığından emin olunmalıdır, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici
firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.
ı-Çocukların her saat en az 10 dakika temiz havaya çıkmaları sağlanmalı, bu dönemde
de sınıfları/grup odaları mutlaka havalandırılmalıdır. Havalar uygun olduğunda açık havada
yapılan etkinlikler ve geçirilecek zaman daha da artırılmalıdır.
i-Uyku odalarında yataklar olabildiğince birbirinden uzak, en az 1 metre (mümkünse 2
metre) uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bulaşmayı daha da azaltmak için çocuklar
baş-ayak ucu şeklinde yatırılmalıdır.

3 / 6
3) Temizlik ve Dezenfeksiyon ile İlgili Önlemler:
a-Sert yüzeylerde deterjan ile temizlik sonrası materyal uyumlu ise 1/100 oranında
sulandırılmış çamaşır suyunun (Sodyum hipoklorit Cas No:7681-52-9) en az bir dakika temas
süresi olacak şekilde dezenfeksiyon amaçlı kullanılması önerilir. Çamaşır suyunun koroziv etki
yapabileceği yüzeylerde dezenfeksiyon amaçlı alkol (en az %70 oranında etanol) kullanılabilir.
Dezenfeksiyon sonrası alan tekrar havalandırılmalıdır.
b-Kapı kolları, elektrik düğmeleri, lavabolar, tezgahlar, lazımlıklar, klozet adaptörleri,
masalar, sandalyeler gibi sık dokunulan yüzeylerin günlük temizlik ve dezenfeksiyonu için su
ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1/100 (5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu)
oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) veya klor tablet
(ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.
c-Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektanlar kullanılabilir.
ç-Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe
sahip makineler ile yıkanmalıdır. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir.
d-Yıkanabilen yatak takımları (çarşaflar, yastıklar, battaniyeler, uyku tulumları)
kullanılmalıdır. Bu ürünler toplanırken silkelenmemelidir. Tekstil ürünler normal deterjanlar
ile en az 60 oC’de yıkanmalıdır.
e-Her çocuğun yatak takımı ayrı kutu veya torbalarda saklanmalıdır. Karyolalar her
çocuk için etiketlenmelidir. Yataklar haftalık olarak veya başka bir çocuk tarafından
kullanılmadan önce temizlenmelidir.
f-Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde
temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’de
yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir.
g-Temizlik ürünleri üretici firma önerilerine göre kullanılmalıdır. Kullanıldıktan sonra
yeterli havalandırma sağlanmalıdır.
ğ-Tüm temizlik ürünleri güvenli ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutulmalıdır.
Temizlik ürünleri çocukların yanında kullanılmamalıdır.
h-Çöpler günlük olarak ve güvenli bir şekilde atılmalıdır. 43.2.2. Oyuncakların temizliği
yapılmalıdır.
ı-Oyuncakların temizlik yoluyla dönüşümlü kullanılabilmesi için yeterli sayıda oyuncak
bulundurmaya özen gösterilmelidir.
i-Temizliği sağlanamayacak pelüş ve tüylü oyuncaklar kullanılmamalıdır.
j-Çocuklar tarafından ağıza alınabilen oyuncaklar temizlenmeden önce bir kenara
ayrılmalıdır. Temizlenmesi gereken oyuncaklar, sabunlu su içeren veya ‘kirli oyuncaklar’
işareti konulmuş bir kaba ayrılmalıdır ve çocuklardan uzak tutulmalıdır. Eldiven giyilerek su
ve deterjanla temizlenmeli, durulanmalı, %70 lik alkol ile silinmeli, bir dakika havada
kurutulduktan sonra kullanılmalıdır. Temizlik için bulaşık makinesi de kullanılabilir.
k-Bez oyuncaklar çamaşır makinesinde en az 60 oC’de yıkanmalıdır.
m-Çocuk kitapları temas öncesi ve sonrası el hijyenine uymak koşuluyla bulaşma
açısından riskli değildir. Ek temizlik veya dezenfeksiyon işlemi gerektirmez.
4) El Hijyeninin Sağlanması:
a-Tüm çocuklar ve çalışanlara el hijyeni konusunda eğitim verilmelidir. Ellerinnasıl
yıkanacağı, hangi durumlarda yıkanması gerektiği (kuruma giriş ve çıkışta, yiyecek ve
içecekleri hazırlamadan önce, yemekten önce ve sonra, bebekleri beslemeden önce ve sonra,
ilaç veya merhem uygulamadan önce ve sonra, bez değiştirme öncesi ve sonrası, tuvaleti
kullandıktan veya bir çocuğa kullanmasına yardım ettikten sonra, vücut sıvılarıyla temas
ettikten sonra, bir hayvanı tuttuktan sonra veya hayvan atıklarını attıktan sonra, açık havada 

4 / 6
veya kumda oynadıktan sonra, çöp/çöp kovası/çöp torbası/çöp kutusuna dokunduktan sonra)
gibi konular ayrıntılı anlatılmalıdır.
b-Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Su ve sabuna
ulaşılamadığında alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
c-Yutmayı önlemek için el antiseptiği kullandıklarında çocuklar denetlenmelidir. Elini
yıkayamayan küçük çocuklara yardım edilmeli, yardım sonrası personel tekrar ellerini
yıkamalıdır. Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan afişler yerleştirilmelidir.
5) Yiyecek Hazırlama ve Servisi:
a-Mümkünse kafeterya ve/veya yemekhane kullanılmamalı, bunun yerine yemekler
sınıflarda/grup odalarında yenmelidir.
b-Yiyecek hazırlamadan önce ve çocukların yemelerine yardımcı olduktan sonra eller
yıkanmalıdır.
c-Yiyecekleri hazırlama ve bez değişimi aynı personel tarafından yapılmamalıdır.
ç-Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar başka hiçbir amaçla kullanılmamalıdır.
6) Çalışanlara Yönelik Önlemler:
a-Personele COVID-19 enfeksiyonu ve korunma yolları hakkında bilgilendirme
yapılmalıdır. Personelin belirtiler açısından dikkatli olması ve hasta olduklarını hissettikleri
anda kurum yönetimi ile irtibata geçmeleri sağlanmalıdır.
b-Personelin çocuklar ve diğer personel ile teması öncesinde ateşi ölçülmeli ve semptom
sorgulaması yapılmalıdır. Yapılan ölçümler çizelge ile kayıt altına alınmalıdır. Ateşi veya
semptomu olan personel COVID-19 açısından değerlendirilmek için Sağlık Kurumuna
yönlendirilmelidir.
c-Kişilerle sosyal mesafenin korunması amacıyla arada en az 1 metre mesafe
bırakılmalıdır. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalıdır.
ç-Eller sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca uygun şekilde yıkanmalıdır. Eğer
su ve sabun bulunamazsa el antiseptiği kullanılmalıdır.
d-Eller ile gözlere, ağıza ve buruna dokunulmamalıdır.
e-Öksürük veya hapşırık esnasında ağız ve burun mendille kapatılmalı, kullanılan
mendil hemen çöpe atılmalıdır. Mendil yok ise ağız ve burnu kapatmak için eller değil dirsek
iç yüzü kullanılmalıdır.
f-Personel maske kullanmalıdır.
7) Çocuklara Yönelik Önlemler:
a-Bebeklerde ve 2 yaş altı çocuklarda boğulma tehlikesi nedeniyle maske
kullanılmamalıdır. 2 yaş üstündeki tüm çocuklara mümkünse maske takılmalıdır. Ancak
aktiviteler sırasında maske takılamıyorsa en az 1 metre sosyal mesafenin korunması
sağlanmalıdır.
b-Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf/grup odaları içinde yüksek sesle yapılan
aktiviteler yapılmamalıdır.
c-Kurumda iken COVID-19 bulguları olan ve/veya hasta olduğundan şüphelenilen bir
çocuk saptandığında;
ç- Çocuğun ve temaslılarının en kısa sürede izolasyonu sağlanmalıdır.
d- Bir izolasyon odası veya alanı oluşturulmalıdır ve hasta çocuk o alanda kişisel
koruyucu ekipman kullanan bir eğitici ile birlikte izole edilmelidir.

5 / 6
e- Çocukların ebeveynleri ile irtibata geçilerek çocuğun ailesiyle sağlık kurumuna
başvurmaları sağlanmalıdır.
f- Hasta çocuk okuldan/kuruluştan ayrıldıktan sonra izolasyon odası/alanı kurallara
uygun şekilde temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.
g-Test sonuçları ve tanısı mutlaka kurum tarafından takip edilmelidir. Test sonucu
alınana kadar sınıftaki/grup odasındaki çocukların diğer sınıflardakilerle/grup odasındakilerle
teması kısıtlanmalıdır. Test sonuçlarına göre temaslı yönetimi İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri
tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilmelidir.
8) Bebek ve Küçük Çocukların Bakımında Alınacak Önlemler:
a-Bez değişimi yapılacak ise önce eller su ve sabunla yıkanmalı, diğer çocuklardan ayrı
bir alanda kişisel koruyucu ekipman giyilerek bezi değiştirilmelidir. İşlem bittikten sonra bez
değiştirme alanı temizlenerek hem personelin hem de bebeğin elleri su ve sabunla yıkanması
sağlanmalıdır.
b-Küçük çocukları yıkayan, besleyen veya tutan personel uzun kollu önlük giymeli ve
saçları toplu olmalıdır. Her çocuk bakımından sonra önlük değiştirmeli ve eller yıkanmalıdır.
c- Çocuğa bakım veren personel ellerini ve çocuğun vücut salgılarının bulaştığı her
yerini yıkamalıdır.
ç- Çocuğun kıyafetlerinde vücut salgıları ile kirlenme varsa kıyafetler değiştirilmelidir.
d-Kirli giysiler aileye plastik bir torba ile verilmeli veya çamaşır makinesinde en az
60 oC’de yıkanmalıdır.
e-Biberon kullanımı öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır. Şişeler, şişe kapakları, biberon
uçları ve diğer ekipmanlar her kullanımdan sonra bulaşık makinesinde veya şişe fırçası, sabun
ve su ile yıkanarak iyice temizlenmelidir.
f-Tuvalete giden çocukların öncesinde ve sonrasında ellerini yıkaması sağlanmalı,
çocukların tuvaletleri tek tek kullanmasına özen gösterilmeli, her kullanım sonrasında
tuvaletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Klozet kullanımlarında sifon
çekilmeden kapağının kapatılması sağlanmalıdır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 05.06.2020

Karar No : 2020 - 48 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI


Karar No : 2020 – 48 -
Karar Tarihi : 05/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 17.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşıyan, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan
olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler ile normalleşme sürecine geçilmiş ve anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden
değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
1- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 20/03/2020 tarih ve 2020/4 sayılı Kararı ile geçici süre
kapatılan Isparta Oto Pazarının sosyal mesafe(1.5 metre), maske ve hijyen şartlarına uyularak
08.06.2020 tarihinden itibaren açılmasına,
2- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10/04/2020 tarih ve 2020/18 sayılı Kararı ile kapatılan
toplu konut, site ve apartman bahçelerinde bulunan kapalı/açık spor salonu, oyun alanı,
kamelya vb. toplu halde bulunulması muhtemel yerlerin sosyal mesafe(1.5 metre), maske ve
hijyen şartları ile COVID-19 kapsamında gerekli tedbirler alınarak site yöneticilerinin
sorumluluğunda kullanıma açılmasına,
3- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/16 ve 2020/21 sayılı Kararları ile faaliyetleri geçici
süreliğine durdurulan, İlimiz merkezinde Pirimehmet Mahallesinde kurulan Salı Pazarının
09.06.2020 tarihinden itibaren her Salı günü, Karaağaç Mahallesinde kurulan Karaağaç
Pazarının ise 07.06.2020 tarihinden itibaren her Pazar günü pazar yerleri için belirlenen
kurallara uyularak açılmasına,
4- Sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin istisna
olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek tarihlerde market ve pazaryerlerine girmelerine izin
verilmesine,
5- AVM’lerde; Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme
yapılmasına, mescitlerin COVID-19 kapsamında camilerde uygulanacak tedbirlere göre
hazırlanarak kullanılmasına, oto kuaförü ve oto yıkamaların kendi sektörleri ile ilgili
yayınlanan tedbirlere göre çalışmasına, valelerin her araç alma ve teslim etme hizmetinden
önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizleyerek eldiven kullanmamasına ve araçlara
maskesiz binmemesine,

2 / 3
6- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/03/2020 tarih ve 2020/11 sayılı Kararının 5. Maddesinin
(Vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini
artıracağı değerlendirilen; İlimizde faaliyet gösteren market, büfe, bakkal vb.
işyerlerinde,işyeri sahibi ve resmi çalışan haricinde vatandaşlarımızın oturabileceği masa ve
sandalye vb. oturma yerlerinin kaldırılmasına, içeride ve işyerleri önlerinde oturulmamasının
sağlanmasına,) sosyal mesafe (1.5 metre), maske ve hijyen şartlarına uymak kaydıyla
yürürlükten kaldırılmasına,
7- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02/06/2020 tarih ve 2020/40 sayılı Kararıyla lokanta veya
restoran (alkollü ve alkolsüz), pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi,
dernek lokalleri ve çay bahçeleri vb. yeme/içme yerlerinin faaliyetlerini saat 22.00’a kadar
sürdürebilecekleri kararlaştırılmıştır.
Yeme/içme yerlerinin saat 22.00 itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini
sonlandırmalarına, faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve servis şeklinde hizmet vermek
şartıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02/06/2020 tarih ve 2020/40 sayılı Kararı çerçevesinde
faaliyetlerini saat 24.00’a kadar sürdürebilmelerine,
8- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/6 ve 2020/7 sayılı kararları ile faaliyetleri geçici süre
ile durdurulan, insanların birbirleriyle çok yakın mesafede çalıştığı ganyan bayilerinin, iddia
bayilerinin ve her iki hizmetin beraber yürütüldüğü ganyan bayilerinin sosyal mesafe(1.5
metre), maske ve hijyen kurallarına hijyen kurallarına uymak kaydıyla açılmasına,
9- Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye
Otobüsleri ve Diğerleri) ile ilgili olarak;
a. Şehir merkezinde hizmet veren Halk otobüslerinden 12 metrelik araçlarda koltuk
sayısı kadar yolcu alınabilmesine (22 yolcu), Karşılıklı dörtlü koltukların 2 koltuğunun
kullanılabilmesine ve yüz yüze gelinmeyecek şekilde yolcuların çapraz olarak oturabilmesine,
Ayakta taşınabilecek yolcu sayısının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin %50 si (35 yolcu)
ile sınırlandırılmasına,
b. Şehir merkezinde hizmet veren Halk otobüslerinden 18 metrelik araçlarda koltuk
sayısı kadar yolcu alınabilmesine (21 yolcu), Karşılıklı dörtlü koltukların 2 koltuğunun
kullanılabilmesine ve yüz yüze gelinmeyecek şekilde yolcuların çapraz olarak oturabilmesine,
Ayakta taşınabilecek yolcu sayısının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin %50 si (50 yolcu)
ile sınırlandırılmasına,
c. Personel Servis Araçları (fabrika ve özel işyerleri dahil) ve Tarım işçisi taşıyan ulaşım
araçlarının koltuk sayısı kadar yolcu taşıyabilmesine,
d. Köy ve İlçeler arası taşımacılık yapan ulaşım araçlarının koltuk sayısı kadar yolcu
taşıyabilmesine,
10- Milli Eğitim Bakanlığı, diğer Bakanlıklar ve yetkili mercilerce alınacak tedbirlere
uymak kaydıyla, Bakanlıklarca açılması uygun görülen kurs, eğitim faaliyeti ve diğer kamu
faaliyetlerin yapılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

3 / 3
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 05.06.2020

Karar No : 2020 - 47 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 47 -
Karar Tarihi : 03/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 03.06.2020 Çarşamba günü saat 12.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yolu olup,
kütüphanelerin kamuya açık kapalı alanlarda hizmet sunmaları ve çalışma koşulları nedeniyle
çalışanlarına ve ziyaretçilerine COVID-19 bulaşması açısından risk taşıyan mekanlardan
olması sebebiyle, kütüphanelerde uygulanması gereken önlemler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Kütüphanelerde bulaş riskini en aza indirmek amacıyla aşağıdaki belirtilen
önlemlerin alınmasına;
Kütüphane Girişlerinde Alınması Gereken Önlemler
1- Kütüphanelerin girişlerine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske
kullanımı ve kütüphanenin içinde uyulması gereken kurallar) asılacaktır, bu bilgilendirme
içerisinde “ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan kullanıcıların
kütüphaneye girmemeleri hususunda uyarı” da mutlaka yer alacaktır.
2- Kütüphanelerin girişinde ve içeride el antiseptiği ve/veya en az %70’lik alkol içeren
kolonya bulundurulacak; özellikle ilk girişte kullanıcıların alkol bazlı el antiseptiği veya
kolonya kullanmaları sağlanacaktır.
Kütüphanelerde Alınması Gereken Genel Önlemler
1- Kütüphanelerde yeni normal döneme geçişte, hafta içi (Pazartesi-Cuma) mesai
saatleri içerisinde ödünç alıp-verme yapılabilecek ve okuyucu oturma kapasitesinin en fazla
%25 (¼)’ü oranında kullanıcıya hizmeti sunulacaktır. 
2 / 6

2- SARS CoV- 2 nin yüzeylerde sağ kalımını araştıran çalışmalarda kitap ve basılı
materyalde virüs saptanmamıştır. Bu nedenle kitaplar için özel bir işleme gerek yoktur.
Kitaplara temas öncesi ve sonrası el antiseptiği kullanılması yeterlidir. Kitap ödünç alma
alanlarında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulacaktır.
3- Kütüphane kullanıcılarının giriş/çıkış saatleri kaydedilecektir.
4- Kütüphane giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulacak,
girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınacak ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az
1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir. Kalabalığın oluşmasını
engellemek için kütüphane yönetimleri tarafından gerekli önlemler alınacaktır.
5- Kütüphanelere maske takılmadan girilmeyecektir. Maske içeride de
çıkarılmayacaktır.
6- Kütüphane girişinde maske ve mesafe kontrolünü yapacak bir personel
görevlendirilecektir.
7- Salgının seyrine göre kurslar, toplantı ve etkinlik alanlarının aşamalı olarak açılması,
hangi gün ve saatlerde bahsi geçen hizmetlerin verilmesi gerektiği, Bakanlık tarafından bilahare
gözden geçirilecek ve duyurulacaktır.
8- Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilecektir.
9- Kütüphaneler kullanıcılarına randevu ile ve/veya online hizmet vermeyi önceliğine
alacaktır. Kütüphane içinde kalabalık oluşması engellenecektir.
10- Kütüphanelerde genel olarak 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve
ziyaretçi planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek ve
her hâlükârda kütüphanenin genel kapasitesinin yarısını geçmeyecektir.
11- Kütüphanelerde okuma salonlarında 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel
ve ziyaretçi planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek
ve oturma kapasitesinin yarısını geçmeyecektir.
12- Kütüphanelerde okuma salonundaki sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak
şekilde azaltılacaktır. Oturma düzeni yüz yüze olmayacak, çapraz oturma tercih edilecektir.
Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilecektir.
13- Kullanıcılar su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmeyecektir.
14- Kütüphane kullanıcıları ile çalışanlar arasında kitap alışverişi, kaynak bulma, kitap
arama gibi işlemler sırasında sosyal mesafe korunacaktır.
15- Kullanıcıların ödeme ihtiyacı olduğunda tercihen temassız olmak üzere nakit
olmayan ödeme yapmaları istenecektir.
3 / 6

16- Okuyucu bankolarında sosyal mesafenin korunamadığı durumlarda şeffaf
materyalden oluşan bir bariyer yerleştirilerek kütüphane çalışanları ve kullanıcılar arasındaki
temas önlenecektir.
17- Kütüphanelerde kafeteryalar açıldığında “Covid-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve
Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Rehberi”nde yer alan uyarılar dikkate alınacaktır.
Kütüphane Kullanıcılarının Uyması Gereken Önlemler
1- Kütüphane kullanıcıları kütüphanelere mümkün olduğu kadar randevu ile gelecektir.
2- İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan, “içeride uyulması beklenen kuralları
açıklayan bilgilendirme yazısı” okunacak ve belirtilen kurallara uyulacaktır.
3- Kütüphane kullanıcıları kütüphane içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalacaktır.
4- Kullanıcı kütüphaneye girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol
içeren kolonya kullanılacaktır.
5- Diğer kullanıcılar ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe (en az 1
metre) korunacaktır.
6- Kütüphaneye girmeden önce uygun şekilde maske takılacak ve maske kullanım
kurallarına uyulacaktır. Kütüphanenin içinde bulunulduğu süre içerisinde maske
çıkarılmayacaktır.
7- Kütüphane içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmayacaktır. Sık dokunulması
mümkün olan yüzeylerin farkında olunacak ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği
kullanılacaktır.
Çalışanların Uyması Gereken Önlemler
1- Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilendirilecektir.
2- Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen çalışanlar tıbbi
maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna
yönlendirilecektir.
3- COVID-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar, Sağlık Bakanlığı COVID19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecektir.
4- Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır.
4 / 6

5- Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacaktır. El hijyenini sağlamak
için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak, su ve sabunun olmadığı durumlarda
alkol bazlı el antiseptiği kullanılacaktır.
6- Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve
maske takmayı sürdürecektir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı
için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanacaktır.
Kütüphanelerde Yemekhane Bulunması Durumunda Alınması Gereken Önlemler
1- Yemekhane girişlerine el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya
konulacaktır.
2- Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde
(tercihen 2 metre) düzenlenecektir.
3- Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenecek
ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanacaktır. Çay içme molalarında
da benzer kurallara dikkat edilecektir.
4- Yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılacaktır.
5- Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca
yıkanacak ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının
uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılacaktır.
6- Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık
olacak şekilde sunulması sağlanacaktır.
7- Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranacak ve maske
takacaklardır.
8- Masada yeme ve içme dışında maske takılacaktır.
Kütüphanelerde Ortamın Düzenlenmesi, Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu,
Havalandırılması Hususunda Alınacak Önlemler
1- Kütüphanelerin her gün düzenli olarak temizliği yapılacaktır. Sık kullanılan alan ve
malzemeler daha sık temizlenecektir.
2- Kütüphanelerin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon
ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar malzemeleri) temizliğine dikkat edilecektir. Bu amaçla, su
ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük
çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor
bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir
dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
5 / 6

3- Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz
yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacaktır.
4- Kütüphane kullanıcıları ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen
arkasından %70’lik alkol ile temizlenecektir.
5- Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun
şekilde temizlenecektir.
6- Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı konulacaktır. Hava ile el
kurutma cihazları çalıştırılmayacaktır.
7- Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.
8- Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacaktır. Temizlik
sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.
9- Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kütüphanelerin havalandırması temiz hava
sirkülasyonunu sağlıyorsa kullanılacak aksi takdirde kullanılmayacaktır. Klimalar ve
vantilatörler de kullanılmayacaktır.
10- Kütüphaneler sık sık havalandırılacaktır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 03.06.2020

Karar No : 2020 - 46 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 46 -
Karar Tarihi : 02/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü saat 20.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına
ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat
hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak
aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına;

A) Genel Esaslar
1. Bilim Kurulunun sektörel bazda yayınladığı rehberler esas alınarak konaklama
tesisinin bünyesinde bulunan tüm bölümlerine yönelik (misafir odaları, yemekhane/restoran,
mutfaklar, yüzme havuzları, spor merkezleri, hamam, sauna, SPA merkezi, kaplıca vb.)
temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri, misafir/personelde hasta, semptomlu, şüpheli
durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri
gösteren misafire personelin yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri belirlemek üzere
“Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır. Bu planda;
a. Tesisin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve iletişim bilgileri,
b. Tesiste yer alan restoran, kafeterya, hamam, sauna, buhar banyosu, masaj
üniteleri, jimnastik salonu/spor salonu gibi özel ve genel kullanıma özgü alanların her birinde
bu Karar dahilinde belirlenen kuralların yanı sıra mesafenin korunmasını sağlamak üzere aynı
anda kaç personelin/misafirin bulunabileceğine yönelik planlamalar,
c. Tesiste bulunan ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemeleri,
bualanların çalışma saatleri, çalışma usulleri (randevu, sıra usulü vb.), her kullanım sonrası
uygulanması gereken temizlik, dezenfekte ve havalandırma işlemleri ve bu işlemlerin süresi,
temizlik/dezenfekte/havalandırma işlemleri sonrasında yeni misafirin kabulü için beklenilecek
süreye yönelik planlamalar,
ç. Lokanta/restoran ve resepsiyon gibi mesafenin korunmasını zorlaştırabilecek
alanlara yönelik yer işaretlemeleri, şerit ve bariyer düzenlemesi vb. tedbirler,

d. Tesis içerisinde misafirlerin birbirleri ve personel ile temasını en aza indirmek,
mesafenin korunmasını sağlamak ve misafirlerin ulaşmak istedikleri yere kolayca ulaşmalarını
sağlamak amacıyla; koridorların/alanların gidiş/dönüş yönlü olacak şekilde zemin
işaretlemelerini içeren gerekli tedbirler,
e. Tesis bünyesinde bulunan tüm bölümler için (lokanta/restoran, mutfaklar, spor
salonları, misafir odaları vb. alanlar için ayrı ayrı oluşturulacak) tesis personeline yönelik takip
ve denetim çizelgeleri,
f. Tüm genel kullanım alanlarının (genel tuvalet, lobi, resepsiyon, tesis koridorları
vb.)temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (bu süre 2 saati aşmayacak şekilde belirlenecektir), bu
alanların temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler ile bunların
kullanımlarına ilişkin standartlar,
g. Tesisin tüm alanlarının (misafir odaları, yemekhane/restoran, mutfaklar, ortak
kullanım alanları vb. dahil) temizliğinde personel tarafından uyulacak standartlar, temizlik
esnasında kullanılacak koruyucu ekipmanlar (tıbbi/bez maske, tek kullanımlık eldiven, yüz
koruyucu siperlik vb.) ve bunların kullanım sürelerinin yanı sıra Koronavirüsle mücadele
kapsamında yapılacaklar hakkında verilecek teorik/pratik eğitimler ve denetim usulleri,
ğ. Tesislerde konaklayan misafirlerin konaklama süreleri bittikten sonra odanın
temizliği/dezenfekte edilmesi ve havalandırılması, aynı odaya yeni misafirin kabulüne ilişkin
prosedürler,
h. Tesise kabulü yapılacak gıda ve temizlik maddeleri vb. tesis dışından gelen her
türlü malzemenin kabulüne ilişkin usul ve esaslar, bu malzemeleri getiren kişilerle temas
edecek tesis personelinin ad, soyad ve iletişim bilgileri ile bu kişilerle temasın en aza
indirilmesine yönelik alınacak tedbirler (Bu kapsamda, ilgili personel temas ettiği kişilerin ad,
soyad ve iletişim bilgilerini kayıt altına alacak ve bu bilgiler asgaride 14 gün süreyle muhafaza
edilecektir.),
ı. Misafirlerin ve personelin tesisin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık
ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirilmesi ve bu kuralların personele tebliği,
i. Misafir ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil
hallerdeulaşabilmek ve gerekli yönlendirmeyi yapabilmek üzere tesise en yakın sağlık
kuruluşu, bu sağlık kuruluşunun adresi, telefon numarası,
j.Hastalık belirtileri gösteren personel/misafirle ilgilenecek tesis
görevlisi/görevlilerinin ad, soyad ve telefon bilgileri (bu kişiler 24 saat esasına göre görev
yapacaktır.),
Tesis görevlisinin şüpheli veya pozitif vaka durumda olan kişilere yaklaşımı, Sağlık
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen/belirlenecek usul ve esaslar dahilinde
şüpheli/hastanın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, takibi, konaklamasına ilişkin esaslar,
k. Koronavirüs (Covid­19) şüphesi ile en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilen
personel/misafirin konakladığı odanın temizliği/dezenfektesinin yapılma usulleri (temizlik
personelinin bu işlemleri yaparken kullanacağı koruyucu ekipmanlar ve işlem süresi vb.), bu
kişilerin temas ettiği kişilere ve diğer misafirlere yönelik alınacak tedbirler,
hususları ile her tesisin bulunduğu bölgenin özellikleri (vaka sayısının yoğunluğu vb.)
dikkate alınarak ihtiyaç duyacağı diğer hususlara da yer verilecektir.
2. “Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” kapsamında, uyulması gereken kurallar tesiste
personel ve misafirlerin kolaylıkla görebileceği alanlara (lobi, resepsiyon, yoğun olarak
kullanılan koridorlar, restoran/lokanta girişleri vb.) ve misafir odalarına asılacaktır. Bahse konu
plan tesisin internet sitesinde de yayımlanacaktır. 

3. “Tesis İçi Salgın Tedbir Planı” kapsamında, misafirler tarafından kullanılacak
konaklama tesisinin bünyesinde bulunan tüm bölümler/alanlar için bu karar kapsamında
uyulması gereken tüm kurallar belirlenecek ve bu kuralların uygulanması ve denetiminden
sorumlu personel görevlendirmesi yapılacaktır. Bu görevlendirme yapılırken tesisin büyüklüğü
göz önünde bulundurulacak, görevlendirilecek personel sayısı da bu doğrultuda belirlenecektir.
4. Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar,
getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan ilave tedbirler
dikkate alınarak güncellenecektir.
5. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere
hijyen ve temizlik tedbirleri başta olmak üzere her bir alan için alınan/uygulanan tedbirlere
ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.
6. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları kullanarak her saat başı
tesiste alınması gereken tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması
gereken ilave tedbirler konusunda tesis yönetimini bilgilendirecektir.
7. Tesislerde konaklamaya gelen misafirlerin hem diğer misafirlerle hem de tesis
personeliyle fiziksel temasını azaltmak amacıyla tesisin ortak kullanım alanları için mesafe
planları hazırlanacaktır. Hazırlanan bu planlar çerçevesinde tesisteki tüm ünitelerin girişlerinde
ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacaktır.
8. Tesislerdeki ortak kullanım alanlarında (restoran/yemekhane giriş/çıkış, ATM
noktaları, lavabo çıkışları, havuz, plaj, hamam, sauna, termal/kaplıca vb.) el antiseptiği veya
dezenfektan bulundurulacak, teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse
fotoselli olmaları sağlanacaktır.
9. Koronavirüs (Covid­19) ve hijyen uygulamalarına ilişkin bilgilendirme
afiş/panoları hazırlanacak, personel ve misafirlerin rahatlıkla görebileceği alanlara asılacaktır.
10. Misafirlere, resepsiyonda Koronavirüs (Covid­19) ile hijyen konusunda alınan
önlemler ve uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı bilgilendirme
yapılacaktır.
11. Misafirlerin talep etmesi halinde tesis girişinde yeterli miktarda maske
bulundurulacaktır.
12. Konaklama tesislerinde Koronavirüs (Covid­19) şüphesi taşıyanlar ile pozitif
olan vakalar karşısında ne tür işlemlerin yapılacağına ilişkin usul ve esaslar Kültür ve Turizm
ile Sağlık Bakanlıklarınca belirlenecektir.
13. İlgili mevzuat gereğince bünyesinde revir/sağlık birimi bulundurması zorunlu
olan işletmeler, bu kapsamdaki personelin tam zamanlı olarak görev yapmalarına ilişkin gerekli
planlamaları yapacaktır.
14. Pandemi süresince tesislerde bulunan kapalı alanlarda konser, gösteri vb. toplu
etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecektir.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
15. Tesis bünyesinde bulunan mescitler 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge
hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecektir. Mescitlerin anılan Karar kapsamında
kullanımına ilişkin gerekli bilgilendirmeler (afiş, pano vb.) mescit girişlerine asılacak, bu
koşullar haricinde mescitlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
16. Valilik/Kaymakamlıklarca, konaklama tesisleri ve alt faaliyetlerine ilişkin
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemeler takip edilerek uygulama gözden geçirilecek
ve gerekli hallerde güncellenecektir.
B) Personel ve Eğitim
1. Personel girişinde, dezenfeksiyon paspasları ve el dezenfeksiyonu veya
antiseptiği bulundurulacaktır.
2. Personelin tesise giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da
temassız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14
gün süreyle saklanacaktır. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs
(Covid­19) açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacaktır.
3. Tesislerde çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman
bulundurulacaktır.Tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/bez
maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı kullanacaktır (Maske
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise el
temizliğine özen gösterilecektir.).
4. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacaktır.
5. Personel, el hijyenine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılacaktır. (El
hijyenini sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun
olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususu esas alınacaktır.)
6. Eldivenin doğru kullanılmaması Koronavirüs (Covid­19) bulaş riskini
artırabileceğinden personelin kart, para veya fiş alırken teması önlemek üzere eldiven
kullanmak yerine ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır.
7. Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen
gösterilecektir.
8. Tesis bünyesinde görev alan personele işletmede uygulanacak plan, hijyenik
malzeme ve koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda periyodik temel eğitimler
verilecek/verdirilecektir. Söz konusu eğitimler mesafe kurallarına uygun ortamda mümkünse
uzaktan eğitim (e­eğitim) metoduyla gerçekleştirilecektir.
9. Temas ve izlem haritası oluşturulabilmesi amacıyla ünitelerden sorumlu
yöneticilerce personelin gün içerisinde çalıştığı hizmet alanı, saati ve süresini gösterecek
şekilde kayıt tutulması sağlanacak ve bu veriler asgari 14 gün süreyle saklanacaktır.

10. Tesislerde görevli personelin duş­tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal
alanları mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit,
bariyer vb. düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen
kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilecektir. Bu alanların
temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır. Ayrıca
buralarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır.

11. Tesislerde işe yeni alınacak ya da mevcut (çalışan) personelin işe başlayışı
yapılmadan önce, Koronavirüs (Covid­19) hastası olup olmadığı veya hastalığı atlatmış ise son
negatif test sonucundan itibaren 14 günlük sürenin geçip geçmediği ve sonucu pozitif biriyle
temaslı olması nedeniyle takibe girip girmediği sorgulanacaktır. Sorgulamalarda anılan
durumlara rastlanılması halinde; gerekli tedaviyi olmadan ve/veya son negatif test tarihinden
itibaren 14 günlük bir süre geçmeyen personelin işe başlayışı/işe devamı yapılmayacaktır.
Ayrıca personelin işe kabul şartlarında Milli Eğitim Bakanlığı veya hijyen eğitimi verme yetkisi
olan firmalardan “Hijyen Eğitimi Sertifikası”na sahip olma kriteri de dikkate alınacak, mevcut
çalışan personelin bu Kararın yayımlanma tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde uzaktan
eğitim (e­eğitim) metoduyla anılan sertifikayı alması sağlanacaktır.
12. Personelin konaklama üniteleri/lojmanlarda koğuş sisteminde konaklama
yapılmasına müsaade edilmeyecek, personelin en fazla 4 kişilik odalarda konaklaması
sağlanacaktır. Bu alanlara dışarıdan ziyaretçi, akraba ve arkadaş kesinlikle kabul
edilmeyecektir. Bu alanlarda ve personel transferlerinde mesafenin korunmasına yönelik
önlemlerin (servis araçları için belirlenecek mesafe kurallarına uygun olarak personel
taşınması, yemekhanelerde mesafeyi koruyucu gerekli yer işaretlemelerinin yapılması,
tıbbi/bez maske kullanılması vb.) yanı sıra diğer hijyen önlemlerinin de alınması sağlanacaktır.
13. Tesis giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin (fiili olarak görev
yaptıkları süre boyunca) maske ile beraber yüz koruyucu/siperlik kullanmaları zorunlu
olacaktır. Güvenlik görevlilerine yaptıkları işlemlerden (kimlik alıp­verme vb.) sonra
kullanmaları için alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı, tek kullanımlık mendil ve atıkları için
özel çöp torbaları verilecektir.
14. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs (Covid­19)
semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin tesis yöneticisine bildirecektir.
15. Tesis yönetimince personele belirli periyotlar halinde ve herhangi bir şüpheli
durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik
vb.) halinde Koronavirüs (Covid­19) testi yaptırılacak, sonuçlar kayıt altına alınarak muhafaza
edilecek, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle
takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son negatif test sonucundan itibaren 14
günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli durumda olması
nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucu alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade
edilmeyecektir.
16. Personelin tesise girişi/görevi esnasında herhangi bir hastalık belirtisi göstermesi
halinde (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) bu
kararın “A) Genel Esaslar” bölümünün 12 nci maddesinde yer verilen hükümlere göre hareket
edilecektir. 

17. Personel, koranavirüs semptomu/şüphesi bulunan misafir ile temas etmesi
halinde nasıl hareket edeceği konusunda bilgilendirilecektir.
C) Temizlik ve Hijyen
1. Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun
dezenfeksiyonmalzemeleri ile belirlenen sıklıkta yapılacak ve bu kararın “A) Genel Esaslar”
bölümündeki 5 inci madde uyarınca hazırlanacak günlük/periyodik izleme formları ve kontrol
listeleri ile temizlik/hijyen uygulamaları düzenli olarak kayıt altına alınacaktır.
2. Temizlik personeli temizlik/dezenfekte işlemleri süresince mutlaka tıbbi/bez
maske,şeffaf yüz koruyucu siperlik kullanacaktır. (Temizlik sonrasında personel maske ve
eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atacak ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve
sabunla yıkayacaktır.)
3. Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme
işlemlerindenkaçınılacak, yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme­paspaslama tercih
edilecek, temizlik, su ve deterjan ile tek kullanımlık temizlik bezleri vasıtasıyla yapılacaktır.
4. Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmayacaktır.
Dezenfektan vb.ürünlerin güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmesi sağlanacaktır.
5. Kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı,
telefon,havlu kartı, oda kartı veya anahtarı, şezlonglar, duş bataryaları, masa/sehpa yüzeyleri
gibi elle teması yoğun olan yüzeylerin sık sık temizliği ve dezenfeksiyonu yapılacak,
günlük/periyodik izleme formları/kontrol listeleri ile temizlik/hijyen uygulamaları düzenli
olarak kayıt altına alınacaktır.
6. Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa,
bilgisayarklavyeleri, telefon ve diğer cihazların yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek gerekli
dezenfeksiyon sağlanacaktır.
7. Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak
düzenlenecek,düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık
tutulacaktır. Bu alanların zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları,
kapı kolları sık sık (mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilebilecek bir planlama
yapılacak) su ve deterjanla temizlenerek 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu kullanılarak
dezenfekte edilecek ve ünitelerden sorumlu yöneticilerce günlük/periyodik izleme formları ve
kontrol listeleri ile temizlik/hijyen uygulamaları düzenli olarak kayıt altına alınacaktır. Ayrıca
tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu bulundurulacak ve
teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse
fotoselli olmaları sağlanacaktır. El kurutma cihazlarının kullanımına izin verilmeyecektir.
8. Kapalı mahallerin sıklıkla doğal havalandırması sağlanarak, klima ve
havalandırmasistemleri Bilim Kurulunun belirlediği standartlara uygun olarak kullanılacaktır.
9. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalardan insan geçişi engellenecektir.
10. Tesis içerisinde yer alan dükkan/mağazaların; ilgisine göre Bilim Kurulunun
sektörel bazda yayınladığı rehberler ve “Tesis İçi Salgın Tedbir Planına” uygun bir şekilde
faaliyetlerine devam etmesi sağlanacaktır.

11. Koronavirüs (Covid­19) teşhisi konulan misafirin ya da tesis
personelininodasındaki nevresim, çarşaf, havlu vb. tüm tekstil malzemeleri ayrı ayrı poşetlere
konularak çamaşırhane veya tesis dışında çamaşır yıkama hizmeti alınan firmaya iletilecek ve
bu ürünlerin diğer malzemelerden ayrı olarak yıkanması sağlanacaktır.
12. Personel kullanım alanları ile misafir genel kullanım alanlarına atık
kutularıkonulacak, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi hijyen malzemeleri için
kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmeyecektir.
13. Tesis bünyesinde gıda ürünlerinin tedariğini, üretimini, hazırlığını/servisini
yapanbirimlerde çalışan personel ile bu birimlere geçici olarak giren tedarikçiler, bakım
elemanları, mal getiren şoförler vb. kişilerle yakın temasta bulunulmaması, mesafe kuralına
riayet edilmesi ve koruyucu ekipman kullanılması sağlanacaktır.
14. Tesislerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan
bireylertarafından kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçlar bireysel kullanım sonrası mutlaka
usulünce temizlenecek/dezenfekte edilecektir.

15. Tesislerde bulunan ve çok sayıda misafir tarafından kullanılan
ATMnoktası/alanlarına muhakkak el dezenfektanı konulacak, misafirlerin ATM’lere temas
etmeden önce el dezenfektanı kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı
afişler asılacaktır. Ayrıca ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeyleri her saat başı
temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
16. Şezlong, sandalye, sehpa ve oturma grupları üzerinde kumaş
minderkullanılmayacak bunların yerine yıkanabilir/silinebilir özellikte minderler kullanılacak
ve her kullanım sonrasında temizlenecektir.
17. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı
kolu,direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecektir.
Ç) Misafirlerin Tesislere Girişi
1. Konaklama tesisleri, yemekhane, spor merkezleri, plaj, hamam, sauna vb. ortak
kullanım alanları için belirlenen/belirlenecek mesafe kurallarının herhangi bir sıkıntıya mahal
vermeksizin uygulanmasına imkân verecek sayıda misafir kabulü yapacaktır.
2. Gelen misafirlerin tesislere kabulleri esnasında; termal kamera veya temassız
ateş ölçerlerle ateşlerinin ölçülmesi, vücut sıcaklığı kontrollerinde kabul edilen sıcaklık aralığı
haricinde bir tespitin yapılması ya da misafirlerin tesise girişte veya konaklamaları sırasında
herhangi bir hastalık belirtileri göstermeleri durumunda (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması,
koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) ve acil hallerde bu kararın “A) Genel Esaslar”
Bölümünün 12 nci maddesinde yer alan hükümlere göre hareket edilecektir.

3. Misafirlerin tesislere giriş işlemleri sürecinde valiz ve/veya eşyalarının bellboy
tarafından taşınması durumunda; bellboy tarafından misafirlerin eşyalarına temas edilen her
nokta taşıma işlemi bittikten sonra dezenfektan malzemelerle silinecek veya eşya taşıma işlemi
öncesinde her misafir için ayrı ayrı steril eldiven kullanılarak işlem gerçekleştirilecektir.

4. Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik
rahatsızlıkları, Koronavirüs (Covid­19) geçirip geçirmedikleri, geçirdiler ise son negatif test
tarihinden itibaren 14 günlük sürenin geçip geçmediği ve sonucu pozitif biriyle temaslı olması
nedeniyle takibe girip girmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilecektir. Koronavirüs
(Covid19) hastası olan, hastalığı atlatmış olsalar bile (uygulanan ve sonucunun negatif olduğu
bildirilen son test tarihi üzerinden asgaride 14 günlük süre geçmesi gerekmektedir.) bu durum
üzerinden asgari olarak belirlenen süre geçirmediği tespit edilen ya da test sonucu pozitif biriyle
temaslı olması nedeniyle takip altında olan misafirlerin tesise kabulleri yapılmayacaktır.
5. Misafirlerin kullanımı için resepsiyon/danışma alanlarında alkol el
antiseptiği/dezenfektanı, tıbbi/bez maske bulundurulacaktır.
6. Misafirlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca
temassız pos cihazları, online ödeme vb. yöntemler tercih edilecektir. Temaslı pos cihazı
kullanılması halinde cihazın her kullanımından sonra temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
7. Oda kartı/anahtarı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanların
kullanımının ardından uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.
8. Temas ve izleme takibinin yapılabilmesi amacıyla her misafirin bulunduğu
kattaki diğer misafirlerin (özellikle sağ ve sol yan odaları ile karşı odasında kalanların) bilgileri
tesislerden ayrılmalarından itibaren 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.
D) Misafir Odaları
1. Odalarda bulunan su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları, kapı ve pencere
kolları ile çekmece kulpları gibi misafirlerin sıklıkla temas ettiği/edebileceği tüm noktalar
misafir tesisten ayrıldığında bu kararın “C) Temizlik ve Hijyen” bölümündeki hükümlere
uygun olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
2. Odalarda bulunan şampuan, sabun, duş bonesi, vb. ürünler tek kullanımlık
olacaktır.

3. Tesis yönetimince, misafirlerin konaklama süresi göz önünde bulundurularak
her misafir için ayrı ayrı olacak şekilde gerekli tıbbi/bez maske vb. ve alkol bazlı el
antiseptiği/dezenfektanı bulundurulması sağlanacaktır.

4. Odalarda misafirin kullanımına sunulan yatak örtüsü, çarşaf, yastık kılıfı vb.
malzemeler her misafir için ayrı ayrı planlanacak, misafirin konaklama süresince belli
aralıklarla en az 60° C’de yıkanacaktır. Her misafir ayrıldıktan sonra kişisel kullanıma sunulan
malzemeler (havlu, çarşaf vb.) muhakkak temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
5. Misafir odadan ayrıldıktan sonra odanın uygun yöntemlerle
temizliği/dezenfeksiyonu ve havalandırması yapılmadan odaya yeni misafir kabul
edilmeyecektir.

E) Mutfaklar
1. Mutfaklar, bu kararın “C) Temizlik ve Hijyen” bölümündeki hükümlere uygun
olarak ilgili ünitelerde çalışan personel tarafından temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
2. Temizlik/hijyen uygulamaları ile ilgili ünitelerden sorumlu yöneticilerce
belirtilen plan uyarınca hazırlanacak günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri ile
yapılan iş/işlemler düzenli olarak kayıt altına alınacaktır.
3. Mutfaklarda tüm gıdaların temiz, gıdaya uygun nitelikte bir ekipman ile kapalı
dolaplarda ve üzeri kapalı olarak depolanmasına ve bu gıdalara mümkün olduğunca az
personelin temas etmesine yönelik önlemler alınacaktır. Çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla
işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde
muhafaza edilecektir. Ayrıca, gıda maddelerinin zeminle temas etmesini engelleyici tedbirler
alınacaktır.
4. Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili
görsel/yazılı bilgilendirme yapılacaktır.
5. Mutfaklarda çalışan personelin mutfağa girişleri iş kıyafetleri ve gerekli
koruyucu ekipmanları ile (maske, şeffaf yüz koruyucu siperlik, eldiven, galoş vb.) yapılacak ve
tesislerin mutfak bölümüne bu bölümde çalışan personel haricinde herhangi birinin girmesine
kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
6. Mutfak içerisinde gerekli alanlarda sağlam, kapalı şekilde muhafaza edilebilir
çöp kovaları ile sadece maske, eldiven, şeffaf yüz koruyucu siperlik, galoş vb. hijyen
malzemelerinin atılması amacıyla atık kutuları bulundurulacaktır.
7. Gıda üretim alanı ve mutfak alanında; hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları,
el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman (özellikle hammadde ve ürün sevki esnasında
kullanılmak üzere) bulundurulacaktır.
8. Tesisin tamamında (barlar, snack barlar dâhil) servis malzemeleri bulaşık
makinesinde 60° C ve üzerinde yıkanacaktır.
F) Ortak Kullanım Alanları
1. Ortak kullanım alanları bu kararın “C) Temizlik ve Hijyen’’ bölümündeki
hükümlere uygun olarak temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
2. Yapılan iş/işlemlere ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri
ile temizlik/hijyen uygulamaları düzenli olarak kayıt altına alınacaktır.
3. İşletmede asansör kullanılıyorsa, asansör içine 1’er metre ara ile sosyal mesafe
yer işaretlemeleri yapılarak, asansörün toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla
kapasitesi belirlenecek ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılacaktır.
4. Yemek salonları, toplantı salonu, pasta salonu, çok amaçlı salon, konferans
salonu, lobi, resepsiyon alanı, oturma salonu, gösteri salonu, eğlence, animasyon alanları, satış
üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma/bekleme/yeme­içme düzenlemeleri ile havuz çevresi
ve kıyıda bulunan gölgelikler/şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları mesafe planına
uygun olarak düzenlenecek, mesafeye ilişkin önlemler alınarak gerekli işaretlemeler yapılacak
ve plana uygun kapasiteden fazla misafir kabul edilmeyecektir.
5. Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirler için ortak kullanım
alanlarında mesafe şartı aranmayacaktır.

6. Tesis içerisinde bulunan mini klüpler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığınca kreşler için belirlenen usul ve esaslar göre faaliyetlerini yürütebilecektir. Kapalı
alanlardaki çocuk oyun alanlarının faaliyetlerine ise izin verilmeyecektir.
7. Tesis içerisinde lobi/bekleme salonu alanları dahil olmak üzere oturma alanları,
kafe, plaj, havuz vb. ortak kullanım yerlerinde kesinlikle tavla, okey, iskambil kağıdı vb.
materyal bulundurulmayacaktır.
a. Restoran, Lokanta ve Yeme İçme Yerleri
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından restoran, lokanta, kafeler ile içinde
yemeiçme alanı bulunan dinlenme tesisleri, kitapçılar, büfe ve kantinler ile diğer işletmelerin
restoran­kafe bölümleri dahil tüm yeme­içme yerleri belirlenen tedbirlere uygun bir şekilde
faaliyetlerini yürütecektir.
1.Girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini antiseptikle
temizlemelerinden sonra girişleri sağlanacaktır.
2.Maskesiz misafir içeri alınmayacak, yanında maske yoksa verilmek üzere maske
bulundurulacaktır. Misafirlerin yeme­içme faaliyeti dışında ve masadan kalktıklarında maske
takması sağlanacaktır.
3.Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve
açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenir. Tesisin içinde
veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5
metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılır.
4.Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana
sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecektir. Grup halinde gelen müşteriler için masa
birleştirmeleri yapılması halinde yan yana sandalyeler arası 60 cm ve diğer masalarla 1,5 metre
mesafe korunacak şekilde gerekli düzenleme yapılacaktır.
5.Masaların sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacaktır. Masa yanlarına sandalye
konularak oturma düzeni oluşturulmayacaktır.
6.Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni
uygulanacak veya iki masa birleştirilerek kullanılacak, böylece karşılıklı oturma mesafesi
artırılacaktır.
7.Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya
daire) her masa için uygulanacaktır.
8.Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler
arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenecektir. Personel ile müşterinin doğrudan yüz yüze
kaldığı bar masaları en az 1 metre genişlik olması ve bu alanlarda görev yapan personelin maske
ve siperlik kullanması şartı ile kullanılacaktır.
9.Yemek/ara öğün saatleri yoğunluğa sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenecektir.
10.Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulacaktır.
11.Lokanta/restoran alanlarında servis ekipmanları servis öncesi ve sonrası düzenli
olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
12.Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri
cihazların aynı personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilecektir.

13.Masa üzerinde ortak kullanıma özgü tuzluk, biberlik, peçetelik vb. materyal
bulundurulmayacak, mümkünse bunların yerine tek kullanımlık tuz, biber, peçete
kullandırılacaktır. Tek kullanımlık olmayan masa üstü her türlü donanım her müşteri
kullanımından sonra deterjan ve yüzeyin niteliğine uygun hijyen malzemesi temizlenecektir.
14.Kullanılacak metal çatal, kaşık, bıçaklar gerekli hijyen şartlarında temizlendikten
sonra kapalı alanlarda muhafaza edilecek ve el değmeden misafirlere sunulacaktır.
15.Yemek masaları ve mobilyalarının sıklıkla temasa maruz kalan yüzeyleri, (menü
vb.) masa üstü ekipmanları (tek kullanımlık olanlar hariç) alkol bazlı ürünler ile her misafirin
kullanımı sonrasında temizlenecektir.
16.Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete,
menü vb. malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve
dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete
kullanılacaktır.
17. “Açık Büfe” uygulamasının sürdürülmesi durumunda; büfede bulunan yiyeceklerin
misafirler tarafından alınmasını ve misafirlerin yiyeceklerle temas kurmasını engelleyici bir
yöntem geliştirilecektir. İstenen yiyeceklerin önlemler dahilinde bir görevli tarafından
misafirlere servis edilmesi sağlanacaktır.
18.Lokanta/restoranlar, misafir ve personelin ulaşabileceği alanlarda alkol bazlı el
antiseptiği/dezenfektanı, talep edilmesi halinde verilmek üzere maske vb. hijyen malzemeleri
bulunduracaktır.
19.Lokanta/restoran dışında self servis usulü ile yiyecek ve içecek hizmetinin mümkün
olduğunca verilmemesi esas olacaktır. Bu tarz hizmet verilmesi durumunda açık büfeler için
uygulanacak kurallar çerçevesinde yeme/içme sunumu yapılacaktır.
b. Yüzme Havuzları
Bu kararın “C) Temizlik ve Hijyen” bölümünde belirlenen şartlara ek olarak;
1. Havuz suyunun, havuz çevresinin temizliği ve hijyeni azami ölçüde
sağlanacaktır.
2. Havuz suyundaki klor seviyesi açık havuzlarda 1­3 ppm, kapalı havuzlarda 1­1,5
ppm arasında tutularak klor seviyesinin periyodik olarak kontrolü sağlanacaktır.
3. Kapalı olan havuzların metrekaresi hesaplanarak aynı anda havuz alanında 4
metrekareye 1 kişi, havuzda 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kişi sayısına sınırlandırma
getirilecektir.

4. Temas ve izlem takibinin sağlanabilmesi amacıyla kapalı havuza girişler kayıt
altına alınarak asgari 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.
5. Misafirlerin havlulara temasını önlemek için havlu sunumu bir görevli
tarafından gerekli koruyucu ekipmanlarla sağlanacak veya havlular poşetlenmiş bir şekilde
misafirlere teslim edilecek ayrıca havluların günlük olarak değiştirilmesi ve her kullanım
sonrasında en az 60° C ve üzerinde yıkanması sağlanacaktır.
6. Kullanıma sunulacak şezlong, sehpa vb. malzemelerin her kullanım sonrası
uygun araçlarla temizliği/dezenfeksiyonu yapılacaktır.

7. Dinlenme koltukları ve şezlongların yerleştirilmesi esnasında mesafe kuralına
(en az 1,5 metre) riayet edilecektir. (Aynı aileden olan, aynı odada veya evde konaklayan
misafirler arasında sosyal mesafe şartı aranmaz.)
8. Çocuk kapalı yüzme havuzlarının da kapasitesi belirlenerek 8 metrekareye 1
çocuk olacak şekilde ebeveyn gözetiminde kullanılması sağlanacaktır.
9. Açık/kapalı havuzlarda Koronavirüs (Covid­19) kapsamındaki tüm işleyişten
sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulacaktır.
10. Açık/kapalı havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri vb. aktiviteler
yapılmayacaktır.
c. Plajlar ve Yüzme Alanları
c.1. Plaj ve Yüzme Alanlarında Genel Önlemler
1. Plaj ve yüzme alanlarına Koronavirüs (Covid­19) salgınına ilişkin uyulması
gereken hijyen kurallarının yer aldığı bilgilendirme panoları/levhaları yerleştirilecektir.
2. Plajlarda kullanılacak duşlarda duş bataryası, musluk, sabunluk vb.
materyallerin mümkünse sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilecek ve bu alanların
temizliği kurallara uygun şekilde yapılacak, düzenli olarak dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
3. Plaj ve yüzme alanlarında bulunan kafe, restoran vb. hizmet bölümleri bu kararın
F/a bölümünde belirlenen şartlar çerçevesinde hizmet sunacaktır.

4. Plaj ve yüzme alanları çevresinde bulunan içecek dolapları ve oturma grupları
sıklıkla temizlenerek ve dezenfekte edilecek, bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el
antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır.

5. Misafirlerin, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları,
online ödeme vb. yöntemlerini tercih etmesi sağlanacaktır.
c.2. Personele Yönelik Önlemler
Bu kararın “B) Personel ve Eğitim” bölümünde belirlenen şartlara ek olarak;
1. Plaj ve yüzme alanlarında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli
olarak görev yapacaktır.
2. Plajlarda ve yüzme alanlarında hizmet verilirken en az 1 metrelik mesafe
kuralına uyulacaktır.
3. Personelin dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi koruması ve maske
takmaya devam etmesi sağlanacaktır.
c.3. Plajlar ve Yüzme Alanlarında Ortam Düzenlemesi
1. Plaj alanında belirlenen/belirlenecek kapasitenin üzerinde kalabalık oluşmasını
engellemek için gerekli önlemler alınacaktır. 

2. Plaj alanlarına çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişi ve dinlenme alanları arası
mesafe en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde şezlonglar/dinlenme materyalleri yerleştirilecek,
bu sistematikle hizmet verilecek alanların kapasitesi belirlenecektir. (Aynı aileden olan, aynı
odada veya evde konaklayan misafirler arasında mesafe şartı aranmayacaktır.)
3. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde
düzenlenecektir.
4. Localarda mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılacak, loca
alanlarında 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecektir. (Aynı aileden olan, aynı
odada veya evde konaklayan misafirler arasında mesafe şartı aranmayacaktır.)
5. Soyunma kabinlerinin kullanımında mesafeye dikkat edilecek ve kabinler her
kullanımdan sonra dezenfekte edilecektir.
6. Su etkinliklerine katılım göstermek isteyen müşterilerin kayıtları alınarak 14 gün
süreyle muhafaza edilecektir.
7. Aynı anda birden fazla kişinin kullandığı su etkinlikleri (banana vb.) yapılıp
yapılmayacağı hususunda; Bilim Kurulu tarafından bu konuya ilişkin yayınlanacak rehber esas
alınacaktır.
8.Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri (jet ski, sörf vb.) yapılabilecek, etkinlik
sonrasında kullanılan araç/ekipmanlar, can yelekleri su ve deterjanla temizlenecek/dezenfekte
edilecektir.
9. Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge
yeleği vb. ekipmanlar faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılabilecek ve
kullanıldıktan sonra dezenfekte edilecektir.
10. Deniz paraşütü vb. su etkinliklerinde (çalışanlar dahil) tekne kapasitesinin
%50’si kadar kişi alınacaktır.
c.4. Plajlar ve Yüzme Alanlarını Kullanan Müşterilere Yönelik Önlemler
Konaklama tesisinin genel misafirleri için alınacak önlemlere ilave olarak;
1. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi hastalık semptomları olan,
Covid­19 hastası ve temaslısı olan kişi/kişilerin plaj ve yüzme alanlarını kullanmalarına
müsaade edilmeyecektir.
2. Covid­19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker vb.
hastalığı olan kişi/kişiler, plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli olmaları
konusunda uyarılacaktır.
3. Misafirlerin kişilerle yüz yüze olma, konuşma vb. etkinliklerde mesafenin
korunmasının yanı sıra maske takmaları da sağlanacaktır. Plaj ve yüzme alanlarına girişte
maskesi olmayanlar için yeterli miktarda maske bulundurulacaktır.

4. Plajlarda el hijyenini sağlamak için, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve
sabunla yıkanması sağlanacaktır. (Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal
sabun yeterlidir. Su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az
%70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır.)
5. Misafirlerin havlulara temasını önlemek için havlu sunumu bir görevli
tarafından gerekli koruyucu ekipmanlarla sağlanacak veya havlular poşetlenmiş bir şekilde
misafirlere teslim edilecek ayrıca havluların günlük olarak değiştirilmesi ve her kullanım
sonrasında en az 60° C ve üzerinde yıkanması sağlanacaktır.
6. Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olacak, kimseyle
paylaşılmayacaktır.

7. Koronavirüs (Covid­19) temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında
uzun süre kalınmaması, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde gerekli uyarılar/
anonslar yapılacaktır.
c.5. Plajlar ve Yüzme Alanlarının Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması
Bu kararın “C) Temizlik ve Hijyen” bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;
1. Yüzme alanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektanlar
kullanılacaktır.
2. Tesislerde duş yerleri ve tuvaletlerde mesafe kuralına dikkat edilecektir.
3. Duş, kabin, tuvalet vb. alanların kapı ve pencereleri açılarak sık sık
havalandırılması sağlanacaktır.

4. Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmayacaktır.
5. Ödemelerde bu kararın Ç/7 maddesi esas alınacaktır.
d. Termal/Kaplıca Otellerinde Alınması Gereken İlave Önlemler
d.1. Termal/Kaplıca Havuzlarında Alınması Gereken Genel Önlemler
1. Termal/kaplıca alanları mümkünse randevu sistemi ile çalışacaktır. Yapılan
bütün işlemler (tarih, müşterinin hangi alanları kullandığı, hizmet eden personel ile giriş­çıkış
saatleri) kayıt altına alınacaktır.
2. Termal/kaplıca alanlarına, Covid­19 salgını ile ilgili olarak uyulması gereken
hijyen kurallarının yer aldığı bilgilendirme panoları/levhaları yerleştirilecektir.
3. Termal/kaplıca alanlarının girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik
alkol içeren kolonya bulundurulacaktır. El antiseptiğinin/dezenfektanının doluluk durumu
belirli aralıklarla kontrol edilecek ve her zaman dolu olması sağlanacaktır.
4. Termal/kaplıcalarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren masaj, peloidoterapi
gibi uygulamalar Covid­19 bulaşı açısından riskli olduğundan yapılmayacaktır.

5. Termal/kaplıca alanlarında toplu egzersiz, inhaloterapi gibi aktiviteler
yapılmayacaktır.

6. Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü olanlarının
kullanımı tercih edilecek ve bu malzemelerin temizliği, kurallara uygun bir şekilde yapılacak,
dezenfeksiyonu ise düzenli olarak sağlanacaktır.
7. Termal/kaplıca kısımlarındaki açık ve kapalı termal havuzlara ilişkin bu kararın
F/b bölümüne göre hareket edilecektir.
8. Termal/kaplıca alanlarında bulunan kafe, restoran vb. tesisler bu kararın F/a
bölümünde belirlenen şartlar çerçevesinde hizmet sunacaktır.
9. Konaklama tesisi içinde müstakil bir termal/kaplıca hizmeti veriliyor ise hizmet
sunulan tüm alanların metrekaresi hesaplanarak aynı anda kaplıcada 4 metrekareye 1 kişi olacak
şekilde kişi sayısına sınırlandırma getirilecektir.

d.2. Personele Yönelik Önlemler
Bu kararın “B) Personel ve Eğitim” bölümünde belirlenen şartlara ek olarak;
1. Kaplıcalarda Covid­19 kapsamındaki tüm işleyişten sorumlu en az bir personel
sürekli olarak görev yapacaktır.

2. Kaplıcalarda hizmet verme sırasında en az 1 metre olan mesafe kuralına
uyulacaktır.
3. Çalışan personelin buharlı ortamlar dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme
alanlarında kuralına uygun tıbbi/bez maske veya yüz koruyucu siperlik kullanması ve 1 metrelik
mesafe kuralına riayet etmesi sağlanacaktır.
d.3. Termal/Kaplıca Kısımlarında Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Önlemler
1. Sağlık personeli, muayene, tıbbi müdahale gibi Koronavirüs (Covid­19)
açısından riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine
uygun çalışacaktır.
2. Sağlık personeli tıbbi/bez maske takacak, aerosol oluşturan işlemler sırasında
FFP2/N95 maskenin yanı sıra eldiven ve yüz koruyucu siperlik kullanacaktır.
3. Sağlık personeli, kaplıcayı kullanan kişi/kişileri günlük olarak takip edecektir.
d.4. Termal/Kaplıca Kısımlarını Kullanan Müşterilere Yönelik Önlemler
Konaklama tesisinin genel misafirleri için alınacak önlemlere ilave olarak;
1. Mesafenin sağlanamadığı sıra banyosu gibi alanlarda, banyoların bir atlanarak
(bir dolu bir boş olacak şekilde) kullanılmasına yönelik planlama yapılacaktır.
2. Girişte maskesi olmayanlar için yeteri kadar maske bulundurulacaktır.
3. Kişilerin mümkünse kendilerine ait havlu, bornoz ve peştemal
getirmesi/kullanması teşvik edilecektir. İşletme tarafından sağlanan havlular kişiye özel olacak,
havlu, bornoz, peştemal vb. tekstil ürünlerinin her kullanım sonrası en az 600 C’de yıkanması
sağlanacaktır.

4. Müşterilerin kaplıca havuzu ve sıra banyosu çevresindeki plastik ve metal
yüzeylere dokunması halinde ellerini su ve sabunla yıkamaları ya da el antiseptiği kullanmaları
sağlanacaktır.
5. Koronavirüs (Covid­19) temas riskini artıracağından kaplıca havuzu ve sıra
banyosunda uzun süre kalınmaması yönünde gerekli uyarılar yapılacaktır.
6. Özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış olan bebek/çocukların havuz ve
banyoları kullanmasına müsaade edilmeyecektir.
7. Çocukların mesafeyi korumaları zor olacağından ebeveynlerinin gözetiminde
havuz ve banyoları kullanmalarına müsaade edilecektir.
d.5. Termal/Kaplıca Alanlarında Ortam Düzenlemesi
Bu kararın F/d.1 bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;
1. Kaplıca girişinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye
girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulacaktır.

2. Bütün kullanım alanlarında (özellikle havuz girişlerinde) kullanıcıların duş
alabilmelerini ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak yerler ve düzenekler
bulundurulacak ve bunların kullanımı zorunlu hale getirilecektir.

3. Dinlenme koltukları ve şezlonglar arasında en az 1,5 metre bulunacaktır.
4. Havuz kenarında yemek yenilmesine, çay/kahve/su içilmesine müsaade
edilmeyecektir.
5. Soyunma odalarında mesafe kuralına dikkat edilecek ve kabinler her
kullanımdan sonra temizlenecektir.
6. Fizik tedavi birimlerinde kullanılan cihazların mesafe kuralına göre
yerleştirilmesi sağlanacaktır.
7. Fizik tedavi birimlerinde kişisel odalardaki uygulamalar sırasında mesafe
kuralına dikkat edilecek, bu alanlarda çoklu kullanıma izin verilmeyecektir.
8. Aynı anda birden fazla kişinin katıldığı tedaviler (inhalatoryum, egzersiz, fizik
tedavi uygulamaları vb.) salgın süresince uygulanmayacaktır.
d.6. Termal/Kaplıca Alanların Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması
Bu kararın “C) Temizlik ve Hijyen” bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;
1. Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araç­gerecin her
kullanımdan sonra uygun şekilde temizliği yapılacaktır.
2. Termal/kaplıcalarda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış
dezenfektanlar kullanılacaktır.
3. Termal/kaplıcalarda banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde mesafe kuralına dikkat
edilecektir.
 
4. Ödemelerde bu kararın Ç/7 maddesi esas alınacaktır.
5. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerde havalandırma işlemi temiz
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile bu
konuda yetkili kurum ve kuruluşlarının belirlediği standartlara göre havalandırma ve klima
sistemleri çalıştırılacaktır.
e­ Sauna, Hamam ve SPA
e.1. Personele Yönelik Önlemler
Bu kararın “B) Personel ve Eğitim” bölümünde belirlenen şartlar esas alınarak;
1. Personelin tümü hamam, sauna, buhar odaları dışındaki ön ofis, resepsiyon ve
dinlenme alanlarında kuralına uygun şekilde maske kullanacaktır. Maske nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilecek, bu işlemin öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır.
e.2. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzileri Kullanan
Müşterilere Yönelik Önlemler
Bu kararın F/d.4 bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak;
1. Kese, lif, sünger gibi müşteri tarafından kullanılacak malzemeler müşteriye özel
olacak ve başka bir müşteri tarafından kullanılmayacaktır.
2. Ortak kullanılan materyaller (hamam tası vb.) ise her kullanım sonrasında su ve
sabunla mutlaka yıkanacak, dezenfekte edilecektir.
e.3. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde Genel
Önlemler
1. Bu alanlara Covid­19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren afişler herkes
tarafından görülebilecek şekilde asılacaktır.
2. Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
3. Kapalı havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri vb. aktivitelere müsaade
edilmeyecektir.
4. Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin mümkünse sensörlü olanları
kullanılacaktır.
5. Bu alanlardaki kafe, restoran vb. hizmet bölümleri bu kararın F/a bölümünde
belirlenen şartlar çerçevesinde hizmet sunacaktır.
6. Bu alanların otel, apart otel vb. konaklama tesisi içinde olması durumunda;
Sağlık Bakanlığının “Konaklama Tesisleri İçin Korunma ve Kontrol Önerileri”nde yer verilen
usul ve esaslara uyulacaktır.
e.4. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde Ortam
Düzenlemesi
Bu kararın F/d.1 bölümünde belirlenen şartlara ilave önlem olarak;
1. Hamam, sauna, buhar odaları ve jakuzilerde (çalışanlar dahil) 4 metrekareye 1
kişi olacak şekilde kapasite belirlenecektir.
2. Kapalı havuzlarda 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecektir.

e.5. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerin Temizliği,
Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması
Bu kararın F/d.6 bölümünde belirlenen şartların uygulanması esas olacaktır.
1. Serinleme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmasına müsaade
edilmeyecektir.

f­ Plaj, Yüzme Alanları ve Kapalı Havuzlarda Çalışan Cankurtaranlara Yönelik
Önlemler
1. Cankurtaranlar, kişisel koruyucu ekipman (FFP2/N95 maske, eldiven, şeffaf yüz
koruyucu siperlik) kullanılması esasına riayet edecektir.
2. Resüsitasyon (canlandırma) işlemi; suni solunum maskesi, balon ventilasyon ile
sağlanacaktır.
3. Cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım gibi Covid­19 açısından risk taşıyan
işlemler yaptığından standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun şekilde çalışmaları
sağlanacaktır.
4. Canlandırma ve ilkyardım işlemlerinin 1 metreden yakın temas gerektiren ve
aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle suni solunum maskesi ve balon ventilasyon
kullanılacak, ağızdan ağıza solunum tercih edilmeyecektir.
g­ Spor Salonları/tesislerinde Alınması Gereken Genel Önlemler
1. Spor salonlarına, Covid­19 ile ilgili mücadele kapsamında uyulması gereken
kuralları içeren afişler (el yıkama, maske kullanımı ve spor salonunun içinde uyulması gereken
kurallar) asılacaktır.
2. Spor salonlarının girişlerinde uygulanan parmak/avuç izine dayalı geçiş
sistemleri salgın süresince kullanılmayacaktır.
3. Spor salonlarında görevli personel ile misafir/üyelerin tıbbi/bez maske
kullanması zorunlu olacaktır. (Bu kapsamda, personel ve misafir/üyelerin spor faaliyetleri
dışında maske kullanması hususuna özellikle dikkat edilecektir.)
4. Spor salonlarında misafir/üye ve personel tarafından kullanılmak üzere alkol
bazlı el antiseptiği bulundurulacak ve anılan kişi/kişilerin ellerini dezenfektan ile temizledikten
sonra spor yapacakları alana geçmeleri hususuna dikkat edilecektir.
5. Spor salonunun kapasitesi her 6 m2
’ye bir kişi olacak şekilde belirlenecektir.
6. Spor salonlarındaki çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve
çalışanlarla yakın teması söz konusu olduğundan mesafe kuralının en az 2 metre olacak şekilde
uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.
7. Spor salonundaki ekipmanlar (koşu bandı/bisiklet vb.) arasında en az 2 metrelik
bir mesafe olacak ve bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
8. Misafir/üyeler randevu ile kabul edilecektir.

9. Belirlenen sayıda müşteri olması halinde yeni üye girişini engellemek üzere giriş
kapısının her iki tarafından tutturularak asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir
kordon/şerit, plastik duba vb. materyallerin iş yerlerinde bulundurulması sağlanacak ya da bu
amaca hizmet edebilecek alternatif bir sistem kurulacaktır.
10. Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kayıt altına alınacaktır.
11. Spor salonları, üyeleri ile yaptıkları üyelik sözleşmelerine Covid­19 politikaları
ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama ekleyecektir.
12. İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık
süreçleri hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında (açık alanlar dahil) takım
ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle
yakın temasını gerektiren (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.)
antrenmanlar yapılmayacaktır.
13. Güreş, karate, boks, taekvwando vb. spor faaliyetlerinin temassız antrenmanları
ile diğer spor amaçlı etkinlikler (yoga, plates, zumba vb.) metrekareye düşen insan sayısını ve
2 metre mesafe şartını ihlal etmemek şartı ile yapılabilecektir.
14. Herkes tarafından ortak kullanılan su sebili vb. araçların kullanımına izin
verilmeyecek, self servis yiyecek ve içecek ikramları ancak bir çalışan tarafından gerekli hijyen
şartları sağlandıktan sonra yapılabilecektir.
15. Müşterilere kendi içeceklerini getirmeleri hususunda bilgi verilecektir.
1

Karar No : 2020 - 45 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 45 -
Karar Tarihi : 02/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü saat 20.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiş olup;
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 2020/37 sayılı kararı spor
merkezleri/tesislerinin 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 24.00’a kadar faaleyitlerine
başlamasına karar verilmişti.
COVID-19 enfeksiyonu damlacık ve temas yoluyla bulaşmakta olup, spor merkezleri
ve tesislerinin Koronavirüs (COVID-19) bulaş açısından risk oluşturması sebebiyle belirtilen
yerlerde uyulması gereken kurallar yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Spor Merkezleri/Tesislerinin faaliyetlerini sürdürürken aşağıda belirtilen
önlemlere uyulmasına;

A) GENEL ESASLAR
1.Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için bu Genelge dışında diğer
Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş/edilecek tedbirlere de
işletmelerin uymaları için gerekli tedbirler ve kararlar alınacak, Bakanlıklar ve kamu kurum
veya kuruluşlarının almış olduğu kararlar kapsamında uygulamada sorun olması durumunda
gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra uygulamanın yürütülmesi sağlanacaktır.
2.Tüm işletmeler için temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve
personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde
ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin
yaklaşımını ve alınacak önlemleri kapsayan “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır.
Bu planın hazırlanması için Sağlık Bakanlığının yayınladığı COVID-19 Rehberinin ilgili
bölümünden yararlanılacak ve bu Planda aşağıdaki hususlara yer verilmesi sağlanacaktır.
a. İşletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları,
b. İşletme, müşteri ve çalışanlara ilişkin tedbirler, denetim ve sosyal mesafe önlemleri,
c. İşletme personeline yönelik takip ve denetimin ne şekilde olacağı,

d. Müşterilerin ve personelin işletmenin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken
sağlık ve hijyen kuralları,
e. Genel kullanım alanlarının (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı
(en fazla 2 saati aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve
malzemeler ile bunların kullanımlarına ilişkin standartlar,
f. İşletmeye kabulü yapılacak gıda, temizlik vb. maddeler gibi işletme dışından gelen
her türlü malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek
işletme personelinin ad, soyad ve telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza indirilmesine
yönelik tedbirler (ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına
alacak ve bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.),
g.Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde
ulaşılacak/yönlendirilecek işletmeye en yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası,
kuruluşta irtibata geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları, yer alacaktır.
3.Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen
çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler
dikkate alınarak güncellenecektir.
4.Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü
olacaktır. Genel kullanım alanlarına ve antrenman düzenine ilişkin bu Genelgede belirtilen
mesafeler göz önüne alınarak gerekli plan hazırlanır, tesisin müşteri kapasitesi mesafe planına
göre belirlenir, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilir ve kapasite bilgisi tesisin
girişinde görülebilir bir yere asılır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir
ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması
gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenir.
5.Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere
hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin
günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.
6.Koronavirüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları kullanarak günlük olarak
işletmede alınan tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave
tedbirler konusunda işletme sahibini/yönetimini bilgilendirecektir.
7.İşletme İçi Salgın önleme Tedbir Planı kapsamında uyulması gereken kuralları
gösteren afişler işletmede personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılacaktır.
8.İlgili federasyonlarının izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri
hariç olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar,
müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın temas gerektiren
antrenmanlar yapılmayacaktır. (futbol, basketbol, voleybol, taekwondo, güreş, karate vb.)
9.Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında içeride 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde
girişlere müsaade edilecektir. Bu alanlarda yapılacak her türlü aktivite için kişiler arası mesafe en
az 2 metre olarak belirlenecektir.
10.Güreş, karate, boks, taekwondo vb. spor faaliyetlerinin temassız antrenmanları ile diğer
spor amaçlı etkinlikler (yoga, plates, zumba vb.) metrekareye düşen insan sayısını ve 2 metre mesafe
şartını ihlal etmemek şartı ile yapılabilecektir.
11. Spor faaliyetleri dışında spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında maske takılması
zorunlu olacaktır. (Bez maske takılması yeterlidir. N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır.)
12.Kafe tarzı yeme içme yerleri Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma
rehberine göre hizmet verebilir.
13.Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlerin girişine Covid-19 önlemleri ile ilgili afişler (el
yıkama, maske kullanımı ve içeride uyulması gereken kurallar) asılacak, uygun yerlerde el
antiseptiği bulundurulacaktır.

14.Varsa girişlerde uygulanan parmak/avuç izine dayalı geçiş sistemleri geçici olarak
kullanılmayacaktır.
15.Koşu bandı/bisiklet vb. ekipman, aralarında en az 2 metre olacak şekilde
yerleştirilecektir.
16.Müşteriler randevu ile kabul edilecek, içeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış
kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulacaktır. Bu uygulama,
kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şeritle
olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi blokaj bir materyalle de sağlanabilecektir.
17.Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilecektir. (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta
kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir.)
18.Giriş ve çıkışlara pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulacak ve düzenli olarak
boşaltılacaktır.
19.Üyelik sözleşmelerine Covid-19 politikaları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili
açıklama eklenecektir.
20. Bu alanlarda herkes tarafından ortak kullanılacak şekilde (su sebili, meyve ikramı vb.)
self servis yiyecek ve içecek ikramları yapılmayacaktır. Bu tür ikramlara ancak bir çalışan tarafından
gerekli hijyen şartları sağlandıktan sonra yapılabilecektir.
21.Müşterilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulacaktır.
22.Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlere misafir alınmayacaktır.
23.Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında müşterilerin beklemesine izin
verilmeyeceklerdir.
24.Su ve sabuna erişim kolay olacak ilgili alanlarda tek kullanımlık kâğıt havlu bulunması
sağlanacaktır.
25.İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.
26. Her müşteriye sunulacak her türlü malzeme tek kullanımlık malzeme olmasına dikkat
edilecek, bu mümkün olmadığı takdirde her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60oC’de
yıkanacaktır.
27.Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılacaktır.
28.Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her
misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilecektir. Kullanımdan sonra cihazların
silinmesi ile ilgili uyarı afişleri spor salonu içinde farklı noktalara asılacaktır. Bu konuda sesli
anonslar yapılacaktır.
29. Müşterilerin tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik
edilecek, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenecektir.
B) MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER
1. Girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38oC’den yüksek olanlar ile ateş, öksürük, burun
akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, Covid-19 vakası veya temaslı olanlar içeri alınmayacak,
tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
2. Müşteriler randevu ile gidecek ve randevu saatine uyacaktır.
3. İçeride uyulması gereken kuralları açıklayan bilgilendirme afişleri görünür yerlere
asılacaktır.
4. Müşteriler yanlarında kişisel havlu ve mat vb. malzemeleri götürecek, havlular işletme
tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli tarafından verilecek, mat türü malzemenin de
her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanacaktır.

5. Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki mesafe korunacaktır.
6. Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler yapılmayacaktır.
7. İçeri girdikten sonra eller yıkanacak ya da el antiseptiği kullanılacaktır.
8.Mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmayacak, dokunulduğunda el antiseptiği
kullanılacaktır.
9. Ağırlık Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer müşteri kullanmalı, her
müşteri sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmelidir.
10. Spor sırasında eller yüze değdirilmemelidir.
11. Yiyecek ve içecek talebinde bulunulmamalıdır.
C) PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER
1. Çalışan personelin Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilenmesi sağlanacaktır.
2. Çalışanların giriş kapısında ateş ölçümü yapılacak, ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz
koruyucu siperlik kullanacak, ateşi 38o C’dan yüksek olanlar içeri alınmayacaktır. Ateş, öksürük,
burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, Covid-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi
maske takılarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
3. Çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanacaktır.
4. Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır.
5. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak, el hijyenini sağlamak için, eller
en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği kullanılacaktır.
6. Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik mesafeyi koruyacak ve maske
takmayı sürdürecektir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun
yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanacaktır.
Ç) TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE HAVALANDIRMA
1. Her gün düzenli olarak temizlik yapılacaktır.
2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilecek, toz çıkaran fırça
ile süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır.
3. Temizlikte özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa
yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi) temizliğine dikkat edilecek, bu
amaçla su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu
kullanılabilecektir. Tuvalet dezenfeksiyonu için ise 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacaktır.
4. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz
yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek gerekli dezenfeksiyon sağlanacaktır.
5. Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak temizlenecek, %70’lik alkol
ile dezenfekte edilecektir. Bu aletlerin sık dokunulan yüzeyleri her müşteriden sonra
temizlenecektir.

6. Temizlik için Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları
kullanılabilecektir.
7. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde
temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerin en az 60o C’de yıkanacaktır.
istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına izin
verilmemelidir.
8. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılacaktır.
9. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulacak, hava ile el kurutma
cihazları çalıştırılmayacaktır.
10. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak, su ve sabunlar mümkünse fotoselli olacaktır.
11. Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her müşteri kullanımından sonra tekrar
yapılacaktır.
12. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacak, temizlik
sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp spor salonundaki çöp kutusuna atacak, ellerini
en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.
13. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerin havalandırması temiz hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacaktır.
14. Spor salonları sık sık havalandırılacaktır.

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 02.06.2020
 

Karar No : 2020 - 44 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 44 -
Karar Tarihi : 02/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü saat 20.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması
azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi
duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve
bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir
alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiş olup;
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 2020/37 sayılı kararı ile sosyete pazarı
olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb.
zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve
mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlere başlanmasına karar
verilmişti.
Sosyete pazarları giyim, ayakkabı, çanta, süs eşyası, oyuncak vb. ürünlerin satıldığı,
kalabalığın yoğun olduğu yerler olup, Koronavirüs (COVID-19) bulaş açısından risk oluşturması
sebebiyle sosyete pazarlarında riski en aza indirmek amacıyla uyulması gereken kurallar yeniden
değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Sosyete pazarlarının faaliyetlerini sürdürürken aşağıda belirtilen önlemlere
uyulmasına;

Genel Önlemler
1. Pazar için temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve personelde hasta,
semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları,
hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımını ve alınacak önlemleri kapsayan
“Pazar İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır. Bu planın hazırlanması için Sağlık Bakanlığının
yayınladığı COVID-19 Rehberinin ilgili bölümünden yararlanılacak ve bu planda aşağıdaki
hususlara yer verilmesi sağlanacaktır.
a. Pazar koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları,
b. Pazar, müşteri ve çalışanlarına ilişkin tedbirler, denetim ve mesafe önlemleri,
c. Pazar personeline yönelik takip ve denetimin ne şekilde olacağı,
d. Müşterilerin ve personelin pazarın tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken sağlık
ve hijyen kuralları,

e. Genel kullanım alanlarının (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (en
fazla 2 saati aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler
ile bunların kullanımlarına ilişkin standartları,
f. Pazara kabulü yapılacak gıda ve temizlik maddeleri gibi pazar dışından gelen her türlü
malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek pazar
personelinin ad, soyad ve telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza indirilmesine yönelik
tedbirler (ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına alacak ve
bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.),
g. Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde
ulaşılacak/yönlendirilecek pazara en yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası, kuruluşta
irtibata geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları, yer alacaktır.
2. Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar,
getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave
tedbirler dikkate alınarak güncellenecektir.
3. Pazara gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde alışveriş yapıp bahse
konu alanlardan ayrılması esas olacaktır. Bu kapsamda, müşterilere en az 1 metre mesafe kuralına
riayet etmeleri, uzun süre pazar içinde kalmamaları yönünde afiş, sinevizyon, anons vb.
yöntemlerle gerekli uyarılar yapılacaktır.
4. Pazarların tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınmalıdır. Giriş-çıkışlarda
müşterilerin karşılıklı olarak temas etmesini engellemek için tedbir alınacak, mümkün olduğunca
müşterilerin tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapması sağlanacak, bu amaçla yer işaretlemeleri
ile yönlendirme yapılacaktır.
5. Kapalı pazarların içinde bulunan asansörler yalnızca özel gereksinimi olan
bireylerimiz tarafından kullanılabilecektir. Bu kapsamda, asansör içerisinde en az 1 metre
mesafeyi korumalıdır.
6. Pazarların girişlerinde ve pazar içerisinde uygun görülebilir yerlere kurallar,
mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalıdır.
7. Pazar yerlerine girişte maske kullanımı zorunlu olmalıdır. Pazar yerinde maskesiz
esnaf veya müşteri bulunmamalıdır. Maskelerin doğru şekilde kullanılması (ağzı ve burnu
kapatacak şekilde) sağlanmalıdır.
8. Pazar yerleri/alanında tezgâh ve/veya tahtalar aralarında en az 3 metre mesafe
olacak şekilde yerleştirilmelidir.
9. Pazar yerlerindeki kişi sayısı (satıcılar ve müşteriler dâhil) kapalı sosyete
pazarlarında toplam inşaat alanından varsa otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici/ odası, idari
bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabul edilmeyen alanlar
çıkarıldıktan sonra aktif müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 8 metrekareye
bir kişi şeklinde olmalıdır. Açık sosyete pazarlarında ise her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde
veya tezgâh sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılmalıdır. Müşteri kapasitesi tespit
edilmeli ve pazar yerlerinin girişine/girişlerine herkes tarafından görülebilecek bir şekilde
asılmalıdır.
10. Belediye imar müdürlükleri tarafından kapalı pazarların onaylı mimari projeleri
esas alınarak; pazarın aktif kullanım alanında aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ile varsa her
bir iş yeri için aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 8 inci maddeye göre ayrı ayrı belirlenerek, resmi
yazı ile pazar yönetimine tebliğ edilecek ve her türlü iletişim kanalları ile müşterilere
duyurulmalıdır.
11. Pazar yerine giren müşteri sayısı belirlenerek (görevlinin sayması veya turnike vb.
sistemler kullanılmak suretiyle) maksimum müşteri kapasitesine ulaşıldığında içeriye yeni müşteri
alınmamalı, bu kişi/kişiler en az 1 metre mesafe kuralına göre bekletilmelidir. 

12. Pazar yerlerinin tüm girişlerinde ve her tezgâhta el antiseptiği veya en az %70 alkol
içeren kolonya bulundurulmalıdır.
13. Yerde satış yapılmasına müsaade edilmemelidir.
14. Pazarcı esnafı sık sık el antiseptiği kullanmalıdır.
15. Tezgâh aralarındaki geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kutu ve ambalajlar
kaldırılmalıdır.
16. Pazar tezgahlarının önüne mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde yer
işaretlemeleri yapılmalıdır.
17. Deneme kabinleri kullanılmamalıdır.
18. Kapalı pazar yerlerinin havalandırılması sağlanmalıdır. Havalandırma ve klima
kullanımı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun olarak
yapılmalıdır.
19. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişi engellenmelidir.
20. Kapalı pazarlarda varsa merkezi havalandırma işlemi bina kullanımda değilken
(gece) dahi sürdürülmelidir.
21. Satışlar sona erdikten sonra pazar alanının temizliği toplu yaşam alanları için
belirlenen esaslar çevresinde yapılmalıdır.
22. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olduğu bilindiğinden pazar girişlerinde
dezenfeksiyon tüneli, dezenfektan püskürtme vb. uygulamaların kullanılmasına müsaade
edilmemelidir.
23. Sosyete pazarlarının barındırdıkları risk açısından belirlenen kurallara uygun
önlemlerin alınması ve uygulanmasından pazar yönetimi sorumludur.
24. Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar,
getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave
tedbirler dikkate alınarak güncellenmelidir.
25. Mülki idare amirleri yerel yönetimler ile koordinasyon içerisinde pazarların açılış
saatinden itibaren içeriye girecek müşteri sayısını kontrol etmek ve belirlenen kurallara uyulup
uyulmadığı hususunu denetlemek amacıyla yeterli sayıda personel görevlendirilmelidir.
26. Valiliklerce içinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunduğu beş
kişilik bir komisyon tarafından pazarda alınması gereken Koronavirüs tedbirleri açısından haftada
en az bir kez denetlenmesinin sağlanmalıdır.
Müşterilere Yönelik Önlemler
1. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. şikayetleri olan, COVID-19
tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olan müşterilerin pazar yerlerine girmemeleri konusunda
gerekli anonslar yapılmalıdır.
2. Müşterilerin pazar yerlerine maskesiz girişlerine izin verilmemelidir. Maske ağız
ve burnu kapatacak şekilde takılmalı ve pazar yerinde bulunulduğu sürece çıkarılmamalıdır.
3. Müşteriler pazar yerlerinde en az 1 metre mesafeye uymaları konusunda
uyarılmalıdır.
4. Ödemeler tercihen temassız yöntemlerle yapılmalıdır. Ödeme terminallerinde
dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenmelidir.

Esnafa Yönelik Önlemler
1. Pazarcı esnafı COVID-19, mesafe, maske kullanımı ve el temizliği konusunda
bilgilendirilmelidir.
2. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. şikayetleri olan, COVID-19
tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olan esnafın pazar yerine girişine izin verilmemeli ve bu
durumda olan kişi/kişiler tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
3. Pazarcı esnafı;
a) Ağız ve burnu kapalı olacak şekilde maske takmalıdır. Maske nemlendikçe ya da
kirlendiğinde değiştirilmeli, maskenin dış yüzüne dokunulmamalıdır. Maske değiştirmeden önce
ve sonra el antiseptiği kullanılmalıdır.
b) Tezgâh arkasında satış yaparken diğer esnafla arasındaki mesafenin en az 1 metre
olmasına dikkat etmelidir.
c) COVID-19’un damlacık yolu ile bulaşı artıracağı bilindiğinden pazarcı esnafının
bağırarak satış yapmasına izin verilmemelidir.
d) Çay/kahve/su ve yemek molalarında en az 1 metre mesafe kuralına dikkat
edilmelidir.
Lavabo/Tuvaletlerin Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu
1. Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır.
2. Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân
yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları sıklıkla dezenfekte edilmelidir.
3. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları,
kapı kolları sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
4. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
5. Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kaydedilmeli ve görünür şekilde asılmalıdır.
6. Tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalı ve devamlılığı
sağlanmalıdır.
7. Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
8. Hava ile el kurutma kullanıma kapatılmalı ve tek kullanımlık kağıt havlular tercih
edilmelidir.
9. Tuvalet temizliği yapacak personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması
sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp kapalı ve pedallı çöp
kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 02.06.2020

Karar No : 2020 - 43 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 43 -
Karar Tarihi : 02/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü saat 20.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiş olup;
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 2020/37 sayılı kararı ile yüzme havuzu,
kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü
itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’a kadar, spor merkezleri/tesislerinin 24.00’a
kadar hizmet vermeye başlamalarına karar verilmişti.
COVID-19 enfeksiyonu damlacık ve temas yoluyla bulaşmakta olup, günübirlik
hamam, sauna, buhar odaları, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları Koronavirüs (COVID19) bulaş açısından risk oluşturması sebebiyle belirtilen yerlerde uyulması gereken kurallar
yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Günübirlik Hamam, Sauna, Buhar Odaları, Jakuzi, Kaplıca ve Kapalı Yüzme
Havuzlarında aşağıda belirtilen kurullara uyulmasına;

A-GENEL ESASLAR
1.Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için bu Genelge dışında diğer
Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş/edilecek tedbirlere de
işletmelerin uymaları için gerekli tedbirler ve kararlar alınacak, Bakanlıklar ve kamu kurum
veya kuruluşlarının almış olduğu kararlar kapsamında uygulamada sorun olması durumunda
gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra uygulamanın yürütülmesi sağlanacaktır.
2.Tüm işletmeler için temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve
personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde
ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin
yaklaşımını ve alınacak önlemleri kapsayan “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır.
Bu planın hazırlanması için Sağlık Bakanlığının yayınladığı COVID-19 Rehberinin ilgili
bölümünden yararlanılacak ve bu Planda aşağıdaki hususlara yer verilmesi sağlanacaktır.
a. İşletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları,
b. İşletme, müşteri ve çalışanlara ilişkin tedbirler, denetim ve sosyal mesafe önlemleri,

c. İşletme personeline yönelik takip ve denetimin ne şekilde olacağı,
d. Müşterilerin ve personelin işletmenin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken
sağlık ve hijyen kuralları,
e. Genel kullanım alanlarının (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı
(en fazla 2 saati aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve
malzemeler ile bunların kullanımlarına ilişkin standartlar,
f. İşletmeye kabulü yapılacak gıda ve temizlik maddeleri gibi işletme dışından gelen
her türlü malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek
işletme personelinin ad, soyad ve telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza indirilmesine
yönelik tedbirler (ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına
alacak ve bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.),
g.Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde
ulaşılacak/yönlendirilecek işletmeye en yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası,
kuruluşta irtibata geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları, yer alacaktır.
3.Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen
çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler
dikkate alınarak güncellenecektir.
4.Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü
olacaktır. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin bu Genelgede belirtilen
mesafeler göz önüne alınarak oturma planı hazırlanır, tesisin müşteri kapasitesi mesafe planına
göre belirlenir, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilir ve kapasite bilgisi tesisin
girişinde görülebilir bir yere asılır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve müşteri
ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması
gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenir.
5.Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere
hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin
günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.
6.Korona virüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları kullanarak günlük olarak
işletmede alınan tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave
tedbirler konusunda işletme sahibini/yönetimini bilgilendirecektir.
7.İşletme İçi Salgın önleme Tedbir Planı kapsamında uyulması gereken kuralları
gösteren afişler işletmede personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılacaktır.
8.Söz konusu işletmelerde çalışanların ve işletmecilerin tıbbi/bez maske veya siperlik
kullanması zorunludur.
9.Müşteriler işletmeye maskeli olarak kabul edilecektir.
10.İşletme girişinde talep edilmesi halinde müşterilere verilmek üzere yeterli miktarda
maske hazır bulundurulacaktır.
11.İşletme girişinde herkesin (çalışanlar dahil) termal kamera veya temassız dijital
termometre ile ateşleri ölçülecektir. Ateşi 38 dereceden yüksek olduğu tespit edilen
müşteri/müşteriler içeri alınmayarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
12.İşletme girişlerinde dezenfektan bulundurulacak ve müşterilerin ellerini dezenfektan
ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır.
13.İşletme bünyesinde bulunan mescitler 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge
hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecektir. Mescitlerin anılan Genelge kapsamında
kullanımına ilişkin gerekli bilgilendirmeler/uyulması gereken kurallar (afiş, pano vb.) mescit
girişlerine asılacak, bu koşullar haricinde mescitlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade
edilmeyecektir.

14.Günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuziler
mümkünse randevu ile çalışmalıdır. Yapılan bütün işlemler (tarih, müşterinin hangi alanları
kullandığı, hizmet eden personel ile giriş-çıkış saatleri) kayıt altına alınmalıdır.
15.Bu alanların girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren
kolonya bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli
ve her zaman dolu olması sağlanmalıdır.
16.Günübirlik hamamlarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren köpük masajı ya da
kese gibi uygulamalar COVID-19 bulaşması açısından riskli olduğundan yapılmamalıdır.
17.Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.
18.Kapalı havuzlarda toplu egzersiz, inhaloterapi, dalış dersleri vb. aktiviteler salgın
süresince yapılmamalıdır.
19.Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı
teşvik edilmelidir.
20.Bu alanlardaki kafe ve restoran benzeri hizmet bölümleri kapalı olmalıdır. Su,
meşrubat ve ambalajlı dondurma dışında içecek ve yiyecek satışı yapılmamalıdır. Kafe ve
restoran hizmeti verilmeye başlanması durumunda COVID-19 Kapsamında Turizm İşletme
Belgeli Restoran, Lokanta, Kafe ve Yeme-İçme İşletmelerinde Alınması Gereken Önlemlere
uyulmalıdır.
21.Bu alanların otel, apart otel vb. konaklama tesisi içinde olması durumunda Sağlık
Bakanlığı COVID-19 Kapsamında Konaklama Tesisleri İçin Korunma ve Kontrol Önerilerine
uyulmalıdır.
B- ORTAM DÜZENLEMESİ
1. Günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde
COVID-19 kapsamındaki tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak
bulundurulmalıdır.
2.Bu alanlarda görünür yerlere önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve
işletmende uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.
3.Girişte ve belirli noktalarda el antiseptiği veya el yıkama lavaboları oluşturulmalıdır.
4.Bu alanlarda kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini
engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır.
5.Günübirlik Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Jakuzilerde çalışanlar dahil 4
metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.
6.Kapalı havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.
7.Sauna, masaj salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalıdır.
Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılmalı, bu alanların
mekanik temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklar ile yapılmalıdır.
8.Fizik tedavi birimlerinde kişisel odalarda yapılan uygulamalar sırasında sosyal mesafe
kuralına dikkat edilmeli, bu odalarda çoklu kullanıma izin verilmemelidir
9.Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalıdır.
10.Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalıdır. Yıkanabilir/silinebilir
minderler kullanılmalı ve her kullanımdan sonra temizlenmelidir.
11.Soyunma odalarında mesafeye dikkat edilmeli, dolaplar her kullanımdan sonra
temizlenmelidir.
12.İşletme tarafından sunulan bornoz ve havlular ambalajlı olmalıdır. Günlük olarak
değiştirilmelidir. Bornoz, havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalıdır.

C- PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER
1.Personelin çalışma tarihi, saati ve randevulu müşteri bilgisi kayıt altına alınmalıdır.
2.Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
3.Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan
veya temaslısı olan personel çalıştırılmamalıdır.
4.Personele günlük ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş (38oC derecenin üzerinde), öksürük,
burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren personel tıbbi maske takılı olarak sağlık
kurumuna yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda hareket
edilmelidir.
5.Çalışan personelin tümü günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları dışındaki ön
ofis, resepsiyon ve dinlenme alanlarında kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya
da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği
kullanılmalıdır.
6.Günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde
hizmet verme sırasında en az 1 metre olan mesafeye uyulmalıdır.
7.Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaş riskini artırabileceğinden çalışanlar
kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalıdır. Ellerin yıkanması veya
el antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır.
8.Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak
için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda
alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik
içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
9.Çalışan personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi korumalı ve
maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı
için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.
10.Bir metreden yakın temas gerektiren durumlar için tıbbi maske yeterlidir.
D- MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER
1.Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 ve
temaslısı olan kişiler günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve
jakuzileri kullanmamalıdır. Bunun için girişte sağlık beyanı alınmalı, ateş ölçümü yapılmalıdır.
Ateş (38oC derecenin üzerindeki), öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse,
tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı COVID-19
Rehberi doğrultusunda hareket edilmelidir.
2.Kişiler mesafeye (en az 1 metre) uymaları konusunda uyarılmalıdır.
3.Su ve buharla maskenin ıslanabileceği alanlar dışında beklerken, dinlenirken ya da
soyunup giyinirken kişiler maske takmalıdır. Girişte maskesi olmayanlar için maske
bulundurulmalıdır.
4.El hijyeni el hijyenine dikkat edilmelidir. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun
kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
5.Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştamal getirmesi/kullanması teşvik
edilmelidir. Havlular kişiye özel olmalıdır. Havlu, bornoz, peştamal vb. tekstil ürünleri en az
60 derecede yıkanmalıdır. 

6.Hamam tası kese, lif, sünger gibi malzemeler müşteriye özel olmalı ve başka bir
müşteride kullanılmamalıdır. Bu malzemelerin kişide bulunmaması durumunda paketli olarak
yeterli sayıda tesiste bulundurulması sağlanmalıdır. Hamam tası ortak kullanılacaksa her
müşteri sonrasında su ve sabunla yıkanmalıdır.
7.Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna
dokunulmamalı, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı ya da el antiseptiği
kullanılmalıdır.
8.COVID-19 temas riskini artıracağından günübirlik hamam, kaplıca, sauna, buhar
odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde uzun süre kalınmamalıdır.
9.COVID-19 ishal belirtileri ile de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini
tamamlamamış (dışkı kontrolü olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan
bebek/çocuklar bu alanlara alınmamalıdır.
10.Çocukların mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde
kullanılmalıdır.
E- CANKURTARANLARA/SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK ÖNLEMLER
1.Cankurtaranlar/sağlık personeli mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven bulundurmalıdır.
2.Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için; suni solunum maskesi, balon ventilasyon
bulundurmalıdır.
3.Cankurtaranlar/sağlık personeli canlandırma ve ilkyardım gibi COVID-19 açısından
yüksek riskli girişimler yaptığından standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun
çalışmalıdır.
4.Cankurtaranlar/sağlık personeli tarafından yapılan canlandırma ve ilkyardım işlemleri
1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem
sırasında mutlaka FFP2/N95 maske ve eldiven kullanmalıdır.
5.Sağlık personeli kaplıcayı kullanan kişileri COVID-19 semptomları açısından günlük
olarak takip etmelidir.
F- TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE HAVALANDIRMA
1.Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılmalıdır. Toz
çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden
kaçınılmalıdır. Temizlik bezleri tek kullanımlık olmalıdır.
2.Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulmalıdır.
3.Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik
sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini
en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
4.Sık dokunulan yüzeylerin (musluklar, duş bataryaları, kapı kolları, masa-sehpa
yüzeyleri şezlonglar, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik
sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde
korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır.
Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:
7681-52-9) kullanılmalıdır.
5.Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar
klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon
sağlanmalıdır.

6.Ödemelerin tercihen temassız ödeme şekilleriyle yapılması teşvik edilmelidir. Kişiler
ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70’lik alkol ile
temizlenmelidir.
7.Kullanılan dezenfektanların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olması
gereklidir.
8.Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan
alanlarda hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmelidir.
9.Banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde mesafe kuralına dikkat edilmelidir.
10.Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı
teşvik edilmelidir.
11.Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra temizlenmelidir.
12.Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu
bulundurulmalıdır.
13.Duş, kabin, tuvalet vb. yerlerin kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması
sağlanmalıdır.
14.Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerin havalandırılma işlemi temiz hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.
15.Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmamalıdır.
16.Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araç-gerecin her
kullanımdan sonra uygun şekilde temizliği yapılmalıdır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 02.06.2020

Karar No : 2020 - 42 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 42 -
Karar Tarihi : 02/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü saat 20.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiş olup;
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 2020/37 sayılı kararı ile Lokanta,
restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey,
tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile
bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü
itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına karar
verilmişti.
COVID-19 enfeksiyonu damlacık ve temas yoluyla bulaşmakta olup, kahvehane ve
kıraathanelerin Koronavirüs (COVID-19) bulaş açısından risk oluşturması sebebiyle belirtilen
yerlerde uyulması gereken kurallar yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Kahvehane ve Kıraathanelerin faaliyetlerini sürdürürken aşağıda belirtilen
kurallara uymalarına;

A-GENEL ESASLAR
1.Kahve/kıraathaneler faaliyetlerini saat 22.00’a kadar sürdürebilecektir.
2.İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini
engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. Bu kapının her iki tarafından
tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik
duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.
3.Müşteriler ve çalışanlar sosyal mesafe kurallarına uymalı, kişisel hijyene dikkat etmeli
ve maske kullanma kurallarına uymalıdır. Kahve/kıraathane girişine COVID-19 kapsamında
alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve kahve/kıraathane
içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Kahve/kıraathanelerin girişinde ve içerde el
antiseptiği bulundurulmalıdır
4.Kahve/kıraathanelerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve
düzenli olarak boşaltılmalıdır.

5.Kahve/kıraathanelere maskesiz müşteri/ çalışan alınmamalıdır. İçerde maske takmaya
devam etmelidirler.
6.İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır.
7.Bulaşma riski yüksek olduğundan şans oyunları (okey, briç, iskambil oyunları, tavla
vb.) oynanmamalıdır.
8.Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik
edilmelidir. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenmelidir.
9.Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak
şekilde düzenlenmelidir.
10.Grup halinde gelen misafirler için masa birleştirilebilecek ancak bu durumda da yan
yana sandalyeler arası 60 cm kuralı ve diğer masalarla 1,5 metre mesafe kuralı hiçbir şekilde
ihlal edilmeyecektir.
11.Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına sandalye
konulmamalı ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmamalıdır.
12.Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni
uygulanır veya iki masa birleştirilerek kullanılır, böylece karşılıklı oturma mesafesi arttırılır.
13.Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya
daire) her masa için uygulanır.
14.Masa/sandalyeler her müşteri sonrasında %70’lik alkolle silinmeli, masa örtüsü
kullanılmamalı, kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz olanı ile
değiştirilmelidir.
15.Servis personeli, servis esnasında mesafeyi korumalı ve temastan kaçınmalıdır.
16.Kişiler içeceklerini çay ocağından kendileri almamalıdır.
17.Çay /kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla
yıkanmalıdır.
18.Kahve/kıraathanelerde mutfak, çay ocağı ve servis alanları COVID-19 kapsamında
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre
düzenlenmelidir.
19.Kahve/kıraathanelerin işletmecileri sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür.
Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı,
kahve/kıraathanelerin müşteri kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye
uygun sayıda müşteri kabul edilmeli ve kapasite bilgisi kahve/kıraathanenin girişinde
görülebilir bir yere asılmalıdır.
B- MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER
1.Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya
temaslısı Kahve/Kıraathaneye alınmamalıdır. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna
yönlendirilmelidir.
2.İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları
açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.
3.Çalışanlar ve müşteriler arasındaki sosyal mesafe korunmalıdır.
4.Kahve/kıraathaneye girmeden önce maske takılmalıdır. Bu tip yerler ve genel olarak
toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına
uyulmalıdır. İçeride maske çıkarılmamalıdır.
5.Kahve/kıraathaneye girerken el antiseptiği kullanılmalıdır.

C- PERSONELE YÖNELİK ÖNLEMLER
1. Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilenmesi sağlanmalıdır.
2.Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 vakası
veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere
sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
3.Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
4.Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak
için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda
alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur,
normal sabun yeterlidir.
5.Personel kıyafetleri günlük olarak değiştirilmelidir.
6.Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini arttırabileceği için
kahve/kıraathanelerde bulaşık yıkayanlar haricindeki çalışanların eldiven kullanımı
önerilmemektedir.
D- KAHVE/KIRAATHANELERİN TEMİZLENMESİ, DEZENFEKSİYONU ve
HAVALANDIRILMASI
1.Kahve/kıraathanelerde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık kullanılan
alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.
2.Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. Toz
çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.
3.Kahve/kıraathanelerin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve
deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay
bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri
yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir
dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
4.Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer
cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
5.Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları kullanılabilir.
6.Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun
şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 600C’de
yıkanması önerilir.
7.Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
8.Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile el
kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
9.Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik
içeren sabuna gerek yoktur.
10.Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.
11.Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır.
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az
20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

12.Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kahve/kıraathanelerin havalandırması
temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin
bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klima ve
vantilatörler kullanılmamalıdır.
13.Kahve/kıraathaneler sık sık havalandırılmalıdır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 02.06.2020
 

Karar No : 2020 - 41 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 41 -
Karar Tarihi : 02/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü saat 20.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiş olup;
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 2020/37 sayılı kararı ile Lokanta,
restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey,
tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile
bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü
itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına karar
verilmişti.
COVID-19 enfeksiyonu damlacık ve temas yoluyla bulaşmakta olup, dernek
lokallerinin genellikle kapalı alanda hizmet sunmaları nedeniyle Koronavirüs (COVID-19)
bulaş açısından risk oluşturması sebebiyle dernek lokallerinde uyulması gereken kurallar
yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Dernek Lokallerinin faaliyetlerini sürdürürken aşağıda belirtilen kurallara
uymalarına;

Dernek Lokallerinde Alınması Gereken Genel Önlemler
1. Dernek lokalleri faaliyetlerini saat 22.00’a kadar sürdürebilecektir.
2. Dernek lokallerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama,
maske kullanımı ve lokal içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.
3. Dernek lokallerinin giriş ve çıkışlarında en az 1 metre mesafe kuralına
uyulmalıdır.
4. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini
engelleyecek basit uyarıcı/engelleyici materyaller konulmalıdır. Bu kapının her iki
tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi,
kasa, plastik duba vb. bir blokaj materyali de olabilir.
5. Dernek lokallerinin girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulmalıdır.

6. Dernek lokallerine maske takılarak girilmeli, lokal içinde de maske takılması
sürdürülmelidir. Maskesiz gelen dernek üyeleri ve misafirler için lokalde maske
bulundurulmalıdır.
7. Dernek lokalinde üyeler, misafirler ve çalışanların el hijyenini sağlamalarına
yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.
8. Dernek lokallerinin kapasitesi (çalışanlar dahil) 4 metrekareye bir kişi olacak
şekilde belirlenmelidir.
9. Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm
olacak şekilde düzenlenmelidir. Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri
yapılması halinde sandalyeler arası 60 cm’lik ve diğer masalarla arasındaki 1,5 metrelik
mesafe korunmalıdır.
10. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına
sandalye konulmamalı ve oturulmamalıdır.
11. Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni
uygulanmalı veya iki masa birleştirilerek kullanılmalı, böylece karşılıklı oturma mesafesi
arttırılmalıdır.
12. Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya
daire) her masa için uygulanmalıdır.
13. Masa ve sandalyeler her müşteri kullanımının ardından deterjanlı bezle silinmeli,
sonrasında da %70’lik alkolle dezenfekte edilmelidir.
14. Masa örtüsü kullanılmamalı şayet kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu
öncesinde temiz ve hijyenik olanı ile değiştirilmelidir.
15. Servis sadece personel tarafından yapılmalı ve servis süresince mesafe
korunmalı, temastan kaçınılmalıdır.
16. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla
en az 60o C’de yıkanmalıdır.
17. Dernek lokallerinde yiyecek ve içecek servisi yapılıyor ise mutfak, çay ocağı ve
servis alanları “Covid-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken
Önlemler Rehberi”ne göre düzenlenmelidir.
18. Bulaş riski yüksek olduğundan şans oyunları (okey, briç, iskambil oyunları, tavla
vb.) oynanmamalıdır.
19. Kasada ödeme alan personel maske ve siperlik kullanmalıdır. Kasa önünde sıra
beklerken durulması gereken yerlere, müşterilerin aralarında en az bir metre mesafe olacak
şekilde yer işaretlemesi yapılmalıdır. Ödeme noktalarında dezenfektan bulundurulmalıdır.
20. Ödemeler tercihen temassız yöntemlerle yapılmalıdır. Ödeme terminallerinde
dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenmelidir
21. Dernek lokali giriş-çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı, düzenli
olarak boşaltılmalıdır.
22. Ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır.
23. Dernek lokali sorumluları genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin
mesafe planı hazırlamalı, müşteri kapasitesi mesafe planına göre belirlemeli, bu kapasiteye
uygun sayıda müşteri kabul etmeli ve kapasite bilgisi dernek lokallerinin girişinde görülebilir
bir yere asılmalıdır.
Dernek Üyeleri ve Misafirlerine Yönelik Önlemler
1. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. hastalık semptomları olanlar,
COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar dernek lokallerine alınmamalı, tıbbi maske
takılarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
2. İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen
kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.

3. Dernek üyeleri ve misafirleri ile çalışanlar arasında mesafe korunmalıdır.
4. Dernek lokaline girmeden önce maske takılmalı, içeride maske çıkarılmamalıdır.
Bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımına ilişkin kurallara
uyulmalıdır.
5. Dernek üyeleri ve misafirlerinin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. Eller
yüze değdirilmemelidir. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve
sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği veya en az %70 alkol
içeren kolonya kullanılmalıdır.
6. Dernek lokalinde yiyecek/içecek hizmeti verilmesi halinde “Covid-19
Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”ne uygun
hareket edilmelidir.
Personele Yönelik Önlemler
1. Personelin COVID-19’un bulaş yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
2. Personele giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş ölçen personel, tıbbi
maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 380 C’den yüksek olanlar içeri alınmamalıdır.
Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan
veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
3. Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği
kullanılmalıdır.
4. Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için,
eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda
alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
5. Personel dinlenme odalarında en az 1 metrelik mesafe kuralı korunmalı ve maske
takmaya devam edilmelidir. Ortak yeme-içme ünitelerinde de mesafe kurallarına uygun
olarak masa ve sandalyeler düzenlenmeli, bu alanların kapasitesi belirlenmeli ve belirlenen
kapasite kadar personelin bu alanları kullanması sağlanmalıdır.
6. Personel kıyafetleri günlük olarak değiştirilmelidir.
7. Sahte güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini arttırabileceği için
dernek lokallerinde bulaşık yıkayanlar haricindeki çalışanların eldiven kullanımı
önerilmemektedir.
Dernek Lokallerinin Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması
1. Dernek lokallerinde genel temizlik her gün düzenli olarak su ve deterjanla
yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.
2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. Toz
çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.
3. Dernek lokallerinin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri
gibi sık temas edilen yüzeylerin temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla
temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük
çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor
bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen
bir dezenfektandır. Lavabo ve tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış
çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
4. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve
diğer cihaz yüzeyleri en az %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

5. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları
kullanılmalıdır.
6. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun
şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60o
C’de yıkanmalıdır.
7. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
8. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile
el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
9. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik
içeren sabuna gerek yoktur.
10. Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
11. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır.
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp kapalı ve pedallı çöp kutusuna
atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
12. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan lokallerin havalandırması temiz hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve
filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler
(buharlı olanlar dahil) kullanılmamalıdır.
13. Dernek lokalleri pencereler açılarak sık sık havalandırılmalıdır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 02.06.2020
 

Karar No : 2020 - 40 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 40 -
Karar Tarihi : 02/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü saat 20.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiş olup;
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 2020/37 sayılı kararı ile Lokanta,
restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey,
tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile
bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü
itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına karar
verilmişti.
COVID-19 enfeksiyonu damlacık ve temas yoluyla bulaşmakta olup, lokanta, restoran,
kafe vb. işyerlerine yoğun bir talep olması ve kişiler arası mesafenin korunamaması halinde
Koronavirüs (COVID-19) bulaş riskinin artacak olması sebebiyle lokanta restoran, kafe vb.
işyerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Lokanta, restoran, kafe vb işyerlerinde aşağıdaki belirtilen önlemlerin alınmasına;
A-GENEL ESASLAR
1. a-Lokanta veya restoran (alkollü ve alkolsüz), pastane, kafe, kafeterya, kahvehane,
kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22.00’a kadar
sürdürebileceklerdir. Söz konusu işletmeler saat 22.00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık
vb. nedenlerle müşteri almamak kaydıyla çalışabileceklerdir
b- İnternet cafe playstation vb. oyun salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar,
birahane, taverna, disco vb. yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlama devam edecektir.
2.Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta,
restoran vb. yerlerin kapanış saatleri İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirlenecektir.
3.Bu genelge kapsamında faaliyete başlayacak iş yerlerinde temasa neden olabilecek
dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılmayacaktır. Ancak sadece
müşterilerin dinlemesine yönelik olan müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılabilecektir. 

4.Bu genelge kapsamında faaliyete başlayacak iş yerlerinde iskambil, okey, tavla vb.
oyunlarına ile nargile satışına geçici bir süreliğine izin verilmeyecektir.
5.Koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için bu Genelge dışında diğer
Bakanlıklar ve kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş/edilecek tedbirlere de
işletmelerin uymaları için gerekli tedbirler ve kararlar alınacak, Bakanlıklar ve kamu kurum
veya kuruluşlarının almış olduğu kararlar kapsamında uygulamada sorun olması durumunda
gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra uygulamanın yürütülmesi sağlanacaktır.
6.Açık alanı ve bahçesi bulunan işletmelerin öncelikli olarak müşterilerini bu alanlarda
kabul etmesi esas olacak, müşteri yoğunluğuna göre kapalı alanlar da kullanılabilecektir.
7.Tüm işletmeler için temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri ile müşteri ve
personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde
ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin
yaklaşımını ve alınacak önlemleri kapsayan “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” hazırlanacaktır.
Bu planın hazırlanması için Sağlık Bakanlığının yayınladığı COVID-19 Rehberinin ilgili
bölümünden yararlanılacak ve bu planda aşağıdaki hususlara yer verilmesi sağlanacaktır.
a. İşletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının ad, soyad ve telefon numaraları,
b. İşletme, müşteri ve çalışanlara ilişkin tedbirler, denetim ve sosyal mesafe önlemleri,
c. İşletme personeline yönelik takip ve denetimin ne şekilde olacağı,
d. Müşterilerin ve personelin işletmenin tüm alanlarını kullanırken uymaları gereken
sağlık ve hijyen kuralları,
e. Genel kullanım alanlarının (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfekte edilme sıklığı
(en fazla 2 saati aşmamak kaydıyla), temizlik/dezenfektesi için kullanılacak araç, gereç ve
malzemeler ile bunların kullanımlarına ilişkin standartlar,
f. İşletmeye kabulü yapılacak gıda ve temizlik maddeleri gibi işletme dışından gelen
her türlü malzemenin kabul usul ve esasları, bu malzemeleri getiren kişilerle temas edecek
işletme personelinin ad, soyad ve telefon bilgileri ile bu kişilerle temasının en aza indirilmesine
yönelik tedbirler (ilgili personel temas ettiği kişilerin ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına
alacak ve bu bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.),
g.Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde
ulaşılacak/yönlendirilecek işletmeye en yakın sağlık kuruluşu, adresi, telefon numarası,
kuruluşta irtibata geçilecek görevliler ve bunların telefon numaraları, yer alacaktır.
8.Plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen
çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan diğer veya ilave tedbirler
dikkate alınarak güncellenecektir.
9.Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü
olacaktır. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin bu Genelgede belirtilen
mesafeler göz önüne alınarak oturma planı hazırlanır, tesisin misafir kapasitesi mesafe planına
göre belirlenir, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilir ve kapasite bilgisi tesisin
girişinde görülebilir bir yere asılır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir
ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması
gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenir.
10.Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere
hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin
günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.
11.Korona virüs sorumlusu/sorumluları söz konusu formları kullanarak günlük olarak
işletmede alınan tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave
tedbirler konusunda işletme sahibini/yönetimini bilgilendirecektir.
12.İşletme İçi Salgın önleme Tedbir Planı kapsamında uyulması gereken kuralları
gösteren afişler işletmede personel ve müşterilerin kolaylıkla görebileceği alanlara asılacaktır.

13.Söz konusu işletmelerde çalışanların ve işletmecilerin tıbbi/bez maske veya siperlik
kullanması zorunludur.
14.Müşteriler işletmeye maskeli olarak kabul edilecek, müşterilerin yeme-içme faaliyeti
dışında maske takması takip edilecektir.
15.İşletme girişinde talep edilmesi halinde müşterilere verilmek üzere yeterli miktarda
maske hazır bulundurulacaktır.
16.İşletme girişinde herkesin (çalışanlar dahil) termal kamera veya temassız dijital
termometre ile ateşleri ölçülecektir. Ateşi 38 dereceden yüksek olduğu tespit edilen
müşteri/müşteriler içeri alınmayarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
17.İşletme girişlerinde dezenfektan bulundurulacak ve müşterilerin ellerini dezenfektan
ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır.
18.İşletme bünyesinde bulunan mescitler 22/05/2020 tarihli ve 8357 sayılı Genelge
hükümlerine uygun olarak kullanıma açılabilecektir. Mescitlerin anılan Genelge kapsamında
kullanımına ilişkin gerekli bilgilendirmeler/uyulması gereken kurallar (afiş, pano vb.) mescit
girişlerine asılacak, bu koşullar haricinde mescitlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade
edilmeyecektir
19.İşletme giriş ve ıslak zemin mekanlara çıkan kapılar hariç iç mekân kapıları sensörlü
değilse mutlaka açık bulundurulacaktır.
20.Kıraathane, kahvehane, kafe, kafeterya, dernek lokalleri, kır bahçeleri ve çay
bahçelerinde plastik veya karton bardak kullanılması esas olacak, cam vb. bardak kullanılması
durumunda bardaklar her kullanımdan sonra en az 60 derecede deterjan kullanılarak
yıkanacaktır.
21.İşletmeler tarafından park hizmetinin verilmesi durumunda valeler eldiven
kullanmayacak, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun
antiseptik ile temizleyecek ve araçlara maskesiz binmeyeceklerdir. Ayrıca araçta temas edilen
her nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araç müşteriye teslim
edilecektir.
B- İŞLETME İÇİ VE SERVİSE İLİŞKİN KURALLAR
1. Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık
alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenir. Tesisin içinde veya
dışarısında sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre
ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılır.
2.Servis yapılan masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak
şekilde düzenlenecektir. Mesafe ayarlamasının yapılamayacağı işletmelerde bir masa dolu bir
masa boş olacak şekilde müşteri kabul edilebilecektir.
3. Masaların sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacak, masa yanlarına sandalye
konularak oturma düzeni oluşturulmayacaktır.
4. Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni
uygulanacak (masa kapasitesinin yarısı kadar müşteri çapraz şekilde oturtulacaktır.) veya grup
halinde gelen misafirler için masa birleştirilebilecek ancak bu durumda da yan yana sandalyeler
arası 60 cm kuralı ve diğer masalarla 1,5 metre mesafe kuralı hiçbir şekilde ihlal edilmeyecektir.
5.Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire)
her masa için uygulanacaktır.
6.Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler
arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenecek, personel ile müşterinin doğrudan yüz yüze
kaldığı bar masalarında banko genişliği 1 metre olma ve bu alanda çalışan personelin maske ve
siperliği aynı anda kullanması şartıyla kullanılabilecektir.

7.İşletmeye aynı anda alınabilecek müşteri sayısı 1 ve 2 nci maddede belirtilen
sistematiğe uygun olarak belirlenerek işletme girişine görünebilir şekilde asılacaktır.
8.Müşteri sayısı maksimuma ulaştığında içeri müşteri alınmayacaktır.
9.Açık alanlar dâhil işletmenin tamamı mesafe kurallarına uygun olarak
düzenlenecektir.
10.İşletmenin içinde veya dışında sıra oluşabilecek her yerde 1 metre ara ile zeminde
mesafe işaretlemeleri yapılacaktır.
11.Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan müşteri grubu için
uygulanmayacaktır.
12.Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması veya
misafirin servis elemanı aracılığıyla servis alması sağlanacaktır.
13.Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan
kaçınmaya özen gösterecektir.
14.Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği
bulundurulacaktır.
15.Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü
gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve
dezenfeksiyonu sağlanır. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılır,
mümkün olmadığı takdirde 2 set bu amaçla tuz, baharat malzemeleri bulundurulur, her bir
müşteri için dış yüzeyleri temizlendikten sonra dönüşümlü olarak kullanılır. Masa örtüleri her
misafir kullanımı sonrasında değiştirilir.
16.Kullanılacak metal çatal, kaşık, bıçaklar gerekli hijyen şartlarında temizlendikten
sonra hijyen şartlarında kapalı ortamlarda muhafaza edilerek el değmeden müşteriye
sunulacaktır.
17.Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin müşteri tarafına müşteri
erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak, servis işletme çalışanı
tarafından yapılacaktır.
18.İşletmede asansör kullanılıyorsa, asansör içine 1’er metre ara ile mesafe yer işaretleri
yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenecek ve
yazılı/görsel bilgilendirme yapılacaktır.
19.İşletmeni kapalı alanlarındaki çocuklara ayrılmış oyun odası gibi alanlar hizmete
açılmayacaktır. İşletmelerin açık alanlarındaki çocuk oyun grupları (salıncak, kaydırak vb.)
Periyodik Olarak temizlenmek şartı ile kullanılabilir.
20.Mümkün olduğunca temassız ödeme alınacaktır. Temaslı pos cihazı kullanılması
halinde, her kullanımdan sonra cihazın temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
21.Kasada ödeme alan personel maske veya siperlik kullanacaktır. Kasa önünde sıra
beklerken durulması gereken yerlere, müşterilerin aralarında en az 1 metre mesafe olacak
şekilde yer işaretlemesi yapılacaktır. Ödeme noktalarında dezenfektan bulundurulacaktır.
22.Self servis hizmet veren işletmelerde sıra yoğunluğunu önleyecek veya kontrol
altında tutacak tedbirler alınacaktır.
C- TEMİZLİK, HİJYEN VE HAVALANDIRMA KURALLARI
1. Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak,
uygun sıklıkta yapılacaktır.
2. İşletmenin tamamında kapı kolları, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, pos cihazı,
televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri gibi el temasının yoğun
olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenecek, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile
dezenfeksiyonu sağlanacak, klor bileşiklerinin zarar verdiği pos cihazı, telefon, bilgisayar
klavyesi gibi yüzeylerde ise %70’lik alkol bazlı ürünler kullanılacaktır.

3. Genel kullanım alanlarının ve müşteri tuvaletlerinin girişlerinde dezenfektan
bulundurulacaktır.
4. Tuvaletlerde teması mümkün olduğunca azaltabilmek amacıyla muslukların, sıvı
sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olması sağlanacaktır.
5. Müşteri tuvaletlerinin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak
düzenlenecek, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu
sağlanacaktır.
6. Bazı işletmelerin ortak kullanıma sunduğu hasta ve özel gereksinimi olan kişiler
tarafından kullanılan tekerlekli sandalye, mama sandalyesi vb. araçlar her kullanım sonrası
mutlaka temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
7. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar 1/10; lavabolar, musluk ve batarya
başlıkları, kapı kolları 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile sık sık temizlenecek ve
dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
8.Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve temizlik saatleri görünür şekilde
asılır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kağıt havlu bulundurulur.
9.Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske) kullanır, işlem
sonrası ekipmanını işyeri çöpüne atar, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliğini ve hijyenini
sağlar.
10. Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılacak, tek kullanımlık
kağıt havlular kullanılacaktır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu
bulundurulacaktır.
11. Havalandırma ve klima sisteminin, bulaşık makinesi gibi araç, gereç, malzeme ve
donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanacaktır. Klima ve
havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak değiştirilecektir.
12.Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak, vantilatör
kullanılmayacaktır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işletmelerin havalandırması,
temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenecek ve sık sık doğal havalandırma
yapılacaktır. Klima kullanımı konusunda Sağlık Bakanlığının yayınladığı/yayınlayacağı
“Toplumda Klimaların Kullanımı” Rehberine uyulacaktır.
13.Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal
havalandırması sağlanacaktır.
D-ÇALIŞANLARA YÖNELİK KURALLAR
1.İşletme bünyesinde görev alan personele işletmede uygulanacak plan, hijyenik
malzeme ve koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda periyodik temel eğitimler
verilecek/verdirilecektir.
2.Müşteriye hizmet verecek tüm çalışanların (fiili olarak görev yaptıkları süre boyunca)
maske veya yüz koruyucu siperlik kullanmaları zorunlu olacaktır.
3. Çalışanların sağlık kontrolü düzenli olarak yapılacak, birlikte yaşadığı kişilerin
Covid-19 açısından izlenebilmesi için çalışanlardan periyodik bilgi alınacaktır.
4. Çalışanlarda hastalık belirtileri tespiti halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması
sağlanacaktır.
5. Covid-19 tanısı alan ya da Covid-19 temaslı olması nedeniyle takibe giren çalışanın
en az 14 gün çalıştırılmaması esasına riayet edilecektir.
6.Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu
donanım (maske, tıbbi maske, eldiven, yüz koruyucu gibi) ile el antiseptiği sağlanır ve
kullanımı izlenir.

7. Çalışanların kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacaktır.
8. Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen
gösterilecektir.
9. Çalışanların ortak yemek yeme, dinlenme alanları mesafe koşullarına uygun olarak
düzenlenecek, bu konuda gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılacak, bu
alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır.
E- MUTFAK VE İMALAT YERLERİNE İLİŞKİN KURALLAR
1. Haşere ve zararlılarla mücadele hususları da gözetilerek COVID-19 tedbirlerine
yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliğini içerecek şekilde tedbirler planlanacaktır.
Belirlenecek sorumlu personelce bu tedbirlere uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.
Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun
yapılması sağlanacaktır.
2. Gıda üretim/imalat alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen
bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman
bulundurulacaktır. Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan personel giremeyecektir.
3. Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde muhafaza edilecektir.
4. Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış
gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilecektir. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi
zeminle temas ettirilmeyecektir.
5. Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın,
tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanacaktır. Elle sık temas
eden yüzeyler 1/100’lük çamaşır suyu ile düzenli olarak silinecektir.
6. Mutfak personelinin çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman
(maske, siperlik) kullanmaları, ellerini düzenli olarak yıkamaları ve antiseptik ile temizlemeleri
sağlanacaktır.
7. Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili
görsel/yazılı bilgilendirme yapılacaktır.
8. Mutfakta çalışan personelin işletmenin diğer alanlarında çalıştırılmaması
sağlanacaktır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 02.06.2020
 

Karar No : 2020 - 39 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 39 -
Karar Tarihi : 02/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü saat 20.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiş olup;
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarihli ve 37 sayılı kararı ile Lokanta, restoran,
kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla
oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu
amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü
itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına karar
verilmişti.
COVID-19 enfeksiyonu damlacık ve temas yoluyla bulaşmakta olup, çay bahçelerinin
açık alanda hizmet sunması, bu alanlara yoğun bir talep olması ve kişiler arası mesafenin
korunamaması nedeniyle Koronavirüs (COVID-19) bulaş riski oluşturabileceği
değerlendirildiğinden çay bahçeleri ve çay ocaklarında uyulması gereken kurallar yeniden
değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;
1. Çay bahçelerinin faaliyetlerini saat 22.00’a kadar sürdürebilmesine,
2. Çay bahçelerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişlerin (el yıkama, maske
kullanımı ve çay bahçesi içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,
3. Çay bahçelerinin giriş ve çıkışlarında en az 1 metre mesafe kuralına uyulmasına,
4. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini
engelleyecek basit uyarıcı/engelleyici materyal konulmasına, (kapının her iki tarafından
tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik
duba vb. bir blokaj materyali de olabilir.)
5. Çay bahçelerinin girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulmasına,
6. Çay bahçelerine maske takılarak girilmesine, yeme/içme faaliyeti dışında maske
takılması sürdürülmesine, maskesiz gelen müşteriler için maske bulundurulmasına,
7. Çay bahçelerinin kapasitesinin (çalışanlar dahil) 4 metrekareye bir kişi olacak
şekilde belirlenmesine,
8. Masalar arası mesafenin her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm
olacak şekilde düzenlenmesine, grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri
yapılması halinde sandalyeler arası 60 cm’lik ve diğer masalarla aradaki 1,5 metrelik mesafenin
korunmasına,
9. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeninin sağlanmasına, masa yanlarına
sandalye konulmamasına ve oturulmamasına,
10. Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma
düzeninin uygulanmasına veya iki masa birleştirilerek kullanılmasına, böylece karşılıklı oturma
mesafesinin arttırılmasına,
11. Bütün masa düzeni kurallarının masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya
daire) her masa için uygulanmasına,
12. Masa ve sandalyelerin her müşteri kullanımının ardından deterjanlı bezle
silinmesine, sonrasında da %70’lik alkolle dezenfekte edilmesine,
13. Masa örtüsünün kullanılmamasına, şayet kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu
öncesinde temiz ve hijyenik olanı ile değiştirilmesine,
14. Servisin sadece personel tarafından yapılmasına ve servis süresince mesafenin
korunmasına, temastan kaçınılmasına,
15. Çay /kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardakların su ve deterjanla
en az 60o C’de yıkanmasına,
16. Kişilerin içeceklerini çay ocağından kendilerinin almamasına,
17. Çay bahçelerinde yiyecek servisi yapılıyor ise mutfak, çay ocağı ve servis
alanlarının “Covid-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken
Önlemler Rehberi”ne göre düzenlenmesine,
18. Bulaş riski yüksek olduğundan şans oyunlarının (okey, briç, iskambil oyunları,
tavla vb.) oynanmamasına,
19. Ödemelerin tercihen temassız yöntemlerle yapılmasına, ödeme terminallerinde
dokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesine,
20. Çay bahçelerinin giriş/çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmasına ve
düzenli olarak boşaltılmasına,
21. Ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,
22. Çay bahçeleri için genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe
planı hazırlanmasına, müşteri kapasitesinin mesafe planına göre belirlenmesine, bu kapasiteye
uygun sayıda müşteri kabul edilmesine ve kapasite bilgisinin çay bahçelerinin girişinde
görülebilir bir yere asılmasına,
Müşterilere Yönelik Önlemler
1. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. hastalık semptomları olanlar,
COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanların çay bahçelerine alınmamasına, tıbbi maske
takılarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine,
2. Dışarıda görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması gereken kuralları açıklayan
bilgilendirmelerin okunmasına ve belirtilen kurallara uyulmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
3. Çalışanlar ve müşteriler arasındaki mesafenin korunmasına,
4. Çay bahçelerine girmeden önce maske takılmasına, içeride yeme/içme faaliyeti
dışında maskenin çıkarılmamasına, bez maske takılmasının yeterli olmasına, bunu yaparken
bez maske kullanımına ilişkin kurallara uyulmasına,
5. Çay bahçelerine girerken el antiseptiği kullanılmasına,
6. Müşterilerin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına, ellerin yüze
değdirilmemesine, el hijyenini sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla
yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmasına,
7. Çay bahçelerinde yiyecek/içecek tüketilirken “Covid-19 Kapsamında Restoran,
Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”ne uygun hareket edilmesine,
Personele Yönelik Önlemler
1. Personelin COVID-19’un bulaş yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilendirilmesinin sağlanmasına,
2. Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmasına, ateş ölçen personelin, tıbbi
maske ve yüz koruyucu siperlik kullanmasına, ateşi 38 oC’den yüksek olanların içeri
alınmamasına, ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19
tanısı alan veya temaslısı çalışanların tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna
yönlendirilmesine,
3. Personelin tümünün kuralına uygun maske takmasına, maskenin nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilmesine, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği
kullanılmasına,
4. Personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına, el hijyenini sağlamak için,
ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı durumlarda
alkol bazlı el antiseptiği kullanılmasına,
5. Personelin dinlenme odalarında da en az 1 metrelik mesafeyi korumasına ve maske
takmayı sürdürmesine, ortak yeme-içme ünitelerinde mesafe kuralına uygun olarak masa ve
sandalyelerin düzenlenmesine, bu alanların kapasitesinin belirlenmesine ve belirlenen kapasite
kadar personelin bu alanları kullanmasının sağlanmasına,
6. Personelin kıyafetleri günlük olarak değiştirilmesine,
7. Sahte güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaş riskini arttırabileceği için çay
bahçelerinde bulaşık yıkayanlar haricindeki çalışanların eldiven kullanmasına,
Çay Bahçelerinin Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması
1. Çay bahçelerinde genel temizliğin her gün düzenli olarak su ve deterjanla
yapılmasına, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesine,
2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmesine, toz
çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
3. Çay bahçelerinin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi
sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesine, bu amaçla, su ve deterjanla temizlik
sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı)
çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmasına, Klor bileşikleri
yüzeylerde korozyon oluşturabilecek olup, dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir
dezenfektandır. Lavabo ve tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmasına,
4. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve
diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmasına,
5. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları
kullanılabilmesine,
6. Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılmasına ve her kullanım sonrası
uygun şekilde temizlenmesine, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60o
C’de yıkanmasına,
7. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmasına,
8. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmasına, hava ile el
kurutma cihazlarının çalıştırılmamasına,
9. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmasına ve devamlılığının sağlanmasına,
10. Tuvaletlerdeki batarya ve sabunlukların mümkünse fotoselli olmasına,
11. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına,
temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atması, ellerini en
az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 02.06.2020
 

Karar No : 2020 - 38 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 38 -
Karar Tarihi : 02/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.06.2020 Salı günü saat 12.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
1- Isparta Hayvan Pazarının 02.06.2020 tarihinden itibaren açılmasına,
2- Vatandaşların Pazar dışında toplanarak hayvan alımı satımı yapmalarını önlemek
amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye zabıtaları ve kolluk kuvvetlerince gerekli
denetimlerin yapılmasına,
3- Hayvan Pazar girişlerinde araçların dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına,
4- Hayvan Pazarına girişlerde ateş ölçümünün yapılmasına ve 37,5 üstü olanlar ile
maskesiz vatandaşların girişine izin verilmemesine, vatandaşlar için belirli bölgelere el
dezenfektanları yerleştirilmesine,
5- Normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilmesine ve hayvan
pazarına alınacak vatandaşların bu konuda uyarılmasına,
6- Hayvan Pazarının alanı dikkate alınarak sosyal mesafe kuralları kapsamında
yetiştiricilerin içeri alınmasına,
7- İlimiz genelindeki hayvan satış yerlerinde gerekli duyuruların yapılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 02.06.2020
 

Karar No : 2020 - 37 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 37 -
Karar Tarihi : 30/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.05.2020 Cumartesi günü saat 22.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
1- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22/03/2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Kararı ile faaliyetleri
geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane,
çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan
temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç
olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a
kadar hizmet vermeye başlamalarına (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin
bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.),
2- 22/03/2020 tarihli ve 2020/5 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile faaaliyetleri geçici
süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin
1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar; spor
merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına,
3- 28/03/2020 tarihli ve 2020/9 sayılı Kararı ile kısıtlanan halka açık alan olan
park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında
(plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi
park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına
uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına,
4- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27/03/2020 tarihli ve 2020/8 sayılı kararı ile geçici bir
süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta
olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç
maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına
uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanmasına, 
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
5- Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile
satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı
müzik faaliyetleri hariç olmak üzere, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane,
çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb.
işletmelerin faaliyetlerini 22.00’a kadar (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin
bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.), kamuoyunda sosyete pazarı
olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta
vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerini 22.00’a
kadar; spor merkezleri/ tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç
saat 24.00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesine, bu saatlerden sonra faaliyetlerinin
sonlandırılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 30.05.2020

Karar No : 2020 - 36 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 36 -
Karar Tarihi : 30/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.05.2020 Cumartesi günü saat 20.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
1- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin
belgesi alma zorunluluğunu düzenleyen İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28/03/2020 tarihli 2020/9
sayılı Kararının 1. Maddesinin yürürlükten kaldırılmasına ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları
ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması
üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına,
2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın İl Hıfzıssıhha Kurulunun 21/05/2020 tarihli ve
2020/31 sayılı Kararı ile düzenlenen Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en
az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına
devam edilmesine,
3- Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin
yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız
hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 30.05.2020

Karar No : 2020 - 35 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 35 -
Karar Tarihi : 30/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.05.2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
1- 22/03/2020 tarihli ve 2020/5 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sokağa çıkma
kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf,
tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını
gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle
belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
2- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03/04/2020 tarihli ve 2020/14 sayılı Kararı ile sokağa çıkma
kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş
arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına,
3- Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre
bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesine, veli/vasilerinin
nezaretinde yolculuk yapabilmesine,
4- Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske
takmak kaydıyla, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile 0-18 yaş
aralığındaki genç ve çocuklarımızın aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istisna olarak dışarı
çıkabilmelerine;
a) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 31.05.2020 Pazar günü, 14.00 – 20.00 saatleri
arasında,
b) 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin (01.01.2003 ve sonrası
doğumlu olanlar) 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü, 14.00 – 20.00 saatleri
arasında,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 30.05.2020

Karar No : 2020 -34-

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 -34-
Karar Tarihi : 27/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 27.05.2020 Çarşamba günü saat 16.00’ de Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
İlimiz Merkez Vatan Mahallesi 230 Caddede ikamet eden bir vatandaşımızın 26 Mayıs
tarihinde yapılan testler sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkmış olması nedeniyle, vakanın
temaslı sayısının çok olduğundan, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve
toplum sağlığının korunması amacıyla, Isparta Merkez Vatan Mahallesi 234 Cadde, 230
Cadde, 4147 Sokak ve 4118 Sokakları arasını kapsayan bölgenin 27 Mayıs 2020 tarihi
saat:15.00 itibariyle 10 Haziran 2020 tarihi saat: 16.00' e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların
izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, Kolluk kuvvetleri tarafından gerekli
önlemlerin titizlikle alınmasına, karantina sürecinde yasaklara aykırı davranışta bulunanlara İl
Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmemekten dolayı 3.150,00 TL idari para cezası
uygulanmasına, ayrıca haklarında adli ve idari işlem başlatılmasına;
Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine,
halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.27.05.2020

Karar No : 2020 - 33 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 33 -
Karar Tarihi : 26/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 26.05.2020 Salı günü saat 20.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
1- Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske
takmak kaydıyla, sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı genç ve çocuklarımızın aşağıda belirtilen
tarih ve saatlerde istisna olarak dışarı çıkmalarına;
a) 14 yaş ve altı çocuklarımızın (01.01.2006 ve sonrası doğumlu olanlar)
27.05.2020 Çarşamba günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında,
b) 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin (01.01.2000-31.12.2005 doğumlu olanlar) ise
29.05.2020 Cuma günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 26.05.2020

Karar No : 2020 - 32 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 32 -
Karar Tarihi : 23/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 23.05.2020 Cumartesi günü saat 15.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınının yayılımına engel olmak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun
22/03/2020 tarihli ve 2020/5 sayılı kararı ile İlimiz genelindeki bütün cami ve mescitlerde
cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.
Gelinen noktada; Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki
azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb.
yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Cami ve Mescitlerle ilgili alınan tedbirler
yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
 1- Aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde öğle, ikindi namazlarının tüm
camilerimizde, Cuma namazının ise İl Müftülüğünce tespit edilerek Valilik tarafından
belirlenecek camilerimizde 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren cemaatle kılınabilmesine,
2- Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları
kılınabilmesine, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camilerin açık
tutulmasına,
3- Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri
taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmelerin yapılmasına,
4- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel
şartlara göre öğle ve ikindi namazlarının cami içinde kılınabilmesine, cuma namazlarının ise
cami içerisinde kılınmamasına,
5- Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun
yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesine ve
temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerlerin özellikle dezenfektan
maddelerle silinmesine,
6- Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmamasına, kapı
ve camların açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılmasının sağlanmasına,
7- Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve
tuvaletlerin kapalı tutulmasına, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek
camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler/uyarıların yapılmasına,
8- Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske
kullanmasının zorunlu olmasına, maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına
müsaade edilmemesine, (Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması
zorunludur.)
9- Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini
artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin
bulundurulmasına müsaade edilmemesine,
10- Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve cami ve
mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişlerin İl
Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğünden temin edilerek bütün cami ve mescitlere asılmasına,
11- Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmelerinin
sağlanmasına veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin
edilerek cemaatinin kullanıma sunulmasına, Cami avlusunda namaz kılındığında
vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamalarının tavsiye edilmesine,
12- Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve
dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygıların
kullanılmamasına,
13- Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek
herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesinin sağlanmasına,
14- Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması
amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği
hususunda cemaatin bilgilendirilmesinin sağlanmasına,
15- Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve
sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarıların sıklıkla tekrarlanmasına,
16- Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânlarının ziyarete
açılmamasına, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak
şekilde şerit çekilmesine,
17- Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek
vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmemesine,
18- Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılmasına ve
özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak
vb. ürün satışına izin verilmemesine,
19- Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz
kılınabilmesi için Valilik koordinesinde;
a) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı
alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin
en az 60x110 cm'lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde
bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe
olacak şekilde hazırlanan şekle uygun zeminde işaretleme yapılmasına,
b) (a) bendine göre belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık
alanların azami kapasitelerinin, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların
girişine asılmasına, İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durumun bu alanlara
giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulmasına,
20) Cuma Namazının;
a) Valilik tarafından belirlenecek (İl Müftülüğünün tespitleri kapsamında) yeterli
bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilmesine,
b) Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde İl Müftülüğünün teklifi
üzerine Vali onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma
namazının kılınabilmesine,
c) Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel şartlar ile alanın
genişlik ve giriş çıkış kolaylığı gibi faktörlerin göz önünde bulundurulmasına,
d) Valilik ve Kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için belirlenecek camiler
(avlu/bahçeleri) ile açık alanlar en geç 26.05.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları
kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır.
e) Camilerin kapalı alanlarının cuma vaktinde kapalı tutulmasına,
f) Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin
cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,
g) Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası,
belediyelerle işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,
h) Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanmasına ve son saf
dolana kadar bu sıranın takip edilmesine, Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere
sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu
düzenin sağlanması için Valilikçe, Müftünün önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her
cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulmasına ve kolluk
personelinin görevlendirilmesine,
i) Cuma Heyetinin öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri,
erkek Kur'an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulmasına; bu kapsamda yeterli
personel bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilmesine,
ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami derneklerinin üyelerinin de bu amaçla
görevlendirilebilmesine,
j) Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin bu
Kararda belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte
edilmesi, maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi
sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde
anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması
konusunda görev yapmasına,
k) Valilik tarafından belirtilen kuralların uygulanması, özellikle de cemaatin namaz
kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dahilinde alınması, namaz kılınacak
alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman
dışardaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması
konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personelinin görevlendirilmesine, Kolluk
birimlerinin görevlerini Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine getirmesine,
l) Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının
kontrollü bir şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli
kordon/şerit, plastik duba vb. fiziki engellerden yararlanılmasına,
m) Cuma namazlarında vaaz yapılmamasına, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek
hutbelerin hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunmasına, namazların mümkün olduğunca
kısa sürede kılınmasına çalışılmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 23.05.2020

Karar No : 2020 - 31 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 31 -
Karar Tarihi : 21/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.05.2020 Perşembe günü saat 09.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal
mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak
uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki
vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762
sayılı Genelgesi ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020
tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece
sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat
edilmiştir.
Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe
geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma
kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir
ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni
verilmiştir.
Bu kapsamda;
1-22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği
olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi
almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine
gidebilmesine,
2-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine,
3-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda
e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden
21.05.2020 Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabilmesine,
4-Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon
sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususunun da sistem üzerinden
otomatik olarak sorgulanmasına,
5-Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valiliğimize
gelmesine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak
değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına,
6-İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca eDevlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilmesine,
7-Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları
esas olmasına (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat
içinde geri dönebileceklerdir.),
8-İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak
gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile
hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılmasına,
9-65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de 22.03.2020 tarih ve 5762
sayılı Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmasına,
10-Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan
vatandaşlarımızın otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına
ilişkin tedbirlerin planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyete neden olunmamasına,
11-23 Mayıs 2020 Arefe Günü 10.00-17.00 saatleri arasında unlu mamül üreticileri
kapsamında “yufkacılara” da izin verilmesine,
12-23,24,25 ve 26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı
bildirilmiştir. Bu kapsamda kısıtlama uygulanan günlerde CMK'ya göre Barolar tarafından
görevlendirilen veya ifade ve duruşma için çağrılan avukatların sokağa çıkma kısıtlamasından
muaf olmalarına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 21.05.2020


 

Karar No : 2020 - 30 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 30 -
Karar Tarihi : 20/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 20.05.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Gelinen noktada; Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki
azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb.
yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden
değerlendirilmiştir.
Normalleşme süreci kapsamında, berber, güzellik merkezi, kuaför vb. işyerlerinin
çalışma esasları İçişleri Bakanlığının 06.05.2020 tarih ve 7647 sayılı Genelgesi doğrultusunda
Kurulumuzun 2020/25 sayılı Kararıyla düzenlenmiş ve çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak
belirlenmişti.
Ancak, Ramazan Bayramı öncesinde bu işyerlerinde yoğunluğun fazla olacağı
değerlendirildiğinden, çalışma saatlerinin 20 ve 21 Mayıs 2020 tarihlerinde 08.00-24.00, 22
Mayıs 2020 tarihinde 08.00-23.00 olarak belirlenmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 20.05.2020

Karar No : 2020 - 29 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 29 -
Karar Tarihi : 19/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 19.05.2020 Salı günü saat 22.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya
taşınabilmesi amacıyla; bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri kapsamında aşağıdaki ek tedbirlerin alınması
gerekmiştir.
Bu kapsamda;
 1- 22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda
belirtilen istisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm
vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR.
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
a) Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler;
 a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma
günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam
edebilmesine,
 a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap
ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımızın
(65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının
karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç)
ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmesine,
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere/adrese servis
şeklinde de satış yapabilmesine,
 a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market,
bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmelerin kapalı olmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı
günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş
yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin
açık olmasına, (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)
23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020
Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece
eve/adrese servis şeklinde satış yapabilmesine,
c) Ramazan bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020
Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere
paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten iş yerleri,
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Valilik, Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri,
yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa
Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
f) Valilik tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları
içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak
üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık
olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi
akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan
şirketler,
h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.
faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
i) İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller,
süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt,
kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç
duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan
firmalar,
k) Oteller ve konaklama yerleri,
l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı
veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve
konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve
şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat
alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde
yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler
(mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak
Valilik tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide,
gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,
o) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri,
3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dahil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev
alanlar,
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim
ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve
yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile
bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek
dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması
gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta,
balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve
nakliyesinde çalışanlar,
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
j) İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında
oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını
karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış
yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Pazartesi günü 10.00-17.00
saatleri arasında ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde
görevli olanlar,
m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş
yeri hekimi vb.),
ö) Veteriner hekimler,
p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,
r) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,
ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu
23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve
kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve
ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde
kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan
patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı
olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik
rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,
ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler
(mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek
mensupları ile beraber çalışanlar,
y) 24.05.2020 Pazar gününe (Bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz
şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde
refaketçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde Valilik (Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü) tarafından sağlanacaktır.)
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.
4- Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına,
5- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu
görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Isparta Belediye Başkanlığınca gerekli
tedbirlerin alınmasına,
6- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali başkanlığında fırıncılar odası, yerel
yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon
tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il ekmek dağıtımı planının
yapılmasına, plan doğrultusunda ildeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım 
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç
listelerinin belirlenmesine, bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek
Birimlerinin ekmek dağıtımını gerçekleştirebilmesine,
7- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve
26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımının, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım
araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla
yapılmasına (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
23.05.2020 Pazartesi günü gazete dağıtımı/satışının marketler ve bakkallar aracılığı ile
yapılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 19.05.2020

Karar No : 2020 - 28 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 28 -
Karar Tarihi : 15/05/2020

   Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 15.05.2020 Cuma günü saat 16.30’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

   Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

   Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

   Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.

   Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu
gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda:

   1- İlimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın; başta pazar yerleri, marketler, işyerleri,
toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının
yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri vb.
açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine
dönünceye kadar maske kullanımının zorunlu olmasına,
   2- Olası/kesin Covid-19 hastalığı tanısı alanların, hastaneye yatışı gerekmediği
düşünülen ve altta yatan hastalığı bulunmayan (Akciğer, kalp, böbrek yetmezliği veya
bağışıklık yetmezliği vb.) olası/kesin semptomları düzelene kadar evde takip edilmesine, Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hasta İzlem Talimatnamesi çerçevesinde takiplerinin
yapılmasına,
   3- Yaz dönemi nedeniyle İlimize tatil amaçlı gelen Diyaliz Hastalarının gelirken
Epikrizleri ile beraber Covid-19 olmadığına dair rapor veya İlimiz Halk Sağlığı
Laboratuvarında yapılacak 2 (iki) adet PCR sonrası diyalize alınma işleminin yapılmasına,
   4- Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske
takmak kaydıyla, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan
vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocuklarımızın aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istisna
olarak dışarı çıkmalarına;
   a) 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 17.05.2020 Pazar
      günü, 12.00 – 18.00 saatleri arasında,
   b) 14 yaş ve altı çocuklarımızın (01.01.2006 ve sonrası doğumlu olanlar)
      20.05.2020 Çarşamba günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında,
   c) 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin (01.01.2000-31.12.2005 doğumlu olanlar) ise
      22.05.2020 Cuma günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında, 
   5- Sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi kaydıyla amatör balıkçılık faaliyetlerine izin
verilmesine,
   6- Berber ve kuaför salonlarında randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olup, müşteri
ve yapılan işlemlerin kayıt altına alınmasına, işyerine girerken müşterinin yeni maske
takmasının sağlanmasına ve kirli maskelerin usulüne uygun çöp kutusuna atılmasına,

   Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

   Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 15.05.2020
 

Karar No : 2020 - 27 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 27 -
Karar Tarihi : 11/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 11.05.2020 Pazartesi günü saat 22.00’de Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Alışveriş Merkezlerinin 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak;
A) Genel Esaslar
1. AVM’lerin 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmesine,
2. AVM’lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin tıbbi maske/bez
maske kullanması zorunlu olup maske kullanımı hususuna riayet etmeyen kişilerin AVM’lere
alınmasına müsaade edilmemesine, (Bu kapsamda, özellikle AVM çalışanlarının maskeleri
nemlendikçe/kirlendikçe yenileri ile değiştirilecektir.)
3. AVM’lerin giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin (fiili olarak görev
yaptıkları süre boyunca) maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucu/siperlik kullanmalarının
zorunlu olmasına,
4. AVM’lere girişte herkesin (çalışanlar dahil) ateş ölçümü yapılacak ve ateşinin
38°C’dan yüksek olduğu tespit edilen kişi/kişiler içeri alınmayarak ilgili sağlık kuruluşlarına
yönlendirilmesine,
5. AVM’ye gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde (içeride en fazla 3 saat
kalınabilecektir.) alışveriş yapıp bahse konu alanlardan ayrılması esas olacaktır. Bu kapsamda,
müşterilere sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, uzun süre AVM içinde kalmamaları yönünde
afiş, sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli uyarıların yapılmasına,
6. AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra
restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların
kaldırılmasına,
7. AVM içerisinde bulunan lokanta ve restoranlar al götür ve\veya paket servis şeklinde
hizmet verebilecektir. AVM’lerin toplu olarak faaliyet yürüttükleri yeme-içme katı vb.
alanlarda sipariş vermek/siparişini almak üzere bekleyen müşteriler için bir metre aralıklarla
sosyal mesafe uyarı işaretleri çizilmesine,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
8. Danışma, iş yeri girişi, ödeme noktası vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının göz ardı
edilme ihtimaline karşı adı geçen alanlara bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri
çizilmesine,
9. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22.03.2020 tarihli ve 2020/5 nolu kararı kapsamında oyun
alanı/merkezi, internet kafe, ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb.
işletmeler ve iş yerlerine yönelik kısıtlama tedbirlerinin uygulanmasına devam edildiğinden
AVM’lerde bulunan anılan nitelikteki iş yerlerinin/işletmelerin faaliyetlerine izin
verilmemesine,
10. Koronavirüs pandemisi süresince AVM’lerde konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin
yapılmamasına,
11. AVM’lerin içinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarının, İl Hıfsızzıhha
Kurulu’nun 08.05.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Kararında yer alan kurallara riayet etmek şartı
ile faaliyetlerinin yürütülmesine,
12. AVM’lerin içinde bulunan asansörler yalnızca özel gereksinimi olan bireylerimiz
tarafından kullanılabilecektir. Bu kapsamda, asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak adına
kişi/kişilerin durması gereken alanlar aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer
işaretleriyle belirlenmesine,
13. AVM ziyaretçilerinin yönlerini bulma ve bulundukları lokasyondan bina
içerisindeki bir başka yere (mağaza, otopark, bebek bakım odası, danışma, asansör vb.) nasıl
gidecekleri konusunda rehber görevi üstlenen dokunmatik dijital yönlendirme sistemlerinin
kapalı tutulmasına,
14. AVM’lerde, oto yıkama hizmeti ile vale hizmeti geçici bir süreliğine verilmemesine,
mescitlerin ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmamasına,
B) AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Bulunabilecek Müşteri Sayısı
Sosyal mesafe kuralını korumak, salgının yayılmasını önlemek için AVM’lere /AVM
içinde bulunan iş yerlerine müşteri kabulü aşağıda yer verilen şekilde olacaktır:
1. AVM’lerin toplam inşaat alanından otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici/ odası,
idari bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabul edilmeyen alanlar
çıkarıldıktan sonra aktif müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 10 m2 ye bir
kişi olacak şekilde müşteri kabul edilmesine, (Örneğin; 1.000 m²’lik toplam aktif müşteri kabul
edilebilecek alanı bulunan bir AVM’de aynı anda en fazla 100 müşteri bulunabilecektir.)
2. AVM’de faaliyet yürüten her bir iş yeri toplam satış alanına (depo ve yönetici odası
hariç, kalan deneme kabinleri dahil), müşteri ve çalışanlar dahil 8 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde
müşteri kabul edebilmesine, (Örneğin; 32 m²’lik bir iş yerinde toplam 4 kişi bulunabilecektir.)
3. Belediye imar müdürlükleri tarafından AVM’lerin onaylı mimari projeleri esas
alınarak; AVM’nin aktif kullanım alanında aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ile her bir iş
yeri için aynı anda bulunabilecek kişi sayısı Kararın B bölümü 1 ve 2 nci maddelerine göre ayrı
ayrı belirlenerek resmi yazı ile AVM yönetimine tebliğ edilecek ve her türlü iletişim kanalı ile
müşterilere duyurulmasına,
4. AVM yönetimince, AVM’ye aynı anda kabul edilebilecek toplam müşteri sayısı,
herkes tarafından görülebilecek bir şekilde (AVM girişlerine pankart şeklinde) asılmasına ve
AVM’lerin internet sayfalarında bu bilgiye yer verilmesine,
5. AVM içindeki iş yerlerinin girişine de o iş yeri için aynı anda kabul edilebilecek
müşteri sayısını gösteren pankart, afiş veya tabela asılmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
6. AVM yönetimince, aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı esas alınarak,
AVM’ye giriş-çıkışı yönetecek bir sistem kurulacak, içerideki müşteri sayısı maksimum sayıya
ulaştığında içeriye kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Ayrıca giriş kapılarında
oluşabilecek olası yoğunluğu önleyebilmek adına sosyal mesafeyi belirten ve en az bir metre
aralıklarla herkes tarafından görülebilecek bir şekilde zemin işaretlemesi yapılmasının
sağlanmasına,
7. AVM’ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir
alınacak, müşterilerin mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapması
sağlanacak, bu amaçla yer işaretlemeleri ile yönlendirme yapılmasına,
C) Temizlik/Hijyen Kuralları
1. Kişisel hijyen/temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içerisinde ve iş yerlerinin
girişinde el antiseptiği bulundurulmasına,
2. Toksik etkileri nedeniyle dünyadaki sağlık otoritelerinin (Dünya Sağlık Örgütü,
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve
Korunma Merkezleri) kullanımını önermediği dezenfektan püskürtme sistemlerinin
(dezenfektan tüneli vb. uygulamalar) AVM’lerde kullanımına izin verilmemesine,
3. AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin
bantları, kapı kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler üç saatte bir
temizlenecek ve gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılmasının sağlanmasına,
4. AVM’de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminleri günlük
olarak su ve deterjanla temizlenecek, sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri,
masa yüzeyleri vb.) temizliğine ayrıca dikkat edilecektir. Bu kapsamda, dezenfeksiyon işlemini
sağlamak üzere gerekli dezenfektan maddelerinin kullanımının sağlanmasına,
5. AVM’lerde bulunan lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde; muhakkak dezenfektan
kullanılacak ve tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske kullanımına ilişkin afişlerin
asılmasına,
6. AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımının yasaklanmasına,
bunların yerine tek kullanımlık kağıt havlu kullanılmasına,
7. Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek
adına muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmasının sağlanmasına,
8. Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için gereken
sistemin en kısa zamanda kurulmasına,
9. İşyerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri
dezenfektan maddelerle silinerek gerekli dezenfeksiyonun sağlanmasına,
10. İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği/edeceği çalışma tezgâhı ve ödeme terminali
(post cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka temizleme/dezenfekte edilmesine,
11. AVM’lerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireylerimiz
tarafından kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçlar bireysel kullanım sonrası mutlaka usulünce
temizleme/dezenfekte edilmesine,
12. AVM içinde bulunan çok sayıda müşteri tarafından kullanılan ATM
noktası/alanlarına muhakkak el dezenfektanı konulacak, müşterilerin ATM’lere temas etmeden
el dezenfektanı kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı afişler asılmasına,
Ayrıca ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeyleri her saat başı temizleme/dezenfekte edilmesine,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
D) AVM’lerde Ortam Havalandırmasına İlişkin Kurallar
1. AVM’lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak,
havalandırma işlemi %100 dış ortam havası ile sağlanmasına,
2. AVM’lerin giriş kapılarında bulunan hava perdeleri çalıştırılmamasına,
3. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemlerinin kullanılmamasına,
4. Havalandırma işlemi bina kullanımda değilken (gece) dahi sürdürülmesine,
5. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli olarak
yapılacak, filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında AVM
personeli N95/FFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği kullanacak, çıkarılan filtre çift kat
poşetlenmek suretiyle atılmasına, Ayrıca klima santrallerinin normal temizlik periyotlarının
kısaltılmasına,
6. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişinin engellenmesine,
E) AVM’deki İş Yerlerinin Çalışma Kuralları
1. İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulacak ve
doluluk durumunun belirli aralıklarla kontrol edilmesine,
2. Bu Kararının B bölümünün 2 nci maddesi gereğince; iş yerinde belirlenen sayıda
müşteri olması halinde yeni müşteri girişini engellemek üzere giriş kapısının her iki tarafından
tutturularak asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir kordon/şerit, plastik duba vb.
materyallerin iş yerlerinde bulundurulmasının sağlanmasına ya da iş yerlerince bu amaca
hizmet edebilecek alternatif bir sistem kurulmasına,
3. İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralını koruması adına
aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesinin yapılmasının
sağlanmasına,
4. AVM içinde bulunan iş yerlerinin kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan/yayımlanacak
kurallara da ayrıca uyulmasına,
5. Müşterilerin deneme kabini içinde maskelerini çıkarmamalarına,
6. Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşteri en fazla
10 dakika deneme kabinini kullanabilecek ve müşteri çıktıktan sonra kabin havalandırılacak,
sık kullanılan yüzeylerin uygun şekilde temizlenmesine,
7. Gerekli havalandırmanın sağlanması için ikiden fazla deneme kabini olan iş
yerlerinde deneme kabinleri bir dolu bir boş kabin kullanımını sağlayacak şekilde ve dönüşümlü
olarak kullanılmasına, (Örneğin; ilk seferde 1,3,5; ikinci seferde 2,4,6 numaralı kabinlerin
kullanılması gibi.)
8. Denenen Ürünlere Ultraviyole Işını Uygulanması işleminin; Avrupa Hastalık Önleme
ve Kontrol Merkezi ile Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma
Merkezlerince insan sağlığına zararlı etkileri olması nedeniyle önerilmemesi göz önünde
bulundurularak iş yerlerinde adı geçen işlemin uygulanmamasına,
9. Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren deneme amaçlı ürün
tanıtımları (özellikle makyaj malzemeleri vb.) yapılmamasına, deneme amaçlı ürünlerin
doğrudan müşteriler tarafından kullanılmasına izin verilmemesine bu ürünlerin yalnızca
çalışanlar vasıtası ile kullanılması/denenmesinin (deneme/tester parfüm vb.) sağlanmasına,
10. Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre
mesafe olacak şekilde yer işaretlemesi yapılmasına,
11. Ödemelerde müşteriye kartla temassız ödeme yapabileceği hatırlatılarak mümkün
olduğunca nakit ödemeden kaçınılmasının sağlanmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
F) Çalışanlara Yönelik Önlemler
AVM yönetimi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat
gereği alınması gereken tedbirlere ilave olarak;
1. AVM yönetimlerince, COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, hızı, kronik rahatsızlığı
olanlarda hastalığın etkileri gibi Koronavirüs salgının tüm etkileri göz önüne alınarak risk
altındaki çalışanların durumu, ilave kullanılacak malzeme, araç, gereç temini ve kullanım şekli
ve sistematiği, Koronavirüs tedbir, denetim ve takip sorumluluğundan doğacak idari
yapılanma/görevlendirme ihtiyacı vb. hususlara ilişkin; içinde işyeri hekimi, halk sağlığı
uzmanının da bulunacağı bir komisyon tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit
değerlendirmesinin yapılmasına,
2. Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu malzeme/ekipmanların işyerleri
tarafından sağlanmasına,
3. COVİD-19 tanısı alan ya da COVİD-19 temaslı olması nedeniyle takibe giren
personelin en az 14 gün çalıştırılmamasına,
4. Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık
semptomları olanların ivedilikle ilgili sağlık birimine yönlendirilmesine,
5. AVM yönetimlerince, çalışan personelin tamamına COVİD-19 virüsünün bulaşma
şekli, etkileri, alınması gereken tedbirler, el hijyeni, uygun nitelikte tıbbi maske takılması,
maskenin nemlenmesi ya da kirlenmesi halinde değiştirilmesi, yeni maskenin takılması
esnasında ise el temizliğine dikkat edilmesi konuları başta olmak üzere gerekli eğitimlerin
verilimesine/verdirilmesine,
6. Personelin dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takılması
kuralına riayet etmesinin sağlanmasına,
7. AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemeklerinin kumanya şeklinde
dağıtılmasına, kumanya sunumlarının tek kullanımlık malzemelerle (tabak, çatal, kaşık, bardak
vb.) yapılmasına,
G) Denetim ve Eğitim Kuralları
1. AVM yönetimlerince, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerine uyulup
uyulmadığı takip edilecek, denetlenecek ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi
sağlanacaktır. Bu amaçla her AVM için Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/Sorumlularının
belirlenmesine,
2. Koronavirüs sorumluları her saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta
olmak üzere alınan/alınacak tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması
gereken ilave tedbirler konusunda AVM yönetimini bilgilendirmesine,
3. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından alınan tedbirler (alınan hijyen ve
temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük denetim
çizelgeleri ile) gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile kayıt altına alınacaktır.
AVM’de görevli güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları,
Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında teorik/pratik
eğitimlerin verilmesine,
4. Valilikçe, içinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı beş kişilik
bir komisyon oluşturulacak ve bu komisyon tarafından AVM’lerin, Koronavirüs ile mücadele
kapsamında belirlenen kurallara riayet edip/etmediklerinin denetlenmesinin (haftada en az bir
kez olmak üzere) sağlanmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara, İlçe Belediye Başkanlıkları ve ilgili kurum ve kuruluşları ile AVM
Yönetimlerine gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 11.05.2020

Karar No : 2020 - 26 -


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 26 -
Karar Tarihi : 09/05/2020

   Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 09.05.2020 Cumartesi günü saat 16.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

   Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

   Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

   Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.

   Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların
gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirle
açısından bazı riskler ortaya çıkmaktadır.

   Bu risklerin giderilmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda pandemi süresi
boyunca aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda:

   1- Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada bir kez
olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilmesine, gerektiğinde ibraz
edilmek üzere araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren yetkili kurum, kuruluş veya odalar
tarafından düzenlenmiş, aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgelerin araçta
bulundurulmasına,

   2- Ticari taksi şoförlerinin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmesine ve
aracın içinde mutlaka maske kullanılmasına,

   3- Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek
ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya
bulundurulmasına, ticari taksi şoförlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya
kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirmesine,

   4- Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemesine,

   5- Müşterilerin ticari taksilere maskesiz binmemesine,

   6- Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta
müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin
silinmesi/dezenfekte edilmesine ve araç içerisinin havalandırılmasına,

   7- Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin fiziksel temas gerektirmeyen
(kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli
bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmasına,

   Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

   Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 09.05.2020

Karar No : 2020 - 25 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 25 -
Karar Tarihi : 08/05/2020


Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.05.2020 Cuma günü saat 15.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası
teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi
gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski
yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs
(Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok
tedbir alınmıştır.
Gelinen noktada; Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki
azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb.
yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden
değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
1- Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinin 11.05.2020 tarihi saat 09.00
itibariyle aşağıda belirtilen kurallara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamasına;
a) Bu iş yerleri 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.
b) Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır.
c) Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak
bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.
ç) Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne
alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.
d) Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava
şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet
etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. (İçeriye girmek için bekleyen
vatandaşlar için şeritlerle bekleme alanı oluşturulacak ve en az 1,5 metre mesafe ile
beklemelerini sağlamak üzere gerekli işaretlemeler yapılacaktır.) Bu iş yerleri içine hizmet
alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş
kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır.
e) İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem
süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi
çıkarabileceklerdir.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
f) Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas
edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında
bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.
g) Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği
şekilde ellerini dezenfekte edecekler ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven
kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye
gösterilecektir.
ğ) Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet
sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu
işlem her müşteri için tekrarlanacaktır.
h) Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi
malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme olması
(kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler
gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride
kullanılmayacaktır. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında
getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir.
ı) Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine
verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.
i) Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj
hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir.
j) Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan
araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımı,
(anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas
etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır.
k) Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin
verilmeyecektir.
2- Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske
takmak kaydıyla, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan
vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocuklarımızın aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istisna
olarak dışarı çıkmalarına;
a) 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 10.05.2020 Pazar
günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında,
b) 14 yaş ve altı çocuklarımızın (01.01.2006 ve sonrası doğumlu olanlar)
13.05.2020 Çarşamba günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında,
c) 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin (01.01.2000-31.12.2005 doğumlu olanlar) ise
15.05.2020 Cuma günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında,
3- Mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3
metre mesafe olması, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması
başta olmak üzere pazar yerleri ile ilgili daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile belirlenen
tüm kurallara uyulması şartıyla; Mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 tarihi saat 09.00
itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının
yapılabilmesine,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 08.05.2020

Karar No : 2020 - 24 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

 

Karar No : 2020 - 24 -

Karar Tarihi : 06/05/2020

   Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 06.05.2020 Çarşamba günü saat 14.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

   Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

   Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

   Bugüne kadar, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştır.

   Gelinen noktada; Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.

   Bu kapsamda:

1- Ramazan davulcularına ev ev dolaşarak vatandaşlardan bahşiş toplamamak kaydıyla 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren izin verilmesine,

2- İl Merkezindeki 114. Cadde, 113.Cadde, Mimarsinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 6 Mart Caddesindeki araçların duraklama yapma ve park etme yasaklamasının 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren sona erdirilmesine,

3- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; Isparta Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının katılımı ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak milli duyguları güçlendirmek, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza moral ve destek sağlamak üzere 19 Mayıs 2020 tarihinde Kortej düzenlenmesine;

   Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

   Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 06.05.2020

Karar No : 2020 - 23 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 23 -
Karar Tarihi : 25/04/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 25.04.2020 Cumartesi günü saat 16.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.

Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme sahiptir.

Bu kapsamda:

Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla; Pazar günleri Davraz Mahallesi Yeni Köy Garajı Kompleksi Kapalı Pazar Yeri’nde Pazar kurularak tam gün faaliyet göstermesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.25.04.2020

Karar No : 2020 - 22-

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI


Karar No : 2020 - 22
Karar Tarihi : 22/04/2020


Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 22.04.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme sahiptir. Öte yandan Ramazan ayının süregelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda:

1- Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine,

2- Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla pide, ekmek üretimi ile özel sipariş alımının (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) saat 18.00 itibariyle sonlandırılmasına, iftar saatinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerinin devam etmesine, vatandaşların iftar ve sahur saatinden önce sırada beklerken sosyal mesafeyi korumalarına ve maske kullanmalarına,

3- Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasına, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarına ve maske kullanmalarına, bu hususta gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarca alınarak denetiminin sağlanmasına,

4- İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmasına, toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların etkin şekilde denetlenmesine,

5- Ramazan ayı sürecince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurların (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb. ) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 22.04.2020

Karar No : 2020 - 21 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 21 -
Karar Tarihi : 20/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 20.04.2020 Pazartesi günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme sahiptir.
Öte yandan salgın sürecinin, tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir diğer husustur.
Bu kapsamda:
1- İlimizde bulunan ve mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması için ihtiyaç duyulan alanların tespit ve tedarik edilmesinde öncelikle aşağıda belirtilen alanların kullanılmasına;
a) Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki alanlar,
b) Hazine arazileri,
c) 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bulunan mera, yaylak, kışlak ve çayır alanlarının tahsis amacı değişikliği ile,
d) Orman kenarı ve orman sınırına komşu olan alanlar,
2- Yapılan denetimler neticesinde, bazı pazar yerlerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu görülmüş olup, bu durumun salgının bulaş riskini artıracağı değerlendirildiğinden;
a) Pazar günleri kurulan Karaağaç Pazarının kapatılmasına,
b) İlimizde yarım gün faaliyet gösteren pazar yerlerinin saat 16.00’a kadar, tam gün kurulan pazar yerlerinin ise saat 20.30’a kadar açık bulundurulmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 

Karar No : 2020 -20-

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 -20-
Karar Tarihi : 18/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 18.04.2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir. 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun “Memleket dahilinde sari ve salgın hastalıklarla mücadele”
başlıklı 2. Fasıl’ı kapsamda:
1- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 57 nci ve 72 nci maddeleri, Ulusal Pandemi Eylem
Planı, Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği gereğince; İl Sağlık
Müdürlüğü, 1. 2. ve 3. Basamak Kamu Özel Sağlık Kuruluşları tarafından Covid-19 testi
POZİTİF çıkan ve/veya Covid-19 hastalığı ile ilgili fizik muayene ve radyolojik bulguları
bulunan kişilerin, bu kuruluşların belirleyeceği tedavi/izolasyon, ve karantina ile ilgili tüm
kurallara uymasına, Covid-19 testi POZİTİF olup tedaviyi reddeden hastaların İl Sağlık
Müdürlüğünün uygun göreceği yerde izolasyona alınmasına,
2- Filyasyon ve sürveyans ekiplerince izolasyon ve/veya karantina şartlarına
uymayanlar hakkında;
a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince 3.150,00
TL (ÜÇBİN YÜZELLİ TÜRK LİRASI) idari para cezası uygulanmasına,
b) Yetkililerin uyarısına rağmen talimatlara uymama konusunda ısrar edilmesi
durumunda tekraren idari para cezasının uygulanmasına ve evde
izlemin/izolasyonun/karantinanın sonlandırılarak yetkililerce belirlenecek yerde
(hastane, çadır vb.) izolasyon/karantinaya alınmasına,
c) Yetkililerce belirlenecek yerde (hastane, çadır vb.) izolasyon/karantina
uygulamasına aykırı davranılması durumunda ise; 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunularak adli işlem başlatılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine.
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 18.04.2020
 

Karar No : 2020 - 19 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 19 -
Karar Tarihi : 17/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 17.04.2020 Cuma günü saat 14.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda:
1- Ramazan ayında davulculara izin verilmemesine,
2- Fırınların 23.04.2020 tarihinden itibaren Ramazan ayı boyunca pide satışını saat
18.00 itibariyle sonlandırmasına, vatandaşların fırın önlerinde sosyal mesafe kurallarını
gözetmeksizin kalabalık oluşturacak şekilde bulunmamasına,
3- Market, mağaza vb. işyerlerince belirli günler ve/veya belirli saatler arasında olacak
şekilde indirim kampanyası düzenlenmemesine, yapılacaksa indirim kampanyalarının haftanın
tüm günlerini kapsayacak ve açılış/kapanış saatleri arasında geçerli olacak şekilde
düzenlenmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 17.04.2020

Karar No : 2020 -18-

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 18 -
Karar Tarihi : 10/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 10.04.2020 Cuma günü saat 11.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesi
gerekmektedir.
Bu kapsamda:
1- Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03/04/2020 tarihli ve 14 sayılı kararı ile 01.01.2000
sonrasında doğanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır.
Ancak, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden
gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine
gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak
sağlıkları üzerinde muhtemel olumsuzluklar oluşturabileceği değerlendirildiğinden;
01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber otizm, ağır mental retardasyon, epilepsi,
down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn
veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanlarında
bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal
mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile söz
konusu yasaklamadan muaf tutulmalarına,
2- Valiliğimizce temin edilen ve meslek odası tarafından pazar yerlerinde dağıtımı
gerçekleştirilecek olan tulumların pazar esnafı tarafından düzenli olarak giyilmesine, ilgili
meslek odası tarafından takibinin yapılmasına,
3- Toplu konut, site ve apartman bahçelerinde bulunan kapalı/açık spor salonu, oyun
alanı, kamelya vb. toplu halde bulunulması muhtemel yerlerin kapatılmasına, konunun site
yöneticilerince takip edilmesine, yasaklamaya uymayan site yöneticileri ve site sakinleri
hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince gerekli cezai işlem yapılmasına,
4- Pandemi süreci kapsamında İlimizdeki bakım kuruluşları ile özel huzurevi, yaşlı
bakım merkezleri ve özel engelli bakım kuruluşlarında çalışmakta olan, bakım ve sağlık hizmeti
veren personelin ikinci bir duyuruya kadar istifa/sözleşme feshine izin verilmemesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk
birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 10.04.2020

Karar No : 2020 - 17 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 17 -
Karar Tarihi : 07/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 07.04.2020 Salı günü saat 13.30’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması
azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir.
Öte yandan salgın sürecinin, tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede
tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması üzerinde hassasiyetle durulması gereken
diğer hususlardır.
Bu amaçla, tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip
olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde yaşanabilecek
aksamaların, Koronavirüs salgınının yayılım hızında oluşturacağı olumsuz etkilerin en aza
indirilebilmesi için yer alan tedbirlere ilave olarak bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir.
 Bu kapsamda;
1- Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün ilimizin
kendi imkânları ile karşılanmasına, insan gücü ihtiyacının ilimiz içerisinde karşılanamaması
halinde öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal
üretimin sürekliliğinin sağlanmasına, ancak bu durumun Valiliğimizce verilecek izin şartına
bağlı olarak gerçekleştirilmesine,
2- Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulan komisyon
tarafından;
a) Tarımsal üretimi kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla alınması
gereken tüm tedbirlerin planlanarak ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz
uygulanmasının sağlanmasına,
b) İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı duyulması halinde, (işçilerin yola çıktıkları
iller “çıkış ili”, tarımsal üretime katkı sağlayacağı il ise “varış ili” olarak tanımlanmaktadır)
bu ihtiyacın karşılanabileceği İl Valiliklerine talepte bulunulmasına,
c) Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Aracı Belgesi verilmiş kişiler
veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım
işçilerinin belirlenmesine,
ç) Mevsimlik tarım işçilerinin, ilimize gelişinde veya talep halinde ilimizden çıkışında
her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce gerekli sağlık
kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun
olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline hareket edilmesine, sağlanmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
d) İlimize gelecek olan mevsimlik tarım işçileri ve bunları taşıyacak şoför dahil İl/İlçe
Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından evde tedavi
izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığının kontrol edilmesine,
İl Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezlerinin uygun gördüğü sağlık tesisinde
“Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu” kullanılarak
sağlık kontrolünden geçirilmesine,

 3- İlimize gelen mevsimlik işçilerin konaklayacağı alanların ve Mülga Başbakanlık
2017/6 Genelgesi ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra
Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, Bu
doğrultuda;
a) İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesine,
b) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak
aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal
alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunmasına,
kapalı alanın sıklıkla havalandırılmasına, havalandırılamıyor ise mesafelerin
artırılmasına (en az 3 metre),
c) Çadırlar arası mesafenin artırılmasına, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın
en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,
d) İl Sağlık Müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi
ve devamlılığının sağlanmasına,
e) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce düzenli
olarak İl Özel İdaresince dezenfekte edilmesine,
f) Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su
temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının İl Özel
İdaresince denetlenmesine,
g) İlimize gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında
yeterince sabun bulunmasının İl Özel İdaresince temin edilmesine,
h) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-Banyo
gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasına, gerekli hijyen şartlarının
sağlanmasına, bu amaçla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü imkanlarından
faydalanılmasına,
i) İl Özel İdare Genel Sekreterliğince çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine
özel önem verilmesine,
j) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı
tedbirlerinin alınmasının sağlanması gibi tedbirlerin alınmasına,

 4- Kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya
da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan “göçerler”, ilgili mevzuatında belirlenen izinler
alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilmesine,
 5- Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara
uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine,
 6- Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım
araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmelerine ve kendileri ile ilgili sağlık
kontrollerini yaptırmalarına, 
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
 7- Göçerler ve arıcıların İlimize geldiği yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas
etmemeleri için gerekli önlemlerin alınmasına,
8- Mevsimlik tarım işçilerinin ailelerinde bulunan 20 yaş altı çocuklarda ikamet ettikleri
yer ile çalıştıkları yer arasında aileleri ile birlikte seyahat etmeleri halinde sokağa çıkma
yasağından muaf tutulmasına,
9- İlimizde hali hazırda çalışmakta olan mevsimlik tarım işçilerinin İl Sağlık Müdürlüğün
tarafından gerekli kontrollerinin yapılarak sorun tespit edilmeyenlerin Covid-19 hastalığı
korunma kurallarına uymak şartıyla çalışmalarına devam etmelerine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk
birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 07.04.2020

Karar No : 2020 - 16-


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 16-
Karar Tarihi : 07/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 07.04.2020 Salı günü saat 12.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda:
1- İlimiz genelinde toplu taşıma (otobüs, minibüs vb.) yolcuların maske takmadan
seyahat etmelerine müsaade edilmemesine ve konunun Isparta Belediyesi, meslek odaları ve
kolluk birimlerince de takip edilerek gerekli tedbirlerin alınmasına,
2- Çeşitli nedenlerle evlere ve işyerlerine hizmet sunumu gerçekleştiren görevlilerin ve
kuryelerin maske takmalarının sağlanmasına ve bu tedbirin kişileri istihdam eden işyerleri
tarafından alınmasına, gerekli bilgilendirme ve düzenlemelerin ilgili meslek odaları tarafından
yapılmasına,
3- İlimizde 10 ve üzeri personeli bulunan fabrika, atölye vb. toplu olarak çalışanların
bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu olduğundan, maskelerin temininin işverenler
tarafından sağlanmasına,
4- Yaş sebze meyve hallerinde çalışanların maske ve bone kullanmalarına, maske/bone
temini kontrolünün Isparta Belediyesi ile ilgili meslek odaları tarafından yapılmasına,
5- Esnek, dönüşümlü çalışan ve sağlık ve diğer nedenlerle idari izinli sayılıp ev
izolasyonunda bulunan memurların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak dışında dışarıda
görülmeleri halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3.150,00 TL idari para cezası
uygulanmasına,
6- Başka illerden ilimize gelen kişilerin ev izolasyonunda kalacaklarına dair onam
formu imzalattırılmasına,
7- İlimiz merkezinde Salı günleri Pirimehmet Mahallesinde faaliyet gösteren Salı
Pazarı’nın kapatılmasına,
8- Covid-19 virüsü ile mücadelede aktif rol oynayan ve pozitif ve pozitif vaka bulunması
şüphesi bulunan yerlerde görevli personelin sağlık durumlarının takip edilmesine,
9- Covid-19 şüphesi bulunan vatandaşların takibinin sağlanması için oluşturulması
muhtemel elektronik takip sisteminin İlimizde uygulanmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
10- Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve kontrol usullerinin, Mevsimlik Tarım İşçileri
Koordinasyon Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda yürütülmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 07.04.2020
 

Karar No : 2020 - 15 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 15 -
Karar Tarihi : 05/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.04.2020 Pazar günü saat 13.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal
hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla salgının
görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok
tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03/04/2020 tarihli ve 14 sayılı kararı ile 01.01.2000 sonrasında
doğanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmış olup, uygulamada bazı tereddütler
yaşandığı görüldüğünden uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla kapsam dışı tutulacaklar
ile ilgili aşağıda belirtilen kararların alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda:
1- Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında)
olmakla beraber sadece işlerine gidip gelirken ve işleri ile ilgili nedenler haricinde dışarıda
bulunmamak koşuluyla;
a- Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde
görevli olanların,
b- Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu
durumu belgeleyenlerin,
c- Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller
arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarihli ve
6235 sayılı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin,
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/14 sayılı kararı ile getirilen sokağa çıkma yasağından
muaf tutulmalarına, bu istisnaların 01.01.2002 (18 yaşından küçüklere) tarihinden sonra
doğanlara uygulanmamasına,
2- Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanların istisna kapsamında oldukların
kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmalarına ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz
etmelerine, ibraz etmeyenler/edemeyenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci
maddesi kapsamında 3,150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre
anılan Kanunun maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara
ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk
birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 05.04.2020
 

Karar No : 2020 - 14 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 14 -
Karar Tarihi : 03/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 03.04.2020 Cuma günü saat 21.30’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı
tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması
azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi
hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta;
vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde
bozulmasına sebep olunmaktadır.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.
Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; bugüne
kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda:
1- 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların 03.04.2020 saat 24.00’ den itibaren
sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasına,
2- Pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanların
maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli
olmasına,
3- Tüm meydan, sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu
olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen
vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine,
4- Ticari araç sürücülerinin seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske
takmalarına, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymalarına,
5- Ticari yük taşıyıcılarının zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde
duraklama ya da konaklama yapmamalarına,
6- Zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç ve\veya toplu halde gezmelerin
yasaklanmasına,
7- İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına riayet etmeyenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282 inci maddesi kapsamında 3,150,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
aykırılığın durumuna göre anılan Kanunun maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu
suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli
işlemlerin başlatılmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk
birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 03.04.2020

Karar No : 2020 - 13-


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 13-
Karar Tarihi : 02/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.04.2020 Perşembe günü saat 22.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı
Destek Programı çerçevesinde İlimizde 2216 kişiye PTT aracılığıyla hane başı 1.000 TL
ödemeleri 01.04.2020 tarihinden itibaren başlamış olup, vatandaşların aynı anda müracaatlar
için PTT şubelerine gitmesi nedeniyle yoğunluk ve bu özel döneme ait yakın temas içinde
beklemelere neden olmakla bu durum bulaşıcılığı hızlı ve yüksek olan Koronavirüs salgını ile
mücadelede vatandaşlarımız açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır.
Bu kapsamda:
Vatandaşlarımıza yapılacak ödemelerin 03.04.2020 Cuma saat 10.00’dan itibaren PTT
dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimlerimizden görevlendirilen ekli dağıtım planında belirtilen
mutemetler vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk
birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 02.04.2020

Karar No : 2020 - 12-


İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 12-
Karar Tarihi : 02/04/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.04.2020 Perşembe günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda:
1- Pazar yerlerinin veya Pazar kurulacak alanların (cadde/sokak/meydan) aşağıda
belirtilen şekilde faaliyetlerini yürütmesine;
a) Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak
için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri
araç-gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş-çıkışlar engellenmelidir.
b) Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı
yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek
yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmalıdır.
c) Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak
şekilde yerleştirilmelidir.
ç) Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmalıdır.
d) Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak
içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanmalıdır.
e) Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmalı; bu noktalarda bekleyecek
vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmalı ve koridorda bekleyen
vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmalıdır.
f) Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın
akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bu dönemin
özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu
hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli
anons edilmelidir.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 02.04.2020
 

Karar No : 2020 -11-

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 -11-
Karar Tarihi : 30/03/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 Pazartesi günü saat 13.30’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka
sayısı artmaya devam etmektedir.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda:
1- Bulaşın olduğu tespit edilen alanların hemen izole edilmesine ve güvenlik birimleri,
belediye zabıtası ve muhtarların bilgilendirilmesine,
2- Otobüs sefer saatlerinde yapılan düzenlemeye göre sefer sayıları düşürülmüştür. Bu
durum otobüs duraklarında bekleyen, aynı anda otobüslere binen ve inen kişi sayılarının
artmasına sebep olmaktadır. Otobüs duraklarına asılacak olan uyarı levhaları ile 3 ve daha
fazla kişinin aynı anda, aynı ortamda beklemesinin risk oluşturduğu ve belediye başkanlığı
tarafından yapılan düzenlemelere vatandaşların azami şekilde uymasının sağlanması için
gerekli önlemlerin alınmasının ve şehiriçi otobüs seferlerinin azaltılmamasının sağlanmasına,
3- Terhis olacak askerlerin memleketlerine dönüşleri ile ilgili olarak;
a) Askerlik yükümlülüklerini getirdikleri birliklerde terhis edilmelerinden önceki
son 14 gün boyunca gözetim altına alınmasına,
b) 28/03/2020 tarihli ve 6009 sayılı genelge kapsamında seyahat izin kurulunca
şehirlerarası seyahat izin belgesi düzenleneceğinden seyahat izin belgesi
düzenlenmeden önce tabi tutulacakları sağlık kontrolünde herhangi bir semptom
tespit edilmediğinin doktor raporuyla belgelenmesine,
c) Gittikleri illerde de ikametlerinde 14 gün süreyle gözlem altında tutulacakları
hususunun kendilerine tebliğ edilmesine,
4- Vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında;
piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerini yapmaları yasaklandığından bu
yerlere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli bilgilendirme afişlerinin asılmasına ve bariyerler
konulmasına,
5- Vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma
riskini artıracağı değerlendirilen; İlimizde faaliyet gösteren market, büfe, bakkal vb.
işyerlerinde,işyeri sahibi ve resmi çalışan haricinde vatandaşlarımızın oturabileceği masa ve
sandalye vb. oturma yerlerinin kaldırılmasına, içeride ve işyerleri önlerinde oturulmamasının
sağlanmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
6- Banka, PTT ve bekleme oluşturulan diğer işyerlerinin girişlerine ve önlerine
vatandaşlarımızın evde kalmaları ve sosyal mesafe kurallarına uyulması ile ilgili gerekli
afişlerin asılmak suretiyle uyarılmasına, yerlerde 1,5 metre aralıklarla bekleme noktası uyarı
yazı ve işaretlemelerinin yapılmasına, Emniyet Müdürlüğünce bariyerlerle desteklenmesine,
7- İl Merkezindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla 114. Cadde, 113. Cadde
Mimarsinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 6 Mart Caddesinde araçların duraklama
yapması ve park etmesinin yasaklanmasına,
8- Çocukların (15 yaş dahil) ekmek fırınları, marketler, büfe, bakkal, manifatura,
manav, kırtasiye, fastfood dükkanları, eczane vb. yerlere alışverişe gönderilmesinin
engellenmesine,
9-Halka açık alanlar alanlar, tostçu, lokanta, otobüs durakları vb. yerlere kamu spotu
oluşturacak şekilde sosyal mesafeye uyulması konulu uyarı yazılarının yerleştirilmesine,
10-COVİD-19 pozitif hastalarının bulunduğu adreslerin kolluk kuvvetleri, belediye
zabıtası ve muhtarlar aracılığıyla günlük kontrol edilerek hastaların evlerinden çıkışlarının
engellenmesine,
11- Kendilerine verilen görevleri yerine getirmeyen, verilen görevden kaçınan kamu
personeli hakkında soruşturma açılmasına ve gerekli cezai işlemin uygulanmasına,
12-Sanayi bölgesinde yer alan işyerlerinde, vatandaşların ve çalışanların kalabalık
ortam oluşturmasının engellenmesine,
13-65 yaş üstü Kanser hastalarının 2. ve 3. Basamak hastanelere başvurmadan önce
aile hekimlerinden teyit almaları ve hastanelere gitmelerinin sağlanmasına,
14- İlimiz pazaryerlerine satış yapmak için il dışından gelen pazarcıların sağlık
kontrollerinden geçirilerek pazar yerlerinde satış yapmasına izin verilmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve
belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.30.03.2020

Karar No : 2020 - 10 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 10 -
Karar Tarihi : 29/03/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 29.03.2020 Pazar günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir.
Bu amaçla, İlimizde Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız Koronavirüs salgını
nedeniyle Isparta Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdunda 16.03.2020 tarihinde
yerleştirilmiş ve 14 gün süreyle karantina altına alınarak tıbbi ve sosyal ihtiyaçları
karşılanmıştır. Karantina süresi sonunda ilgili vatandaşlarımızın tahliye edilmesi ile ilgili bazı
kararların alınması hasıl olmuştur.
Bu kapsamda:
1- Umre’den dönüp İlimizdeki yurtlarda karantinada tutulan vatandaşlarımızın Isparta
İl Sağlık Müdürlüğü Pandemi Koordinasyon Kurulu Kararları doğrultusunda;
a) Kesin vaka olarak tedavi edilip iyileşenlerin yurda değil direkt evlerine
gönderilmesine,
b) Kesin vakalar ile aynı odada kalanların kesin vakaların hastaneye yatış tarihinden
itibaren 14 gün boyunca yurtta karantinalarına devam edilmesine,
c) a) ve b) maddeleri dışında kalıp Umre’den dönen ve yurtta karantina altında
olanlardan 14 günü tamamlayanların evlerine gönderilmesine, ancak 14 günde
(Yurtta kalanlardan hala ateşi çıkıp kesinleşen yeni vakalar olmaktadır.) evde
izolasyonuna devam edilmesine,
2- Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak;
a) Sağlık Bakanlığınca alınan karar gereği; Yurtta kalan bütün umreci
vatandaşlarımıza Koronavirüs Testi (PCR) yapılmasına,
b) Test sonuçları negatif dahi çıkmış olsa Devletin imkanları ve gerekirse özel
sektörün katkılarıyla virüsü bulaştırmayacak hijyeni ortamlarda ve sosyal
mesafeyi gözetecek şekilde toplum taşıma araçlarıyla yaşadıkları il ve ilçelere
ulaştırılmasına,
c) Gerekli koordinasyonun sağlanması suretiyle söz konusu vatandaşlarımızı
Umre’ye götüren seyahat acentalarının da bu göreve katkı vermelerinin temini
için çalışma yapılmasına,
d) Toplu taşıma araçlarının temini ve usulüne uygun şekilde kullanılması için
Isparta Belediyemizin yetkili ve görevli olmasına,
e) Yol güzergahındaki Valilikler de bilgilendirilerek geçişlerinin kontrollü ve
sağlığı tehlikeye atmayacak şekilde tamamlanması için tedbir alınmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
f) Karantina sonunda kendi illerine gidecek olan vatandaşlarımızın Sağlık
Bakanlığı talimatları ile kendi evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalmaları
zorunlu olduğundan, bu konuda gidecekleri İl Valilikleri ve Kaymakamlıklarına
yazı yazılarak gerekli tedbirleri almaları hususunda bilgilendirilmelerine,
3- Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk
birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm
Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 29.03.2020
 

Karar No : 2020 - 9 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 9 -
Karar Tarihi : 28/03/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.03.2020 Cumartesi günü saat 11.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka
sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün
bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu
mekânlar/alanlardır.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine
yönelik olarak bazı kararların alınmasına gerek görülmüştür.
Bu kapsamda;
1- Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili aşağıda belirtilen
tedbirlerin alınmasına:
a) Otobüs seferleri Valilik izni ile yapılacaktır.
b) Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalması esas olup, ancak tedavi
ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat
eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş
olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk
yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.
c) İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin Kurulu’na
başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun
görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde
şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecektir.
d) Seyahat İzin Kurulu Valinin belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında,
emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası
temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu
kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin
tahsis edilmesi sağlanacaktır.
e) Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler
tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak
ve ilgililere bilgi verilecektir.
f) Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık
kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları
oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine
başlayacaktır.
g) Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi,
telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek
ildeki Valiliğe bildirilecektir.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
h) Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri
gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit
edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya
alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken
vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı
sürekli kontrol edilecektir.
i) Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık
kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.
j) Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergâhlarında ancak il
otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin
verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.
k) Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır.
l) İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli
tedbirler planlanacaktır.
m) Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen
kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet
yürütmeleri sağlanacaktır.
2- Tarımsal üretimin/arzın sürdürülebilirliğinin sağlanması ile birlikte tarım
sektöründe çalışanların (mevsimlik işçiler dahil) pandemiye karşı korunması için aşağıda
belirtilen tedbirlerin alınmasına;
a) Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın
barınma, çalışma alanlarının il tarım müdürlükleri tarafından kontrol edilmesi, virüsün
bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanlarda sağlık il müdürlüleri ile
koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına,
b) Tarım işçilerinin ulaşım koşullarının; hem virüsün yayılımının kontrol edilmesi hem
de trafik kazaları ve mevzuatı yönünden yakinen takep edilerek gerekli tedbirlerin
trafik zabıtası ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından alınması sağlanmalıdır.
c) Tüm bu hususlarla birlikte çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat
edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal
üretimin aksatılmadan yürütülmesine;
3- Marketlerin açık bulunabileceği saat, içeriye alınabilecek müşteri sayısı ve marketin
müşterilerine sunduğu hizmet alanını gösterir afişlerin market girişlerinde görülecek şekilde
asılmasına ve afişlerin asılıp asılmadığının kolluk marifetiyle denetlenmesine,
4- Kamu Kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin (amir, memur, hizmetli, işçi
vb.) temizlenebilmesi daha kolay ve pratik elbiselerle (tişört, kazak, keten pantolon, mont vb.)
mevsim şartlarına uygun olarak kamu ahlakını zedelemeyecek ve Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerini çok fazla
esnetmemek suretiyle serbest kıyafet ile görevlerini ifa edebilmelerine,
5- Vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında;
piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerini yapmalarının yasaklanmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
6- Belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan
sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları
için ikaz/anons yapılmasına, kolluk görevlileri tarafından da cadde sokaklarda zorunlu
olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanların evlerinde kalmaları konusunda uyarılmasına,
7- İller arasında her türlü ulaşım vasıtasıyla seyahat eden kişiler için şehir girişlerinde
ve havaalanlarında oluşturulan kontrol noktalarında sağlık kontrolü yapılmasına,
 Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili
kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantina altına alınmayan vatandaşların ise
14 gün süreyle evlerinde gözlem altında kalmaları hususunda uyarılmasına,
 Evlerinde 14 gün süreyle gözlem altında kalmaları gereken kişilerin kimlik, adres ve
iletişim bilgilerinin başta sağlık birimleri olmak üzere köy/mahalle muhtarları ile paylaşılarak
konunun kolluk birimleri tarafından takip edilmesine,
8- 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları
kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının başladığı
22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için yasaklamanın
kaldırılmasından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi
kapsamında araç muayenelerinin ertelenmesine, trafik zabıtası tarafından kararların herhangi
bir mağduriyete sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanmasına,
9- Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden
olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu alınmasına
yönelik her türlü durumun önlenmesine, kolluk kuvvetlerince uygulama noktalarında gerekli
denetimlerin sağlanarak tedbirlerin alınmasına,
10- Marketlere ve pazaryerlerine çocukların alınmamasına,
Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine,
halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 28.03.2020

Karar No : 2020 - 8 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 8 -
Karar Tarihi : 27/03/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 27.03.2020 Cuma günü saat 14.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka
sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün
bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu
mekânlar/alanlardır.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine
yönelik olarak bazı kararların alınmasına gerek görülmüştür.
Bu kapsamda;
1- İlimiz sınırları içerisindeki sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere
sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç
maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin geçici süreliğine
durdurulmasına,
2- İlimiz merkez ve beldelerindeki mahalle/semt pazarları ile ilgili olarak aşağıda
belirtilen tedbirlerin alınmasına:
a) Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel
gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak vb.
zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesine,
b) Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, vatandaşların
temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve
günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanmasına,
c) Vatandaşların temel gıda/temizlik maddesi ihtiyaçlarının karşılanması için
mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni
pazar/satış yerlerin belirlenmesine,
d) Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel
gıda/temizlik maddelerine erişiminde Belediyeler tarafından doğrudan hizmetin
sunumu başta olmak üzere tedbirler alınmasına,
e) Mevcut Pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar/satış
yerlerinde her bir satış yeri (tezgâh/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak
şekilde Pazar/satış yelerinin düzenlenmesine,
f) Mevcut Pazar yerlerinin genişletilmesi (ilave cadde ve sokakların dâhil edilmesi
vb.) yeni satış yerlerinin belirlenmesine, gerek görüldüğünde zaruri olmayan
ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin/parsellerinin bu amaçla
tahsis edilmesine,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
g) Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce
temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat
edilerek poşetlenmesi/satışının yapılmasına, pazar/satış yerlerinde
görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilmesine,
h) Pazarcı esnafının kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak
koruyucu önlemlerin alınmasına, bu hususta belediye zabıtası ve esnaf odaları
tarafından denetlemeler yapılarak gerekli işlemlerin yapılmasına,
i) Belediyelerce pazar/satış yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon
hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,
j) Pazar/satış yerlerinin en geç saat 19.00’a kadar faaliyet yürütmesine ve buna
yönelik tebligatların pazarcı esnafına yapılmasına,
k) Belediyelerce pazar/satış yerlerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarımız için el
dezenfektanı konusunda destek olunmasına,
3- Haberleşme hizmetlerinin sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilecek mobil haberleşme
sistem ve tesislerine yönelik mühürleme, enerjilerini kesme, yeni kurulumlarının yapılmasına
izin vermeme vb. uygulamalarda bulunulmamasına,
4- Kanun ile belirtilen haller ve kurumlar dışında, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi
yerleşkeleri veya yetki alanlarında kendi inisiyatifleri ile kargo dağıtımını durdurmaya
yönelik girişimlerde bulunulmamasına,
Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine,
halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 27.03.2020
 

Karar No : 2020 - 7 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 7 -
Karar Tarihi : 26/03/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 26.03.2020 Perşembe günü saat 12.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka
sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün
bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu
mekanlar/alanlardır.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine
yönelik olarak bazı kararların alınmasına gerek görülmüştür.
Bu kapsamda;
1- İl, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel
meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine,
 Bu süreçte, mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin
toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde olağanüstü toplantının
sağlık tedbirlerinin sağlanması koşuluyla yapılmasına,
2- İnsanların birbirleriyle çok yakın mesafede bulunduğu ganyan bayilerinin ve iddia
bayilerinin beraber yürütüldüğü ganyan bayilerinin de geçici süreliğine faaliyetlerinin
durdurulmasına,
3- Piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında, ürünleri tüketicinin
doğrudan almasının engellenmesine, ekmek ve ekmek çeşitlerinin aşağıda belirtilen şekilde
satışa sunulmasına,
a) Hazır ambalajlı olarak,
b) Ambalaj malzeme içerisinde; Ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun
kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa
sunulabilecektir. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetini
bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır.
c) Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler: Bu ürünler sadece, bulaşmayı ve
tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu
dolap ve tezgahlarda bulundurabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme
görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz
edilecektir.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
4- Tarımsal üretimin/arzın sürdürülebilirliği sağlanması ile birlikte tarım sektöründe
çalışanların (mevsimlik işçiler dâhil) pandemiye karşı korunmasını sağlamak amacıyla;
a) Mevsimlik işçiler başta olmak üzere tarımsal üretimde çalışan
vatandaşlarımızın barınma, çalışma alanlarının il/ilçe tarım müdürlükleri
tarafından sürekli kontrol edilmesi, virüsün bulaşma riski yüksek olduğu
değerlendirilen alanlarda sağlık il müdürlükleri ile koordineli olarak gerekli
tedbirlerin alınmasına,
b) Tarım işçilerinin ulaşım koşullarının; hem virüsün yayılımın kontrol edilmesi
hem de trafik kazaları ve mevzuatı yönünden yakinen takip edilerek gerekli
tedbirlerin trafik zabıtası ve il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından
alınmasına,
5- Sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında
çalışan personelden, mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara
süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal
tesislerinden yararlanmak isteyenler ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere
görevlendirilenlerin kamuya ait sosyal tesislerden yararlandırılmasına, sosyal tesislerin
yetersiz kaldığı durumlarda ise personelin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait yurt
binalarından yararlandırılmasına,
6- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 24/03/2020 tarihli ve 6 sayılı Kararının 2. Maddesinin (b)
bendinde belirtilen toplu taşıma araçları kapsamında olmayıp istisna olarak değerlendirileceği
belirtilen “personel ve servis araçları” ile ilgili istisna uygulamasının kaldırılmasına, personel
ve servis araçlarının da araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitelerinin %50’si oranında
yolcu taşımalarına ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını
engelleyecek şekilde olmasına,
Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine,
halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 26.03.2020

Karar No : 2020 - 6 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 6 -
Karar Tarihi : 23/03/2020
İsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 23.03.2020 Pazartesi günü saat 22.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka
sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün
bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu
mekanlar/alanlardır.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (covid-19)
salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlimiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine
yönelik olarak bazı kararların alınmasına gerek görülmüştür.
Bu kapsamda,
1- Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi amacıyla marketler için alınacak
tedbirler aşağıda belirtilmiştir.
a) İl/ilçelerimizdeki tüm marketler tarafından 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet
verilmesine,
b) Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam
alanın (depolar, idari bürolar vb hariç) onda biri kadar olmasına,
c) Tüm marketlerde, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum
müşteri sayısını market girişlerine asılarak ilan edilmesine,
d) Market içerisinde belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirlerin
marketler tarafından alınmasına,
e) Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka
müşteri içeriye alınmamasına,
f) Marketlerce aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre
mesafe ile beklemelerini sağlamak üzere gerekli işaretlemeler yapılarak müşterilerin
bilgilendirilmesine ve market girişine bu hususu belirten afiş asılmasına,
2- Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi amacıyla İl/ilçelerimizdeki tüm şehiriçi
ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları(şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil) için alınacak
tedbirler aşağıda belirtilmiştir.
a) Araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul
edilmesine,
b) Araç içindeki yolcuların oturma şekli mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir
koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda bir koridor, diğeri cam
kenarı gibi yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesine,
3- Sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan tek başına yaşayan ve/veya herhangi bir
yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur
olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun
yönetiminde; başta sağlık ve diğer zorunlu/temel ihtiyaçlarının karşılanmasında herhangi bir
mağduriyete sebep olunmaması için Kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına,
4-İlimiz mülki sınırlında 80 yaş üzeri evde hizmet uygulamasının 65 yaş ve üzeri ile
kronik rahatsızlığı olan ve sokağa çıkması yasaklanan vatandaşlarımıza da uygulanması,
maaşlarının ödenmesi ile ilgili PTT ile işlem yapmak isteyen sokağa çıkması yasaklanan
vatandaşların 112 acil hattı üzerinden Vefa İletişim Merkezlerine taleplerini iletmeleri
durumunda, PTT görevlileri ve saha ekiplerince vatandaşların işlemlerinin
gerçekleştirilmesine,
5-Cumhurbaşkanlığının 2019/5 sayılı Genelgesi ile Pandemik İnfluenza Hazırlık
Planı’nda bildirilen hususların kamu kurum ve kuruluşlarınca tekrar gözden geçirilmesine ve
gerekli önlemlerin alınmasına,
6-Amatör balıkçılık faaliyetlerinde toplu olarak bulunulmamasına ve sosyal mesafe
kurallarına riayet edilmesine,
7- Banka ve PTT şubelerince, içeriye girmek için bekleyen vatandaşların en az bir
metre mesafe ile beklemelerini sağlamak üzere gerekli işaretlemeler yapılarak (en az bir metre
aralıklı) vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme
yapılmasına ve bu hususta şubelerin girişlerine bu hususta bilgilendirme afişleri asılmasına,
8- İnsanların birbirleriyle çok yakın mesafede çalıştığı dövme salonu vb. işyerlerinin
geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulmasına,
9- Aynı kişinin sürekli olarak başkaları ile temas ettiği; kargo, mektup dağıtımı,
kasiyer, tahsildar gibi görevlilerinin müşteri ile temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak
koruyucu eldiven ve maske takarak yapmasının sağlanmasına,
Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine,
halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 23.03.2020

Karar No : 2020 - 5 -

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 5 -
Karar Tarihi : 22/03/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 22.03.2020 Pazar günü saat 10.00’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
Bakanlıklardan gelen Genelge, emir ve yazılardan da hareketle; Dünya Sağlık örgütü
tarafından pandemi olarak nitelendirilen Yeni Koronaviris (Covid-19) salgınından
vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasına engel olmak amacıyla:
1-Nüfus Müdürlüklerinde vatandaşlarımıza verilen nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve
diğer adres belgeleri, protokol belgesi gibi belgelerin bürokrasinin azaltılması amacıyla
elektronik ortama taşınarak hızlı ve güvenilir bir şekilde e-Devlet kapısı üzerinden
yapılmasına,
2-Mayıs ayı başına kadar toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal
edilmesine,
3-Cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazlarının kılınmaması
ve sala okunmaması, ancak isteyen vatandaşlarımızın namazlarını münferiden eda
edebilmeleri için görevlilerimizin nezaretinde camilerin açık tutulması ve ortaya çıkabilecek
muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek için Cuma günleri ve Kandil geceleri başta
olmak üzere camilerimiz ( kamu kurum ve kuruluşları, kuran kursları ve yurtlarda bulunan
mescitler de dâhil olmak üzere ) kapalı tutulacak, Cuma namazı için sala okunmayacak ve
camilerimiz ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına,
4-İlimizde bulunan tüm müze ve ören yerleri ile bu mekanlarda hizmet veren museum
shop, otopark, cafe vb. tüm ticari alanların geçici olarak ziyarete kapanmasına,
5-Yabancılar ile doğrudan temas halinde bulunan personellerin kişisel el ve yüz
hijyenine dikkat etmesi, yaptığı görev gereği eldiven, tıbbi maske kullanması, idari binalar ve
diğer görev alanlarının (mutfak, tuvalet vb.) hijyen ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmesi ve
öncelikle idare binalarında girişlere ve değişik noktalara alkol bazlı el dezenfektanlarının
konulmasına,
6-Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları’nca belirlenen usuller çerçevesinde yük taşımacılığına
devam edilmesine,
7-İçme kullanma sularının halka sunulması sırasında gerekli dezenfeksiyonun
(Klorlama) yapılması ve sürekliliğin sağlanmasına,
8-Vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma
riskini artıracağı değerlendirilen; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan, düğün
salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kafeterya, kır
bahçesi, nargile salonu, internet cafe, her türlü oyun salonları (atari, play station) kapalı çocuk
oyun alanları (Avm ve lokanta içindekiler dâhil) çay bahçesi, çay ocakları, dernek lokalleri,
lunapark, hamam, sauna, kaplıca, masaj solonu, spa ve spor merkezi, kamu ve özel yüzme
havuzlarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
9-Ganyan Bayii olarak faaliyetlerini sürdüren işletmelerin içerisinde yer alan,
vatandaşların toplu olarak yarış sürecini ve sonuçlarını takip ettikleri, zaman geçirdikleri kafe
benzeri oturma alanlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,
10-Ekmek fırınları, börek vb. ürünlerin üretildiği ve satıldığı yerler içerisinde bulunan,
masaya servis yapılan, oturmaya müsait kafe benzeri faaliyetlerinin geçici olarak
durdurulmasına,
11-Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum
kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve
faaliyetlerinin (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak
ertelenmesine,
12-Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu “taziye evlerinin”
faaliyetlerinin durdurulmasına,
13-İl genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet ve benzeri törenlerin
iptal edilmesine,
14-İlde faaliyet gösteren halı sahaların ikinci bir emre kadar faaliyetlerinin
durdurulmasına ve gerekli işlemlerin Belediye Başkanlığınca tesis edilmesine,
15-Çeşitli ürün ve ürün guruplarında ( maske, kolonya, dezenfektan, temizlik
malzemeleri ve gıda maddeleri vb.) arz ve talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları,
stokçuluk vb. piyasa oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirildiği görülmekte olup, konu
ile ilgili olarak kolluk birimlerinin Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli çalışması ve Türk Ceza
Kanununun 237. Maddesinde düzenlenen fiyatları etkileme suçu kapsamında adli bir suçun
tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,
16-Kolonya ve dezenfektan üretim ve satış noktalarının denetimine ve ihtiyaç
duyulması halinde numune alınmasına,
17-Cadde, sokak, meydan, park, otogar gibi açık alanlarda yapılması düşünülen
düğün, nişan, asker eğlencesi ve uğurlaması vb. organizasyonların geçici olarak
ertelenmesine,
18-Market, manav ve Pazar yerlerinde kişisel teması en aza indirecek şekilde gerekil
düzenlemelerin yapılması, açık ve kapalı semt pazar yerlerinde sadece gıda satışı yapılan
bölümlerin açık kalması ve satış tezgâhlarının arasının en az 1'er metre olması, satıcıların
eldiven ve hijyen açısından bilgilendirilmesi, ambalajsız yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere
seçilmeden satıcılar tarafından poşetlenerek satışa sunulmasına ve konu ile ilgili bütün
tedbirlerin Belediyeler tarafından alınmasına,
19-Otellerde konaklayan misafirlerin kayıtlarının isim, adres, iletişim, pasaport
bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki
seyahat planları gibi bilgilerin tam ve düzenli olarak tutulmasına,
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
20-Otel, yurt ve misafirhanelerde genel enfeksiyon riskini azaltmak için odalar ve
diğer kapalı alanlardaki günlük rutin temizlik esnasında camların açık bulundurulması ve
temizlik sonrası odaların en az 1 saat havalandırılması, genel temizliğin su ve deterjanla
yapılması, özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar,
düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki
tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmesi, bu alanların temizliği yapıldıktan sonra
sulandırılmış çamaşır suyu ve klor tablet kullanılmasına, bardak ve tabak gibi ortak kullanılan
eşyaların her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanması ve temiz bir ortamda
saklanmasına, çarşaf ve havlu gibi eşyaların ise 60-90 derecede normal deterjan ile çamaşır
makinesinde yıkanması, oda temizliğini yapacak kişilerin ellerini yıkadıktan sonra eldiven
giymesi ve temizliğin eldivenli ellerle yapılması, temizlik sonrası görevlilerin el temizliğine
dikkat etmeleri, elleri en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamaları, sabun ve suyun
olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el antiseptikler kullanmalarına,
21-Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar
günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak.
Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde konaklayanlar arasında Kovid-19 hastalığı ile uyumlu
şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanların yüksek risk grubunda olmaları ve
hayati risklerinin yüksek olması nedeni ile semptom ve bulguları (ateş, kan basıncı, nabız
sayısı, solunum sayısı, şuur durumu ve oksijen satürasyonu) huzurevi sağlık personeli
tarafından yakından takip edilmesine,
22-Restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metreden az olmaması, açık büfe
uygulamasının el teması açısından riskli bir uygulama olması nedeniyle gerekirse servisin
çalışanlar tarafından yapılmasına, el temizliğine dikkat edilmesi, ellerin en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiklerinin kullanılmasına,
23-Tüm milli parklar ve tabiat parklarında, ormanlarda, park ve bahçelerde piknik
yapmak ve mangal yakılmasının yasaklanmasına,
24-Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför v.b işyerlerin faaliyetlerinin geçici
süreliğine durdurulmasına,
25-Çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya
materyalin toplanmasında azami hijyeni sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasına, tıbbi
atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu sürecinde daha hassas davranılmasına,
26-65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden
dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasına,
27-İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerince
sadece paket servis, gel al benzeri şekilde müşterilerinin oturmasına müsaade etmeden hizmet
verilmesine,
28-İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan; yurtdışından gelenler
ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas nedeniyle
coronavirüs bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü/Kolluk
Birimlerince, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünde yazılı tebligat
yapılacaktır. Bunlardan ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki “1. ikaza” uymayanlara, İl
Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten idari para cezası (3.150,00 TL) uygulanacak, 
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
yapılacak “2. kontrolde” de ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilenler ise Valilikçe
belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınarak, haklarında tekraren idari
para cezası (3.150,00 TL) uygulanacak ve ayrıca TCK’nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem
yapılmasına,
Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine,
halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.22.03.2020

Karar No : 2020 -4-

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 -4-
Karar Tarihi : 20/03/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 20.03.2020 Cuma günü saat 10.00’da Vali Yardımcısı
Ömer Faruk ATEŞ başkanlığında olağanüstü olarak toplandı.
Malumlarınız olduğu üzere Coronavirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşlarımızı
korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların doğrudan temel
ihtiyaçlarına yönelik olmayan insanların toplu olarak bulundukları başta bazı umuma açık
yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması olmak üzere birçok tedbire
başvurulmaktadır. Bu kapsamda alınan tedbirlere ilave olarak; sebze meyve başta olmak üzere
vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşıladıkları semt/mahalle pazarlarının faaliyetlerine
devam etmesi, ancak vatandaşların toplu olarak bulundukları/bulunabilecekleri “ ÇAY
OCAKLARI, KAHVEHANELER,OTOPAZARI” ve “HAYVAN PAZARLARI”nın
faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması gerekmektedir.
Yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine,
halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.20.03.2020

Karar No : -3-

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : -3-
Karar Tarihi :12.03.2020
Kararın Konuları : Yeni 2019-nCoV Hastalığı
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 12.03.2020 Perşembe günü saat 09:30 ’da Vali Ömer
SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Koronavirüs (2019-nCoV) hastalığı, ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının
sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan
araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki
deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana
bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin
diğer eyaletlerine yayılmıştır. Bulaşma:Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan
damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere
dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs
alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir. Akut solunum yolu
enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs
(2019-nCoV) hastalığı için de geçerlidir.
Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar:
•Gıda güvenliği önerilerine dikkat edilmelidir (çiğ süt ve hayvansal ürünler tüketmemek, çiğ
tüketilecek sebze ve meyveleri iyice yıkayarak tüketmek gibi).
•Yabani ve evcil hayvanlar (canlı veya ölü) ile temastan kaçınılmalıdır.
•El hijyenine dikkat edilmelidir, sık aralıklar ile temizlenmelidir. Eller en az 20 saniye
boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun
yeterlidir.
•Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kâğıt mendil ile
kapatılması, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasına dikkat
edilmesi,
•Özellikle solunum enfeksiyon bulguları (ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma,
öksürme, boğaz ağrısı gibi) varlığında, öksürük ve hapşırma sırasında yukarıda belirtilen
uygulamalara dikkat edilmesi, ellerin sık olarak yıkanması, hasta kişilerin mümkünse
kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılması,
mümkünse tıbbi maske kullanılması önerilmektedir. Hasta olmayan kişilerin maske
takmasına gerek yoktur.
•Yurt dışından dönen vatandaşlarımız 14 gün süre ile evde kalmalı, bu süre zarfında
ziyaretçi kabul etmemeli, ev içinde kullandığı kişisel eşyaları yalnız kendisi kullanmalı,
zorunlu hallerde ise tıbbi maske kullanılmalı
• Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir
viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında
burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı
durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek
zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması
önerilmektedir. Buna istinaden; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Danışma Kurulunun Kararları doğrultusunda okulların ve kamu kurumlarının temizliğinde
su ve deterjanla standart temizlik yapılmasına dikkat ve hassasiyet gösterilmesi, özellikle
eller ile sık dokunulan yüzeyler kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo
temizliğine dikkat edilmelidir.
•Dezenfekte işlemlerinde günde enaz bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal
sulandırma)(Sodyum Hipoklorit Cas No:7681-52-59) temizlenir.
•Belediye Başkanlığı tarafından toplu yaşanılan yerlerin sürekli olarak (Otogar,
Kahvehaneler,duraklar, parklar, bahçeler, umumi tuvalet vb.) ve toplu kullanılan araçların
(Halk otobüsleri,ticari taksilerin vb.) servis bitiminde sonra dezenfekte edilmesine, çöplerin
biriktirilmeden sık aralıklarla toplanması ve çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesine,
•İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm kamu ve özel sağlık kurumlarının her gün dezenfekte
edilmesi, bu konuda toplum bilinci oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından
hazırlanan afişleri ,broşür ve kamu spotlarının dağıtılmasına, gerekli eğitimlerin verilmesine,
•İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kamu ve özel eğitim kurumlarının her gün
dezenfekte edilmesine, özellikle eğitim saatleri bitiminden sonra tüm eğitim alanlarının
dezenfekte edilmesine, okul lavoba ve tuvaletlerinde sürekli olarak el sabunlarının
bulundurulmasına,teneffüslerde sınıfların muhakkak havalandırılmasına, İl Sağlık
Müdürlüğünden veya Sağlık Bakanlığı web sitesinden temin edilen afiş, broşürlerin ve kamu
spotunun dağıtılması, uyulması gerekenler hakkında öğrencilerin,öğretmenlerin ve velilerin
bilgilendirilmesine, okul servislerinin de her servis bitiminde dezenfekte edilmesine,
•İl Özel İdaresine bağlı tüm köylerde özellikle çöp toplanma hususunda hassasiyet
gösterilmesi çöplerin biriktirilmemesi konteynırlarının dezenfeksiyonun yapılmasına,
•İl müftülüğüne bağlı kurumların (Camii, kuran kursları vb.) gerekli dezenfeksiyonun
yapılmasına, camiler de konu ile ilgili hutbe verilmesine,
•Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı
bulunan tüm meslek kuruluşlarının konu ile bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin
alınmasının sağlanmasına,
•Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlükleri
tarafından eğitim alanları, sosyal alanlarda ve öğrenci yurtları gibi toplu yaşanılan alanlarda
dezenfeksiyon yapılması önlemlerinin alınıp konu ile ilgili personel ve öğrencilerin
bilgilendirilmesine,
•İl Göç İdaresi Müdürlüğünce takip edilen Göçmen ve yabancı grupların uzun süredir
ilimizde ikamet ettiği için Cavid- 19 için riskli olarak görülmemekte olup tüm
vatandaşlarımıza yönelik alınan tedbirler aynı şekilde bu gruplara da alınmakta ve takip
edilmektedir.
•İlimizde yapılan toplantının tüm ilçelerimizde Kaymakamlıklar başkanlığında yapılması,
kararlar alınması, uygulanması, ilde alınan kararların ilçelerde de alınması,
•İlimizde bulunan Kamu Kurum, Kuruluş, Üniversiteler, Özel Eczaneler, Özel Hastanelerin
gerekli tedbirleri alması ve uygulaması, takibini de titizlikle yapmaları,
*Bakanlıkların konu ile ilgili gönderdiği Genelge ve Yönetmeliklerine uyulması,
•Isparta geneli yerel basın ve yayın tarafından Yeni 2019-nCoV hastalığı ile ilgili
Bakanlığımızca hazırlamış kamu spotlarının yayınlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

mesaj_ayrintilari_üst